Naj­lep­sze finan­sowe posta­no­wie­nia nowo­roczne

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-12-27 / autorzy: Diana Litwin-Dolezińska

Przed nami Nowy Rok, a co za tym idzie – fala posta­no­wień nowo­rocz­nych. Jak myślisz, jakie są naj­lep­sze finan­sowe posta­no­wie­nia?

Syl­we­ster wielu oso­bom koja­rzy się z zamknię­ciem pew­nego etapu i otwar­ciem następ­nego. Zazwy­czaj chcemy, aby kolejny rok był jesz­cze lep­szy.

Zakła­damy reali­za­cję wiel­kich zmian, z któ­rych nie­stety więk­szość osób rezy­gnuje już po kil­ku­na­stu dniach stycz­nia. Sama wła­śnie dla­tego nie wie­rzę w posta­no­wie­nia nowo­roczne, bo one po pro­stu nie dzia­łają na tej zasa­dzie. Dla­czego? Dla­tego, że na wypra­co­wa­nie nowych nawy­ków potrzeba tro­chę czasu i samo­za­par­cia.

Tu nie zadziała magia samospełniających się marzeń. Wiesz, jak nasz mózg podchodzi do tematu zmian? Nawet gdy bardzo czegoś chcemy i gdy już prawie osiągamy cel, to co się dzieje? Bardzo często rezygnujemy. Oczywiście nieświadomie. Sabotujemy swoje postanowienia. Tak właśnie działa nasz umysł! Lubi to co dobrze mu znane, o czym rozmawiałam kiedyś z socjolog Jadwigą Korzeniewską.

Koniecz­nie obej­rzyj ten mate­riał, aby się dowie­dzieć - jak prze­kuć naj­lep­sze posta­no­wie­nia nowo­roczne w codzienne nawyki - webi­na­rium

Na wpro­wa­dze­nie zmian tak naprawdę każdy moment jest dobry. Jeśli zaczniesz od pierw­szego stycz­nia – super! A jeśli to będzie inny ter­min - też eks­tra! Ważny jest efekt koń­cowy.

Jeśli jed­nak jesteś osobą, którą nowy rok moty­wuje i czu­jesz lek­kie krę­ce­nie w żołądku ozna­cza­jące coś nowego – to świet­nie. Wyko­rzy­staj ten moment, aby wpro­wa­dzić do swo­jego życia naj­lep­sze finan­sowe posta­no­wie­nia.

Naj­lep­sze posta­no­wie­nia nowo­roczne

Ludzie naj­czę­ściej w nowym roku chcą schud­nąć, chcą zacząć pro­wa­dzić zdrow­szy tryb życia i chcą mieć wię­cej pie­nię­dzy. Chcą też zacząć speł­niać swoje marze­nia.

Czę­sto spo­ty­kam się z takimi pla­nami, jak: “zacznę w końcu oszczę­dzać”, “chcę zacząć inwe­sto­wać” czy “mu­szę dostać podwyżkę”. To są zazwy­czaj naj­lep­sze finan­sowe posta­no­wie­nia.

Pro­blem jest jed­nak taki, że rzadko stoi za nimi kon­kretny plan dzia­ła­nia. Samo to, że ktoś posta­na­wia pro­wa­dzić budżet domowy, nie wystar­cza. To nie jest kon­kretny cel, który zawiera kon­kretny plan.

Do tego docho­dzą inne marze­nia, które chcie­li­by­śmy zre­ali­zo­wać w nowym roku. Snu­jąc te plany i marząc o zmia­nach, dość czę­sto jed­nak zapo­mi­namy wziąć pod uwagę czyn­nik finan­sowy. Jeśli zarzą­dza­nie finan­sami kuleje w naszym domu, to z reali­za­cją marzeń też może być trud­niej.

Bo aby marze­nia nie zostały w sfe­rze marzeń, muszą się stać kon­kret­nymi celami. A cele zazwy­czaj wiążą się z tym, że mają także swoja finan­sową stronę.

Spo­sób na naj­lep­sze finan­sowe posta­no­wie­nia

Pro­wa­dze­nie domo­wego budżetu pozwala dokład­nie zapla­no­wać swoje finanse. Osz­czę­dza­nie pomaga w ich reali­za­cji. Ale jak to wszystko zapla­no­wać, aby sku­tecz­nie zre­ali­zo­wać cele i utrzy­mać moty­wa­cję do dzia­ła­nia w cza­sie dłuż­szym niż pierw­sze dwa tygo­dnie stycz­nia?

W tym celu zachę­cam do pobra­nia za darmo Pla­nera Życio­wych Celów Finan­so­wych

Pla­ner powstał przy współ­pracy Union Inve­st­ment TFI z Anną Legenzą, znaną jako Nie­ba­ła­ganka.

Pla­ner Życio­wych Celów Finan­so­wych

Pla­ner Życio­wych Celów Finan­so­wych, to nie tylko tabelki do wypeł­nie­nia, ale też sporo tre­ści z meto­dami i opi­sem ćwi­czeń, które uła­twią roz­pi­sa­nie i reali­za­cję pla­nów. Pla­ner to 35 stron peł­nych wie­dzy i kro­ków, które sku­tecz­nie pomogą Ci zabrać się za reali­za­cję Two­ich pla­nów.

Znaj­dziesz tam np. ćwi­cze­nie zwią­zane z kołem har­mo­nij­nego życia. Pomaga ono zaj­rzeć w głąb sie­bie po to, aby usta­lić prio­ry­tety i okre­ślić, co jest w Twoim życiu naprawdę ważne. To ćwi­cze­nie pozwala także wyzna­czyć kon­kretne cele.

Kolejne ćwi­cze­nia pomogą Ci zapla­no­wać reali­za­cję Two­ich celów oraz zamie­nić je w kon­kretne zada­nia do wyko­na­nia. Dzięki temu unik­niesz sytu­acji, że marzysz o czymś od bar­dzo dawna, ale sto­isz w miej­scu. Bo nie wiesz, jak zacząć lub co robić dalej, aby osią­gnąć dany cel.

Z Pla­nera Życio­wych Celów Finan­so­wych możesz korzy­stać do śle­dze­nia prze­biegu kolej­nych eta­pów osią­ga­nia celu, zarzą­dza­nia finan­sami nie­zbęd­nymi do jego wyko­na­nia, a także do oceny wpływu celu na życie Twoje i Two­ich bli­skich.


Diana Litwin-Dolezińska, autorka bloga pieniadzjestkobieta.pl