60 tysięcy nowych uczestników funduszy

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-05-23 / autorzy: Maciej Rogala

Według firmy Analizy Online liczba uczestników funduszy w pierwszym kwartale tego roku wzrosła aż o 60 tysięcy. Tym samym liczba rachunków prowadzonych przez TFI wzrosła do ponad 2 milionów (2,26 mln). Największą dynamikę wzrostu liczby klientów odnotowało Union Investment TFI. Polacy wybierają przede wszystkim fundusze pieniężne, które działają inaczej niż lokaty bankowe.

Przyczyny popularności funduszy

Trwa bardzo dobra passa funduszy inwestycyjnych. Wzrost popularności funduszy jako formy oszczędzania wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze z bardzo dobrych wyników funduszy pieniężnych i gotówkowych, które są najchętniej wybierane przez nowych klientów. Przykładowo, największy w Polsce fundusz pieniężny – UniKorona Pieniężny, w okresie ostatnich 12 miesięcy przyniósł stopę zwrotu na poziomie bliskim 3,5%.

Dobre wyniki nie są jedyną, a nawet najważniejszą przyczyną sukcesu funduszy pieniężnych.

Polacy bardzo cenią sobie cechę wysokiej dostępności do odkładanych pieniędzy. Płynność jest prawdopodobnie drugim kryterium naszego wyboru, zaraz po bezpieczeństwie inwestycji. I dopiero na trzeciej pozycji jest rentowność.

Inwestycja idealna ma być równie bezpieczna, jak lokata w banku, płynna i bardziej rentowna od lokaty bankowej. Przyjrzyjmy się, jak blisko tego ideału znajduje się fundusz pieniężny.

Bezpieczeństwo oszczędności

Bezpieczeństwo naszych oszczędności wynika z tego, że fundusz inwestycyjny posiada własną osobowość prawną. Gdy wpłacamy pieniądze do banku, nasze oszczędności stają się częścią aktywów banku. Oszczędzający ponosi tym samym ryzyko upadłości instytucji, której powierzył oszczędności. Jest ono jednak ograniczone przepisami o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W przypadku funduszu nie ma potrzeby istnienia takiego gwaranta wypłat na ewentualność upadłości instytucji finansowej. Dlaczego? Ponieważ fundusz inwestycyjny i firma nim zarządzająca, czyli TFI, to dwie różne osoby prawne. W przypadku ewentualnej upadłości TFI aktywa funduszu, nasze oszczędności, pozostają w funduszu, jako odrębnej osobie prawnej. To rozwiązanie okazało się tak bezpieczne, że zostało skopiowane w otwartych funduszach emerytalnych.

Bardzo wysoka płynność inwestycji

Największą płynność oferuje nam rachunek bieżący. Idziemy do bankomatu i w ciągu kilku sekund mamy pieniądze w ręku. Ponosimy jednak bardzo wysoki koszt tej płynności w postaci najczęściej zerowego oprocentowania. Brak odsetek może nie wydawać się wysokim kosztem, jeżeli na rachunku pozostają jedynie środki pochodzące z bieżących dochodów, które w okresie miesiąca w całości konsumujemy. Badania pokazują, że na RORach Polacy trzymają także oszczędności długoterminowe, co więcej, są one nawet większe od kwoty zdeponowanej na depozytach terminowych, a to już oznacza bardzo dużą stratę, która z każdym miesiącem staję się coraz większa.

W funduszu pieniężnym wycofanie środków zajmie nam kilka dni. Jeżeli dyspozycję wypłaty złożymy danego dnia do określonej godziny porannej – wskazanej w statucie danego funduszu, to fundusz odkupuje z naszego rejestru jednostki według wyceny z danego dnia i następnego dnia jest realizowany przelew na wskazany przez nas rachunek bankowy; pieniądze trafiają na nasze konto w po około 2–3 dniach. Przy środkach pochodzących z bieżących dochodów, które będą wydane w ciągu 30 dni – do kolejnej wypłaty, taka płynność może okazać się zbyt mała. Jednak przy oszczędnościach odkładanych na dowolnie długi okres, co najmniej kilku, kilkunastu miesięcy, czas upłynnienia inwestycji jest bardzo krótki. Co więcej, decyzja o zamknięciu inwestycji w funduszu pieniężnym, w całości lub w dowolnej jej części, nie wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat lub kosztów.

Rentowność wyższa od odsetek w banku

Jak już wspomniałem na początku, fundusze pieniężne osiągają zazwyczaj wyższą rentowność niż depozyty bankowe, jednak nie jest ona gwarantowana. Jednostka uczestnictwa każdego funduszu, niezależnie od stosowanej polityki inwestycyjnej, jest wyceniana na podstawie rynkowej wyceny lokat. W funduszach pieniężnych tymi lokatami są głównie obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw i bony skarbowe. Uczestnik funduszu pieniężnego ponosi dwa główne ryzyka: niewypłacalności emitentów lokat oraz okresowych wahań wycen obligacji skarbowych na rynku wtórnym wynikającym ze zmian w podaży i popycie.

Fundusz pieniężny to bardzo dobra inwestycja dla osób ceniących bezpieczeństwo, płynność i możliwość osiągnięcia nieco wyższej rentowności od lokat bankowych. Jednak należy pamiętać, że nie jest to idealna inwestycja, bo gdyby taka się pojawiła na rynku, to przecież nie byłoby innych form lokowania oszczędności.


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.