Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Dłużny FIZ z 06.11.2017 r.

      
    
Ogłoszenia / 2017-11-06 / autorzy: Generali Investments

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniAbsolute Return Dłużny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, informuje o wykupieniu 190 Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu UniAbsolute Return Dłużny FIZ w dniu 31.10.2017 roku.

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 19 ust. 4 Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz.

Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.