UniKorona Pieniężny może pobić cel inwestycyjny na ten rok!

      
    
Komentarze / 2016-09-22 / autorzy: Generali Investments

• 3% – to nowy cel inwestycyjny dla subfunduszu UniKorona Pieniężny na 2016 rok
• Pobicie prognozy możliwe dzięki korzystnemu splotowi okoliczności na rynku obligacji


Początek 2016 roku napędził nieco strachu inwestorom posiadającym jednostki uczestnictwa polskich funduszy obligacyjnych oraz pieniężnych, w tym UniKorona Pieniężny. Dobre nastroje zburzyła agencja ratingowa S&P, która w styczniu niespodziewanie obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Wielu inwestorów nie czekało na rozwój sytuacji i zdecydowało się zrealizować zyski. Czy słusznie? Czas pokazał, że wielu inwestorów zadziałało zbyt impulsywnie.
Na koniec sierpnia roczna stopa zwrotu UniKorona Pieniężny wyniosła 2,55%*. Co więcej, wszystko
wskazuje na to, że cel inwestycyjny, który ustanowiliśmy na początku 2016 roku (2,5%) zostanie pobity! Nowy cel inwestycyjny subfunduszu UniKorona Pieniężny na ten rok to 3%. Jest to cel ambitny, ale prawdopodobieństwo jego osiągnięcia uważamy za wysokie.


• Co przemawia za tym pozytywnym scenariuszem dla subfunduszu UniKorona Pieniężny?


Hossa na rynku euroobligacji. Ceny obligacji denominowanych w walutach obcych, np. euro,
rosną. Przekłada się to na atrakcyjne zyski subfunduszu.


Duża różnica w poziomie rzeczywistych stóp procentowych pomiędzy strefą euro a Polską.


Utrzymanie stóp procentowych w Polsce na obecnym poziomie. Ostatnie wypowiedzi
członków Rady Polityki Pieniężnej sugerują, że stopy procentowe w Polsce nie zostaną
obniżone. To dobra wiadomość, ponieważ oprocentowanie znacznej części obligacji w portfelu
subfunduszu jest oparte na krótkoterminowych stopach procentowych.


Dobra sytuacja gospodarcza Polski. Poprawa koniunktury w naszym kraju prowadzi
do zacieśniania spreadów na obligacjach korporacyjnych.


Wzrost jakości portfela. Wycofanie części środków z subfunduszu, wywołane styczniową
decyzją agencji S&P, nie spowodowało pogorszenia jego wyników. Wręcz przeciwnie,
odpływ aktywów wsparł wyniki subfunduszu. Sytuacja płynnościowa portfela UniKorona
Pieniężny była tak dobra, że w okresie odpływu środków zarządzający mógł sprzedawać
aktywa o najniższym stosunku oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka.