Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji funduszu Unistrategia Opcja Na Zysk funduszu inwestycyjnego zamkniętego

      
    
Ogłoszenia / 2017-09-22 / autorzy: Generali Investments

Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2005 nr 114 poz. 963, dalej jako „Rozporządzenie”) Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937 (dalej jako „Towarzystwo” lub „Likwidator”) ogłasza niniejszym o otwarciu likwidacji UniStrategia Opcja na Zysk Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej jako „Fundusz”).

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, niepublicznym, bez wydzielonych subfunduszy, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 897.

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest podjęcie przez Towarzystwo decyzji o rozwiązaniu z Funduszu z uwagi na to, że Wartość Aktywów Netto Funduszu jest niższa niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) zł (art. 246 ust. 1 pkt 6 Ustawy w zw. z art. 41 ust. 2 pkt 2 Statutu).

Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 22 września 2017 r. Planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu to 27 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 248 ust. 2a Ustawy w zw. z art. 41 ust. 4 Statutu Funduszu likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo.

Likwidator niniejszym wzywa wszystkich wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji na poniższy adres:

Union Investment TFI S.A.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

 

§ 5 ust. 3 pkt 6 i 7 Rozporządzenie nie stosuje się z uwagi na to, iż na dzień otwarcia likwidacji Funduszu Fundusz nie posiadał uczestników i Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 0 zł.

 

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem Funduszu:

Union Investment TFI S.A.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

telefon: 22 449 04 77

fax: 22 449 04 76

e-mail: tfi@union-investment.pl

 

Warszawa, 22 września 2017 r.