Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Akcyjny FIZ z 09.05.2017 r.

      
    
Ogłoszenia / 2017-05-09 / autorzy: Generali Investments

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Akcyjny FIZ z 09.05.2017 r.

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniAbsolute Return Akcyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „Fundusz”), informuje o wykupieniu 12 877 Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w dniu 28.04.2017 roku.

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 19 ust. 4 Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz.

Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.