UniKorona Pieniężny: Cele inwestycyjne, które postawiliśmy sobie na ten rok, pozostają bez zmian

      
    
Aktualności / 2018-05-11 / autorzy: Andrzej Czarnecki

Wycena subfunduszu UniKorona Pieniężny z dnia 9 maja 2018 roku nie wynika z problemów jednego składnika lokat.

Największy wkład w zmianę jednostki uczestnictwa miała korekta cen polskich obligacji skarbowych.
Spadek wartości tych papierów jest rezultatem trwającego od 2 tygodni globalnego odwrotu od rynków wschodzących. Powodem odwrotu są przede wszystkim czynniki globalne, takie jak zaostrzenie sytuacji w Iranie, a także ciągłe obawy o wojnę handlową na linii USA - reszta Świata. Polska, do tej pory postrzegana jako kraj na granicy Emerging Markets i Developed Markets, niestety została dotknięta przez ostatnią fazę korekty cen obligacji z rynków wschodzących. Sytuacji na tych rynkach nie poprawia też fakt wysokich i ciągle rosnących stóp procentowych w USA.

Drugą częścią portfela, która również uległa pewnej korekcie są euroobligacje podmiotów z regionu. Obligacje korporacyjne nie podległy natomiast żadnej korekcie. O dobrej jakości i wysokim stopniu dywersyfikacji polskich papierów korporacyjnych świadczą zanotowane w tym samym czasie pozytywne wyniki subfunduszy UniLokata i UniWIBID.

Cały czas monitorujemy sytuację na rynkach. Polskie aktywa, postrzegane już jako mające cechy aktywów z rynków rozwiniętych, będą bardziej odporne na wahania cen niż klasyczne Emerging Markets. Korzystny wpływ ma również wewnętrzna sytuacja w kraju: wysoki wzrost gospodarczy, stabilny poziom inflacji oraz dobra kondycja budżetu Państwa. Cele inwestycyjne, które postawiliśmy sobie na ten rok, pozostają zatem bez zmian.