Ogłoszenie o likwidacji subfunduszu UniStrategie Dynamiczny wydzielonego w UniFundusze SFIO

      
    
Ogłoszenia / 2017-04-11 / autorzy: Generali Investments

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-633), przy ulicy Polnej 11, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym
21  687  900,00  PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937, 
 
będąca likwidatorem (dalej: „Likwidator”) subfunduszu UniStrategie Dynamiczny w UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje o podjęciu przez Towarzystwo uchwały w sprawie likwidacji subfunduszu UniStrategie Dynamiczny. Przesłanką do likwidacji subfunduszu UniStrategie Dynamiczny jest zgodnie z art. 165 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 2 Statutu UniFundusze SFIO, fakt, że Wartość Aktywów Netto utrzymywała się poniżej kwoty 50 000 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
 
UniFundusze SFIO zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu UniStrategie Dynamiczny z dniem 29 maja 2017 r.
 
Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 2 czerwca 2017 roku.
 
Likwidator określi wysokość wypłat uczestników po:

  • Zbyciu aktywów subfunduszu UniStrategie Dynamiczny,
  • Ściągnięciu wierzytelności Funduszy, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,
  • Złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec subfunduszu UniStrategie Dynamiczny, których subfundusz UniStrategie Dynamiczny, nie uznaje, co do przedmiotu lub wysokości.

Towarzystwo wzywa wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności związane z likwidowanym Subfunduszem, do zgłaszania roszczeń w terminie miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane uczestnikom subfunduszu UniStrategie Dynamiczny, w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby jednostek uczestnictwa w subfunduszu UniStrategie Dynamiczny, i posiadanych przez uczestników subfunduszu UniStrategie Dynamiczny,. Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelew na rachunki bankowe uczestników subfunduszu, wskazane w danych uczestnika lub – w przypadku braku wskazania rachunku bankowego – przekazem pocztowym na adres zarejestrowany w Rejestrze Uczestników. Jeśli wypłaty środków pieniężnych dla uczestników subfunduszu UniStrategie Dynamiczny, zostaną nieodebrane, Likwidator przekaże je do depozytu sądowego.
 
Planowany termin zakończenia likwidacji to 30 czerwca 2017 r.