Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów - SGB Dłużny (UniFundusze SFIO)

      
    
Ogłoszenia / 2016-03-17 / autorzy: Generali Investments

Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu SGB Dłużny wyodrębnionym w UniFundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 9a ust. 5 Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), z uwagi na zebranie wpłat w wysokości niezbędnej do utworzenia Subfunduszu: SGB Dłużny, Towarzystwo podjęło decyzję o zamknięciu z dniem 17 marca 2016 roku zapisów na jednostki uczestnictwa ww. Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu.