Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Globalny FIZ z 02.09.2016 r.

      
    
Ogłoszenia / 2016-09-02 / autorzy: Generali Investments

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 14 Statutu UniAbsolute Return Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informuje o wykupieniu 2000 Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu UniAbsolute Return Globalny FIZ w dniu 31.08.2016 roku.

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 19 ust. 4 Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz.

Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Fundusz.