Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje High Yield FIZ z 6 maja 2016 r.

      
    
Ogłoszenia / 2016-05-06 / autorzy: Generali Investments

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniObligacje High Yield Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informuje o wykupieniu 2500 Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu UniObligacje High Yield FIZ w dniu 29.04.2016 roku.

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 19 ust. 4 Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz.

Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Fundusz.