Fundusze gotówkowe tegorocznym hitem. Jak inwestować?

      
    
Niezależnie o finansach / 2017-12-29 / autorzy: Maciej Rogala

Fundusze gotówkowe w okresie ostatnich 12 miesięcy przyniosły średnią stopę zwrotu na poziomie dwa razy wyższym od oprocentowania lokat bankowych. Oszczędzający docenili ten wynik, wpłacając do tych funduszy ponad 7 mld w okresie 11 miesięcy tego roku. Nie bez znaczenia jest także to, że inwestycję można w dowolnym momencie zakończyć, zachowując całość zysków, jakie wypracował dla nas fundusz.

 W czasach bardzo niskich stóp procentowych i inflacji przekraczającej 2% rocznie Polacy wycofują swoje oszczędności z banków. Według szacunków NBP od grudnia ubiegłego roku wycofaliśmy z banków ponad 20 miliardów złotych.

Jakie wybieraliśmy alternatywy? Równie bezpieczne i bardziej rentowne. W okresie 11 miesięcy tego roku Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe inwestorom detalicznym za ponad 6 miliardów. Jeszcze większą popularnością cieszyły się fundusze pieniężne i gotówkowe, ponieważ według obliczeń firmy Analizy Online napływ netto do tego rodzaju funduszy wyniósł ponad 7 miliardów w tym samym okresie, a w samym tylko listopadzie wyniósł aż 1,4 mld netto.

Tym samym fundusze pieniężne i gotówkowe stały się najpopularniejszą kategorią wśród funduszy detalicznych. Trzymamy w nich 38 miliardów złotych, co stanowi ponad 25% całego rynku funduszy detalicznych.  

Jednym z najpopularniejszych funduszy tej kategorii jest fundusz UniKorona Pieniężny, do którego inwestorzy wpłacili w tym roku ponad 1,5 mld złotych. W okresie ostatnich 12 miesięcy przyniósł on swoim uczestnikom stopę zwrotu na poziomie 4,3%, czyli ponad trzy razy wyższą od oprocentowania trzymiesięcznych depozytów bankowych.

Podstawową zaletą tych funduszy jest oczywiście wyższa rentowność od oprocentowania depozytów przy bardzo małym ryzyku inwestycyjnym. Polacy wciąż bardzo rzadko wybierają fundusze akcyjne, a gdy poszukują jeszcze wyższych stóp zwrotu niż te, jakie mogą osiągnąć w funduszach pieniężnych, wybierają strategie mieszane.

Fundusz pieniężny może być wybierany, jako samodzielna inwestycja lub też jako główny element naszego portfela inwestycji w fundusze. Gdy wybieramy fundusze mieszane w praktyce mamy oferowane dwa portfele, w których akcje stanowią około połowy aktywów (fundusze zrównoważone) lub  około 25% (fundusze stabilnego wzrostu). Bardziej elastycznym rozwiązaniem będzie podział inwestycji między fundusz akcji i właśnie fundusz pieniężny, ponieważ możemy ustalić sobie dowolny poziom zaangażowania w akcje, nawet 5-cioprocentowy.

Co więcej, możemy zastosować ultrakonserwatywną strategię inwestowania w fundusz akcji jedynie dochodu, jaki przynosi nam fundusz pieniężny. Fundusze pieniężne są oferowane najczęściej w postaci odpowiedniego subfunduszu, jednego z wielu w ramach danego funduszu otwartego. Na przykład wspomniany już UniKorona Pieniężny jest jednym z 13 subfunduszy funduszu UniFundusze FIO.

Jak wygląda w praktyce strategia przenoszenia dochodów?

Strategię przenoszenia dochodu opiszę na przykładzie UniKorona Pieniężny. Przyjmijmy, że postanowiłeś wycofać z lokaty bankowej 20 tysięcy złotych i zainwestowałeś je w jednostki uczestnictwa UniKorona Pieniężny. Za całą kwotę nabywasz jednostki tego subfunduszu i możesz dowolnie określić moment przenoszenia dochodu: albo po upływie określonego czasu (na przykład co trzy miesiące), albo po osiągnięciu określonego dochodu (np. 1%).

W pierwszym przypadku okresowo przenoszone dochody będą różne, ponieważ jednostka zmienia się w różnym tempie, a może też się zdarzyć, że tego dochodu po upływie trzech miesięcy nie będzie.

Dlatego lepszym rozwiązaniem będzie ustalenie kwoty dochodu, jaki będziesz przenosił, na przykład na poziomie 200 zł, czyli po osiągnięciu wzrostu wartości jednostek o 1%.  W takim przypadku, gdy wycena twojej inwestycji wzrośnie z 20 tysięcy do 20 200 zł, składasz zlecenie tzw. zamiany jednostek, czyli transferu 200 zł z UniKorona Pieniężny do subfunduszu akcyjnego, na przykład do UniKorona Akcje. Najpierw następuje odkupienie odpowiedniej liczby jednostek UniKorona Pieniężny za kwotę 200 zł, a następnie nabycie za tę kwotę odpowiedniej liczby jednostek UniKorona Akcje.

Gdybyśmy uruchomili taką strategię dokładnie 12 miesięcy wcześniej, to do dzisiaj zrobiliśmy 4 transfery (po 200 zł) z UniKorona Pieniężny do UniKorona Akcji, bo jednostka tego pierwszego wzrosła w tym okresie o ponad 4%.  I teraz mielibyśmy kwotę ponad 20 tysięcy złotych w UniKorona Pieniężny i ponad 800 zł w UniKorona Akcje (dzięki dobrej koniunkturze na GPW). Zwróćmy uwagę, że ponoszone przez nas ryzyko spadku cen akcji dotyczy jedynie dochodów z inwestycji w fundusz pieniężny, a nie naszego kapitału.

 


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji. Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.