Najmłodszym pracownikom będzie łatwiej pozostać w PPK

      
    
Niezależnie o finansach / 2019-07-09 / autorzy: Maciej Rogala

Przyjęty w PPK model podatkowy skutkuje tym, że pracownicy uczestniczący w Pracowniczym Planie Kapitałowym poniosą nie tylko koszt finansowania części składki podstawowej, ale również zaliczki na podatek PIT od części składki finansowanej przez pracodawcę. Wprowadzenie zerowej stawki podatku PIT dla osób do 26. roku życia obniży ich koszty uczestnictwa w PPK i ułatwi podjęcie im decyzji o pozostaniu w planie.

 

Obawy o wypisywanie się najmłodszych pracowników mogą okazać się nieaktualne

Uchwalenie przez Sejm zerowej stawki podatku PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia, skutkuje bardzo dużą zmianą warunków uczestniczenia w PPK. Najmłodsi pracownicy do ukończenia przez nich 26. roku życia będą objęci w PPK bardzo korzystnym podatkowo modelem EEE, czyli nie zapłacą żadnego podatku na wszystkich etapach planu:

- wnoszenia składek,

- konsumpcji zysków z ich inwestowania,

- wniesionego kapitału.

Składka pracownika będzie wnoszona w tej samej wysokości - 2% wynagrodzenia brutto, ale będzie potrącana z wynagrodzenia brutto, bo dzięki zerowej stawce podatku PIT staje się ono wynagrodzeniem netto. Co więcej, najmłodsi pracownicy zostaną uwolnieni od kosztów zaliczki na podatek PIT od składek pracodawcy.

Szczęśliwie dla najmłodszych pracowników i dla całego projektu PPK zerowy podatek PIT zbiega się w czasie z wejściem w życie przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Już przy wypłacie sierpniowych wynagrodzeń najmłodsi pracownicy odczują znaczną podwyżkę wynagrodzenia netto, a pierwsze składki na PPK będą potrącane z listopadowych wynagrodzeń. Bardzo ważne jest również to, że podwyżka wynagrodzenia netto - o ponad 20%, będzie o rząd wielkości wyższa od składki podstawowej w PPK potrąconej z wynagrodzenia pracownika (2%).

Dzięki zerowej stawce podatku PIT można oczekiwać, że udział w PPK pracowników w grupie wiekowej do 26. r.ż. powinien być bardzo wysoki - dużo wyższy niż w innych grupach wiekowych.

 

Modele TEE, EET i EEE

Ostatnio pojawiło się kilka artykułów krytykujących rozwiązania podatkowe w PPK. Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu modelu TEE, czyli takiego, w którym składki do planu są wnoszone po opodatkowaniu podatkiem PIT (ang. tax), zwolnione z podatku są natomiast zyski z inwestowania składek (ang. exempt), a wypłata środków jest wolna od podatku PIT (exempt).

Taki sam model podatkowy funkcjonuje w PPE oraz IKE. Jedynie w IKZE obowiązuje inny model podatkowy – EET. W tym modelu:

- zwolnione z podatku PIT są składki (podatek jest zwracany przez fiskusa),

- zwolnione z podatku są zyski z ich inwestowania,

- podatek PIT jest płacony w momencie wypłaty środków:  w wysokości 10%, jeżeli oszczędzający dokona wypłaty po ukończeniu 65. roku życia.

Zastosowanie w PPK modelu TEE skutkuje nie tylko tym, że składka (wpłata) podstawowa finansowana ze środków pracownika w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, jest potrącana po opodatkowaniu, czyli z wynagrodzenia netto. Składka finansowana ze środków pracodawcy w wysokości nie mniejszej niż 1,5% (jako składka podstawowa) jest traktowana przez fiskusa jako dochód pracownika i tym samym jest on zobowiązany do odprowadzenia zaliczki na podatek PIT od składki pracodawcy.

Te dwa bieżące koszty związane z uczestniczeniem w PPK mogą skutkować tym, że pracownicy będą wypisywać się z planu po uprzednim ich zapisaniu przez pracodawcę. Decyzja o rezygnacji z PPK jest najbardziej prawdopodobna u pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia, a także najmłodszych – dla nich oszczędzanie na emeryturę jest celem bardzo odległym. Dlatego też przyjęcie modelu EEE dla najmłodszej grupy wiekowej może być efektywną zachętą do pozostania w programie.


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.