Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Akcyjny FIZ z 06.10.2016 r.

      
    
Ogłoszenia / 2016-10-06 / autorzy: Generali Investments

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 14 Statutu UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informuje o wykupieniu 1323 Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu UniAbsolute Return Akcyjny FIZ w dniu 30.09.2016 roku.

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 19 ust. 4 Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz.

Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Fundusz.