OGŁOSZENIE NR 1 O ROZPOCZĘCIU LIKWIDACJI UNISYSTEM FIZ

      
    
Ogłoszenia / 2016-04-06 / autorzy: Generali Investments

Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022493, o kapitale zakładowym w wysokości 2.651.449.384 zł opłaconym w całości, NIP 676-01-07-416, będący likwidatorem („Likwidator”) FUNDUSZU UNISYSTEM FIZ („Fundusz”) z wydzielonym subfunduszem UniSystem 1 („Subfundusz”), działając na podstawie §5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. nr 114 poz. 963 z pózn. zm.), niniejszym informuje o otwarciu likwidacji Funduszu.

Zaistniałą przesłanką rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest podjęcie przez Zarząd Union Investment TFI S.A. uchwały o likwidacji Subfuduszu z uwagi na spadek wartości aktywów netto Subunduszu poniżej kwoty 30.000.000 złotych, co stanowi przesłankę rozwiązania Funduszu. 

Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2016 roku, a planowaną datą zakończenia likwidacji Funduszu jest dzień 26 lipca 2016 roku. Po zakończeniu likwidacji Likwidator złoży wniosek do sadu rejestrowego o wykreślenie Funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

Likwidatorem Funduszu jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszym wzywa się Wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi udokumentowanych roszczeń w formie pisemnej w terminie jednego miesiąca od daty dokonania ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, na poniższy adres:

Deutsche Bank Polska S.A.

Biuro Obsługi Funduszy

al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania ostatniego ogłoszenia, którego publikacja nastąpi 4 maja 2016 roku, to jest do dnia 4 czerwca 2016 roku, wypłaty Uczestnikom Funduszu posiadającym certyfikaty inwestycyjne Subfunduszu zostaną dokonane w oparciu o dane znane Likwidatorowi.

Wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu posiadających certyfikaty inwestycyjne Subfunduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych pozostałych po: zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikaja z certyfikatów inwestycyjnych Subunduszu. Wartość wypłat dla Uczestników Funduszu posiadających certyfikaty inwestycyjne Subfunduszu zostanie określona nie później niż 6 czerwca 2016 roku. Wypłaty kwot świadczeń z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu zostaną dokonane w dniu 7 czerwca 2016 roku, za pośrednictwem KDPW S.A.. W dniu 7 czerwca 2016 roku nastąpi umorzenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem przewidzianym na mocy § 5 ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. 05. Nr 114, poz.963 z pózn. zm.).