Polacy tracą miliardy na oszczędnościach trzymanych w bankach. Alternatywą fundusze gotówkowe

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-03-28 / autorzy: Maciej Rogala

Według raportu firmy Analizy Online wartość oszczędności gospodarstw domowych na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 1 386 mld zł. Oznacza to wzrost w IV kwartale o 27 mld zł i o 107 mld w okresie 12 miesięcy. Jednak co trzecia złotówka jest trzymana przez nas na rachunkach bieżących.

Okazuje się, że dynamika wzrostu aktywów Polaków była niższa w porównaniu z rokiem 2016 (wzrost o 113 mld) i ostatnim kwartałem 2016 roku (wzrost o 55 mld). Najwięcej oszczędności trzymaliśmy w bankach - 753 mld zł.

Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest obserwowany od ponad dwóch lat wzrost kwot trzymanych przez nas na rachunkach bieżących.  W ostatnim kwartale ubiegłego roku aktywa zgromadzone w bankach i SKOK-ach zwiększyły się o 19 miliardów, przy jednoczesnym spadku kwot trzymanych na depozytach terminowych o 4 mld zł.  Na koniec ubiegłego roku aż 450 miliardów trzymaliśmy na rachunkach bieżących, które najczęściej nie są oprocentowane. Ta kwota jest wyższa o 150 miliardów od aktywów przechowywanych na lokatach terminowych. Dla porównania na koniec 2015 roku aktywa depozytów i rachunków bieżących były zbliżone, wynosiły odpowiednio: 321 mld i 341 mld złotych.   

Przyczyną tego zjawiska są bardzo niskie stopy procentowe  skutkujące minimalnym oprocentowaniem lokat terminowych. Średnie oprocentowanie lokat w styczniu br. wynosiło zaledwie 1,2% (dane Comperia Analytics).  Oszczędzający w bankach nie widzą większej różnicy między 0% na rachunku bieżącym, a 1% na depozycie terminowym (po potrąceniu podatku Belki). Co więcej, w obu przypadkach siła nabywcza ich oszczędności jest coraz niższa (przy inflacji wynoszącej około 2 procent w skali roku).

 

Fundusze gotówkowe to płynność

Alternatywą dla Polaków trzymających 450 miliardów na rachunkach bieżących nie powinna być lokata terminowa a fundusz gotówkowy.  Lokata bankowa to umowa pożyczki między oszczędzającym a bankiem zawierana na określony termin, na przykład na trzy miesiące.

Natomiast otwarty fundusz inwestycyjny jest płynną inwestycją, z której możemy się wycofać w dowolnym momencie. Jeżeli co miesiąc będziemy przelewać z ROR na rachunek funduszu gotówkowego nadwyżkę finansową,  to każda wpłata jest przeliczana na jednostki uczestnictwa wybranego funduszu.

Systematycznie inwestując nadwyżki finansowe, zwiększamy liczbę posiadanych jednostek, które są wycenianie każdego dnia notowań na rynkach kapitałowych.  W każdej chwili, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, będziemy mogli złożyć zlecenie odkupienia dowolnej liczby posiadanych jednostek.  Kwota pochodząca z odkupienia wpłynie na nasz rachunek bieżący w terminie około 2-3 dni. W funduszu gotówkowym otrzymujemy bardzo cenioną przez nas płynność.  

 

Przywilej podatkowy

Najpopularniejszym depozytem jest depozyt 3-miesięczny. Jeżeli trzymamy na nim oszczędności przez długi okres (kilka lat), to przed doliczeniem bardzo niskich odsetek bank potrąci podatek Belki w wysokości 19% kwoty odsetek co trzy miesiące. 

W przypadku funduszu gotówkowego podatek Belki zostanie potrącony z zysku, jaki wypracował dla nas fundusz, dopiero w momencie wycofania środków. Jeżeli będziemy wypłacać oszczędności w ratach, to podatek zostanie naliczony wyłącznie od jednostek, które zostaną odkupione na realizację wypłaty; pozostające na rachunku jednostki będą inwestowane bez podatku aż do momentu ich wypłaty.

 

Wyższe dochody

Nawet jeżeli oszczędzający zablokuje okresowo swoje środki na depozycie terminowym, to i tak osiągnie dochód niższy od inflacji. To jest wymieniony wyżej główny powód, dla którego tak wielu z nas trzyma nawet długoterminowe oszczędności na rachunku bieżącym. W przypadku funduszu gotówkowego mamy dużą szansę na dochód przewyższający stopę inflacji.

Przykładowo dwa subfundusze należące do kategorii funduszy pieniężnych i gotówkowych TFI Union Investment, osiągnęły w okresie 12 miesięcy wzrost jednostek o 2,48% (UniLokata) i 3,91% (UniKorona Pieniężny); w okresie ostatnich 3 miesięcy było to odpowiednio:  0,64% i 0,80%.

450 miliardów trzymane przez Polaków na rachunkach bieżących to ogromna szansa na bardzo duży wzrost aktywów funduszy pieniężnych i gotówkowych.  Strumień pieniędzy płynących z tego źródła na rynek funduszy powinien być coraz wyższy.

 


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.