Czy PPK wystartują w połowie przyszłego roku?

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-08-28 / autorzy: Maciej Rogala

Dwa razy poprawiany projekt ustawy o PPK ma zostać rozpatrzony na jednym z najbliższych posiedzeń rządu, a następnie skierowany do Sejmu - taką informację przekazał agencji PAP wiceminister finansów Piotr Nowak. Podtrzymał też stanowisko, że ustawa zacznie obowiązywać w połowie przyszłego roku.

Pierwotny projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych został opublikowany w połowie lutego bieżącego roku. W toku dość burzliwych konsultacji doszło do dużych zmian w projekcie i to nawet w dwóch etapach. Przedstawicielom strony rządowej bardzo zależało na tym, aby w przypadku tej ustawy doszło do konsensusu wszystkich trzech stron biorących udział w Radzie Dialogu Społecznego.

Należy to uznać za ogromny sukces, szczególnie jeśli chodzi o uzyskanie poparcia dla projektu ze strony organizacji reprezentujących pracodawców. PPK będą bowiem obowiązkowe dla wszystkich pracodawców (z nielicznymi wyjątkami). Oznacza to nie tylko nałożenie kolejnego obowiązku administracyjnego związanego z prawidłową obsługą PPK, ale przede wszystkim dodatkowy koszt wynikający z obowiązku finansowania składki opłacanej przez pracodawcę na poziomie nie mniejszym niż 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Jest to dowodem nie tylko sukcesu projektodawców, ale także ogromnej odpowiedzialności pracodawców za przyszłość swoich pracowników.

Polacy nie potrafią racjonalnie pomnażać swoich oszczędności, szczególnie teraz w dobie bardzo niskich stóp procentowych. Na depozytach bankowych i rachunkach bieżących zdeponowaliśmy 767 mld złotych (według stanu na koniec marca 2018 r.), co stanowi 56% ogółu oszczędności. Realne oprocentowanie lokat i depozytów jest ujemne. Uruchomienie PPK, jeżeli obejmie ponad 50% zatrudnionych - takie są ostatnie szacunki rządu - będzie miało ogromny efekt edukacyjny. Ustawa zakłada, że każdy uczestnik PPK będzie inwestował swoje środki według najlepiej sprawdzającej się w przeszłości formuły, zakładającej automatyczne dopasowanie struktury inwestycji do wieku.

Ponieważ nawet do 80% środków (najmłodszych pracowników) będzie inwestowane w akcjach, uczestnicy będą ponosili określone ryzyko inwestycyjne. Jednak bardzo długi termin inwestycji, a przede wszystkim stopniowe, comiesięczne dokonywanie wpłat na rachunek pracownika, ogranicza ryzyko poniesienia straty do minimum w okresie kilkudziesięciu lat.

Kolejną korzyścią będą bardzo niskie opłaty, jakimi będą mogły być obciążane środki uczestników PPK. Maksymalna opłata za zarządzanie nie będzie mogła być wyższa niż 0,6% w skali roku. To dodatkowo przyczyni się do podniesienia sumarycznej rentowności długoterminowej inwestycji w ramach PPK.

I na koniec wymienię korzyść w formie pełnej kontroli nad środkami pomnażanymi w ramach PPK. Strona pracodawców i związków zawodowych oczekiwała gwarancji, że środki pracowników nigdy nie zostaną znacjonalizowane. Dlatego wprowadzono zapis do ustawy o tym, że aktywa PPK są własnością prywatną. Ten zapis jest tylko formalnością, bo i bez niego taka prywatność była gwarantowana.

Pracownicy przystępujący do PPK będą mieli dodatkową wątpliwość wyrażoną pytaniem: Kiedy będę mógł wypłacić pieniądze? Zapisy ustawy przewidują szereg okoliczności dokonania wypłaty, także na żądanie pracownika, czyli w dowolnym momencie. Oczywiście w takim przypadku pracownik poniesie określone koszty takiej wypłaty (zwrotu) w postaci zwrotu dotacji budżetowej, ulgi w podatku Belki, co spowoduje, że do takiej sytuacji będzie dochodziło bardzo rzadko. Jednak sama taka możliwość daje pracownikowi pełną kontrolę nad środkami i będzie miała bardzo duże znaczenie w momencie podejmowania przez nich decyzji o pozostaniu w PPK.


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.