UniKorona Pieniężny – pozytywny scenariusz na ten i przyszły rok

      
    
Komentarze / 2016-10-21 / autorzy: Generali Investments
  • 2,5% – cel inwestycyjny dla subfunduszu UniKorona Pieniężny na 2017 rok.
  • 3% – niezmiennie cel inwestycyjny dla subfunduszu na ten rok.
  • Ewentualna grudniowa podwyżka stóp procentowych w USA będzie neutralna dla subfunduszu UniKorona Pieniężny.

 

Prognozujemy, że w grudniu amerykański bank centralny USA może podnieść stopy procentowe. Taka

decyzja Fed wpłynęłaby także na Radę Polityki Pieniężnej, która już teraz zapowiada, że inwestorzy nie

powinni liczyć na dalsze obniżki stóp procentowych w Polsce, a w 2018 r. możliwe są nawet pierwsze

podwyżki.

W portfelu UniKorona Pieniężny znajdują się obligacje, których oprocentowanie jest oparte

na krótkoterminowych stopach procentowych. Dlatego podtrzymujemy nowy, wyższy cel inwestycyjny

dla UniKorona Pieniężny na ten rok na poziomie 3%. Ponadto pozytywnie oceniamy perspektywy

subfunduszu w 2017 r. i ustalamy cel inwestycyjny na poziomie 2,5%.