Fundusz inwestycyjny zamknięty – cechy i zasady inwestowania

      
    
Podcasty / 2018-01-29 / autorzy: Generali Investments

Fundusz inwestycyjny zamknięty ma ograniczoną ilość certyfikatów inwestycyjnych. Sprzedaż i wykup certyfikatów oraz ich wycena odbywa się w terminach, które określa statut funduszu. To rodzaj inwestycji o małej płynności.

Emisja certyfikatów funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych są emitowane seriami. Serie te zwykle oznacza się literami. Emisja odbywa się zgodnie ze statutem co pewien określony czas, a liczba certyfikatów za każdym razem jest ograniczona. Są skierowane do szerokiego lub wąskiego grona inwestorów, w zależności od tego, czy są to fundusze publiczne, czy niepubliczne.

Fundusz inwestycyjny zamknięty publiczny i niepubliczny

Fundusz inwestycyjny zamknięty publiczny emituje certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do obrotu publicznego. Oznacza to, że oferta zakupu certyfikatów jest publiczna, dostępna dla wszystkich inwestorów, chociaż liczba tych certyfikatów jest ograniczona. Można nabyć je na giełdzie papierów wartościowych w okresie emisji. Certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do obrotu publicznego są na okaziciela.

Fundusz inwestycyjny zamknięty niepubliczny kieruje ofertę do ograniczonej liczby inwestorów. Zgodnie z prawem FIZ niepubliczny nie może emitować podczas jednej emisji więcej niż 149 certyfikatów inwestycyjnych. Oferta skierowana jest do zamożnych klientów, ponieważ minimalna kwota zapisu dla osób fizycznych to równowartość 40000 euro. Certyfikaty inwestycyjne mogą być (i zwykle są) imienne.

Sprzedaż i wycena certyfikatów inwestycyjnych FIZ

Kupno certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych możliwe jest w trakcie okresu subskrypcji. Jeśli statut funduszu nie stanowi inaczej, certyfikaty, które formalnie są papierami wartościowymi,  można zbywać osobom trzecim.

Wycena funduszy zamkniętych odbywa się zgodnie ze statutem okresowo. Zwykle nowe notowania funduszy zamkniętych pojawiają się co miesiąc lub co 3 miesiące. Zgodnie z prawem wycena FIZ-ów nie może być dokonywana rzadziej niż co kwartał i nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zapisów na certyfikaty kolejnej emisji. Zyski z funduszy inwestycyjnych wypłacane są zgodnie ze statutem.

Instrumenty finansowe funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Fundusz inwestycyjny zamknięty daje więcej możliwości inwestowania niż fundusz otwarty. Do narzędzi finansowych dozwolonych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym należą papiery wartościowe, np. obligacje i akcje, wierzytelności (poza długami osób fizycznych z wyjątkami określonymi prawnie), waluty, pochodne prawa majątkowe, instrumenty pochodne oraz instrumenty rynku pieniężnego, np. bony skarbowe. Fundusz zamknięty może inwestować także w depozyty bankowe, tytuły uczestnictwa funduszy i lokować środki we własność, współwłasność bądź użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, budynków, lokali oraz statków morskich.