Informacja o zmianach w zakresie konwersji i zamian dokonywanych przez Uczestników Funduszy

      
    
Ogłoszenia / 2016-06-01 / autorzy: Generali Investments

Union Investment Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”) niniejszym informuje o zmianach w zakresie konwersji i zamian dokonywanych przez Uczestników Funduszy pomiędzy Funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2016r.

W przypadku konwersji/zamian Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

jeżeli żądanie konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny przed godziną 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;

jeżeli żądanie konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Powyższe nie dotyczy subfunduszy: UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, UniAkcje: Daleki Wschód, UniStrategie Dynamiczny i UniObligacje Zamienne, w przypadku których realizacja konwersji/ zamiany następuje w odrębnych terminach.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej tabeli (plik pdf).

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji/ zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji/ zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji/ zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Terminy: Dzień Wyceny, Jednostka Uczestnictwa oraz Subfundusz są używane powyżej w znaczeniu określonym w prospektach informacyjnych funduszy Towarzystwa.

Zmiany zostają wprowadzone w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego przekazanym do towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2016r.