Marcowa mała niespodzianka

      
    
Niezależnie o finansach / 2017-04-24 / autorzy: Generali Investments

Marcowa korekta na GPW powstrzymała napływ środków do funduszy akcji. Jednak strumień środków płynących do funduszy detalicznych utrzymał się na wysokim poziomie – trafiło do nich 1,3 mld złotych.
 

W marcu br. aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły o ponad 6 mld złotych. Największy udział w tym wzroście miały fundusze tworzone dla konkretnych inwestorów, natomiast dla funduszy detalicznych, skierowanych do wszystkich, dodatnie saldo według szacunków firmy Analizy Online wyniosło około 1,3 mld zł.

Marzec to okres korekty na GPW, czyli możliwość kupna jednostek uczestnictwa funduszy akcji polskich po niższych cenach niż w lutym br., kiedy mieliśmy najwyższe saldo napływu środków do tej kategorii funduszy od kilkunastu miesięcy.

Czy inwestorzy wykorzystali te niższe ceny do zwiększenia zakupów? Oczywiście że... nie! Decyzjami większości żądzą emocje, a te zachęcają nas do inwestowanie gdy jest coraz drożej, a powstrzymują przez wykorzystywaniem niższych wycen. Dlatego saldo napływu środków do funduszy akcji ponownie było ujemne – nadwyżka umorzeń nad wpłatami wyniosła 78 mln zł. Dla przypomnienia w styczniu i w lutym bilans był dodatni i wynosił odpowiednio 200 oraz 400 mln złotych.

Ponieważ depozyty bankowe pozostawały tak samo nieatrakcyjne jak w poprzednich miesiącach – za sprawą utrzymującej się wysokiej inflacji przekraczającej średni poziom odsetek – nowe środki popłynęły do innych rodzajów funduszy, w największej części do funduszy gotówkowych, funduszy obligacji, a także do funduszy absolutnej stopy zwrotu. Do funduszy gotówkowych wpłacono 441 mln, a do funduszy dłużnych 338 mln; miesiąc wcześniej było to odpowiednio 204 i 92 mln. Na bardzo wysokim poziomie utrzymała się sprzedaż do funduszy absolutnej stopy zwrotu, osiągając poziom 370 mln zł, co stanowi nieznaczny spadek w porównaniu z rekordowym napływem w lutym bieżącego roku – 590 mln.

Największą niespodzianką jest dodatnie saldo napływu do funduszy mieszanych, na poziomie 205 mln. Uwzględniając okres korekty na GPW, ten bardzo dobry wynik świadczy o tym, że większość inwestorów nie jest gotowa na inwestowanie w fundusze lokujące do 100% aktywów w akcjach, natomiast potrzeba osiągania wyższych stóp zwrotu jest nadal bardzo wysoka.

Warto też podkreślić, że ogromny sukces funduszy absolutnej stopy zwrotu – silny napływ środków trwający nieprzerwanie od 18 miesięcy – wynika nie tylko z tego, że ten rodzaj funduszy oferuje potencjalnie wyższą stopę zwrotu niż na lokacie bankowej przy minimalnym ryzyku poniesienia straty, ale także z bardzo silnej promocji tego rodzaju funduszy przez TFI.
Moim zdaniem w najbliższych miesiącach napływ pieniędzy do funduszy nadal będzie dodatni i przekroczy miliard miesięcznie, jeśli chodzi o fundusze detaliczne. Jednak znaczące pokonanie bariery 2 mld będzie zależało od tego, czy na GPW powrócą wzrosty.