Ogłoszenie ws. likwidacji subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny

      
    
Ogłoszenia / 2017-06-06 / autorzy: Generali Investments

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-633), przy ulicy Polnej 11, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21  687  900,00  PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937, 

będąca likwidatorem (dalej: „Likwidator”) subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny w UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty działając na podstawie art. 38 ust. 8 Statutu UniFundusze SFIO,  informuje o podjęciu przez Towarzystwo informuje o podjęciu przez Towarzystwo decyzji o zamiarze likwidacji subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny. Przesłanką do likwidacji subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny jest zgodnie z art. 165 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 2 Statutu UniFundusze SFIO, fakt, że Wartość Aktywów Netto utrzymywała się poniżej kwoty 50 000 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

UniFundusze SFIO zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny z dniem 13 czerwca 2017 r.

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 28 czerwca 2017 roku.

Likwidator określi wysokość wypłat uczestników po:

  • Zbyciu aktywów subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny,
  • Ściągnięciu wierzytelności Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,
  • Zaspokojeniu wierzycieli subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny.

Towarzystwo wzywa wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności związane z likwidowanym Subfunduszem, do zgłaszania roszczeń w terminie miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane uczestnikom subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny, w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby jednostek uczestnictwa w subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny i posiadanych przez uczestników subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny. Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelew na rachunki bankowe uczestników subfunduszu, wskazane w danych uczestnika lub – w przypadku braku wskazania rachunku bankowego – przekazem pocztowym na adres zarejestrowany w Rejestrze Uczestników. Jeśli wypłaty środków pieniężnych dla uczestników subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny zostaną nieodebrane, Likwidator przekaże je do depozytu sądowego.

Planowany termin zakończenia likwidacji to 21 sierpnia 2017 r.