Fundusz obligacji – zasady inwestowania, ryzyko, zyski

      
    
Podcasty / 2018-01-29 / autorzy: Generali Investments

Fundusz obligacji to elastyczna i przejrzysta inwestycja o niskim ryzyku. Poleca jest osobom o długim (kilkuletnim) horyzoncie inwestycyjnym. Zyski z funduszu obligacji w porównaniu np. do funduszu akcji są niewielkie, ale ich osiągnięcie nie jest obciążone tak wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Obligacje skarbowe, czyli papiery dłużne – co to i jak funkcjonuje?

Fundusz obligacji inwestuje głównie w papiery dłużne, które powinny stanowić nie mniej niż 70 procent zawartości portfela inwestycyjnego. Najchętniej wybierane są obligacje skarbowe, czyli emitowane przez Skarb Państwa. Inwestuje się też w instrumenty dłużne korporacyjne (obligacje podmiotów prawnych, np. przedsiębiorstw) oraz w obligacje municypalne (emitowane przez samorządy terytorialne) i inne.

Obligacje to rodzaj potwierdzenia, że emitent jest dłużnikiem osoby nabywającej obligacje. Emitent zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia na rzecz obligatariusza. W przypadku funduszu obligacji zobowiązanie to polega na wypłacie obligatariuszom określonej kwoty odsetek, czyli tzw. kuponu.

Najbezpieczniejsze są obligacje skarbowe i te emitowane przez organizacje ponadnarodowe. Z reguły posiadają one wysoki rating, czyli zdolność kredytową emitenta do wypełnienia zobowiązań finansowych względem obligatariuszy.

Profil inwestora w fundusz obligacji

Fundusz obligacji to produkt dla osób akceptujących wyłącznie niskie ryzyko inwestycyjne. Prognozowane zyski są większe niż np. na lokatach bankowych, ale mniejsze niż w przypadku funduszy akcji. Ryzyko w odniesieniu do tych produktów także zmienia się proporcjonalnie – mniejsze dla lokat i większe dla funduszy akcji.

Inwestycja w obligacje ma wysoką płynność oraz przejrzystość. Wymaga horyzontu inwestycyjnego przynajmniej 2 lat, by spełnić oczekiwania inwestora. Horyzont inwestycyjny związany jest z terminem zapadalności obligacji – im dłuży, tym większe zyski może przynieść.

Zasady inwestowania w fundusz obligacji – wskaźniki

Wybierając ofertę, najlepiej przeczytać informacje zawarte w karcie produktu. W niej znajdują się informacje przygotowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych dotyczące ryzyka i opłacalności inwestycji.

Benchmark to wskaźnik referencyjny, w przypadku funduszu obligacji to wzorcowy portfel, do którego odnoszą się oceny wyników zarządzania aktywami funduszu. Wskaźnik beta do benchmarku określa wzrost lub spadek wartości jednostki funduszu w stosunku do stopy odniesienia (benchmarku).

Istotnym pojęciem jest też information ratio, który pokazuje opłacalność ryzyka inwestycji w stosunku do benchmarku. Za efektywnie zarządzany można uznać fundusz, którego information ratio wynosi więcej niż 0,3.

Z opłacalnością ryzyka związany jest również współczynnik Sharpe’a – pokazuje, jak opłacalne jest ryzyko ponoszone przez fundusz obligacji w stosunku do bezpiecznych inwestycji, jak np. w obligacje Skarbu Państwa.

Te i pozostałe współczynniki oraz pojęcia można znaleźć na karcie danego produktu.