Ogłoszenie o likwidacji subfunduszu UniObligacje Zamienne wydzielonego w UniFundusze SFIO

      
    
Ogłoszenia / 2016-12-09 / autorzy: Generali Investments

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-633), przy ulicy Polnej 11, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym
21  687  900,00  PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937, będąca likwidatorem (dalej: „Likwidator”) subfunduszu UniObligacje Zamienne w UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje o podjęciu przez Towarzystwo uchwały w sprawie likwidacji subfunduszu UniObligacje Zamienne. Przesłanką do likwidacji subfunduszu UniObligacje Zamienne jest zgodnie z art. 165 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 2 Statutu UniFundusze SFIO, fakt, że Wartość Aktywów Netto utrzymywała się poniżej kwoty 50 000 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 13 stycznia 2017 roku.

Likwidator określi wysokość wypłat uczestników po:

  • Zbyciu aktywów subfunduszu UniObligacje Zamienne,
  • Ściągnięciu wierzytelności Funduszy, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,
  • Złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec subfunduszu UniObligacje Zamienne,, których subfundusz UniObligacje Zamienne, nie uznaje, co do przedmiotu lub wysokości.

Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane uczestnikom subfunduszu UniObligacje Zamienne, w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby jednostek uczestnictwa w subfunduszu UniObligacje Zamienne, i posiadanych przez uczestników subfunduszu UniObligacje Zamienne,. Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelew na rachunki bankowe uczestników subfunduszu, wskazane w danych uczestnika lub – w przypadku braku wskazania rachunku bankowego – przekazem pocztowym na adres zarejestrowany w Rejestrze Uczestników. Jeśli wypłaty środków pieniężnych dla uczestników subfunduszu UniObligacje Zamienne, zostaną nieodebrane, Likwidator przekaże je do depozytu sądowego.

Planowany termin zakończenia likwidacji to 26 stycznia 2017 r.