Rodzaje funduszy inwestycyjnych - jak wybrać najlepszy fundusz dla siebie?

      
    
Podcasty / 2018-02-28 / autorzy: Generali Investments

Fundusze inwestycyjne dzieli się ze względu na rodzaj aktywów, w które fundusz inwestuje, formę uczestnictwa oraz czas inwestycji. Parametry te wpływają na to, że poszczególne rodzaje funduszy inwestycyjnych są bardziej lub mniej ryzykowne oraz dają potencjalne zyski różnej wysokości.

 

Rodzaje funduszy inwestycyjnych ze względu na aktywa

Biorąc pod uwagę aktywa, w które inwestuje fundusz, wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych. Pierwszy z nich to fundusz dłużny. Inwestuje w obligacje (zwykle skarbowe, czasem korporacyjne, obligacje innych państw, a także obligacje komunalne). Drugi rodzaj funduszu inwestycyjnego to fundusz akcji – inwestuje większość aktywów w akcje. Trzecim podstawowym rodzajem jest fundusz mieszany. Inwestuje w akcje i obligacje w różnych proporcjach. Czwartym najczęściej występującym rodzajem funduszu jest fundusz pieniężny inwestujący w instrumenty rynku pieniężnego.

Ze względu na aktywa wyróżnia się też fundusze nieruchomości, fundusze aktywów niepublicznych (minimum 80 procent aktywów musi być inne niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego), fundusze absolutnego zwrotu (inwestujące w różne klasy aktywów, w tym w akcje, obligacje, towary, waluty i instrumenty pochodne – w zależności od koniunktury), surowcowe oraz fundusze sekurytyzacyjne (inwestujące w wierzytelności).

Rodzaje funduszy inwestycyjnych według kryterium formy uczestnictwa

W kontekście formy uczestnictwa wyróżnia się trzy rodzaje funduszy inwestycyjnych – fundusz otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty i fundusz zamknięty. Do funduszu otwartego można przystąpić w dowolnym momencie, a ilość jednostek uczestnictwa jest nieograniczona. Do funduszu inwestycyjnego otwartego może przystąpić każdy chętny.

Specyficznym rodzajem funduszu inwestycyjnego jest specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Może do niego przystąpić każdy, kto spełnia określone w statucie warunki. Poza tym zasady uczestnictwa są takie same jak w standardowym funduszu otwartym.

Trzeci rodzaj funduszu inwestycyjnego to fundusz zamknięty. Liczba certyfikatów inwestycyjnych jest ograniczona, a nowe certyfikaty są emitowane tylko w określonych terminach – wtedy można je nabyć. Wycena zamkniętych funduszy inwestycyjnych odbywa się rzadziej niż ustalanie notowania funduszy otwartych (zwykle codziennie) – minimum raz na 3 miesiące, zgodnie z terminami przewidzianymi w statucie funduszu.

Fundusze długoterminowe i krótkoterminowe – cechy

Fundusze długoterminowe to takie, których horyzont inwestycyjny wynosi więcej niż 12 miesięcy. Inwestycje krótkoterminowe mogą trwać od miesiąca do roku. Zwykle zalecany minimalny czas trwania inwestycji podaje się w prospektach konkretnych produktów.

Ryzyko inwestycji i zysk dla różnych rodzajów funduszy inwestycyjnych

Ogólna zasada związana z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne jest taka, że ryzyko inwestycji jest wprost proporcjonalne do potencjalnego zysku. Zatem im większe ryzyko, tym większy możliwy zysk z inwestycji.

Najmniejsze ryzyko wiąże się z inwestycją w fundusze dłużne (obligacji) oraz fundusze pieniężne. Najbardziej ryzykowne są fundusze akcji oraz niektóre z pośród innych, w zależności od koniunktury. Okres inwestycji także wpływa na poziom ryzyka inwestycji, ale bezpośrednio wiąże się z rodzajem aktywów. Długoterminowe inwestycje w fundusze obligacji są uważane za najbezpieczniejsze, ale kilkuletni horyzont inwestycyjny w przypadku akcji lub surowców generuje wysokie ryzyko.