UniObligacje Aktywny z najwyższą stopą zwrotu w 2017 r. w grupie polskich funduszy dłużnych

      
    
Aktualności / 2018-01-09 / autorzy: Generali Investments

UniObligacje Aktywny z oferty Union Investment TFI jest najlepszym polskim funduszem dłużnym według dzienników Puls Biznesu i Parkiet. W ubiegłym roku subfundusz zyskał 5,4% – to ok. 1 punktu procentowego więcej niż większość konkurencyjnych funduszy tego typu.

 

UniObligacje Aktywny, zarządzany przez Krzysztofa Izdebskiego, jest najbardziej zyskownym funduszem z grupy polskich uniwersalnych funduszy dłużnych – podają dzienniki Puls Biznesu oraz Parkiet.

Subfundusz inwestuje głównie w polskie obligacje skarbowe (stanowią one ok. 88% aktywów funduszu) i obligacje korporacyjne (ok. 10% aktywów), co zapewnia stosunkowo niski poziom ryzyka inwestycji przy zachowaniu możliwości osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

W ubiegłym roku UniObligacje Aktywny zyskał 5,4%. To około 1 punktu procentowego więcej niż średnia dla pozostałych funduszy z tej grupy. – Choć może się wydawać, że 1 punkt procentowy to niewiele, trzeba pamiętać, że mówimy o funduszach obligacji, gdzie każdy ułamek procenta w stopie zwrotu ma znaczenie – mówi Krzysztof Izdebski, zarządzający subfunduszem UniObligacje Aktywny. Podkreśla, że na dobry wynik subfunduszu w ubiegłym roku złożyły się wzrost cen obligacji skarbowych oraz dobre zachowanie obligacji korporacyjnych. – Rentowność 10-letnich papierów skarbowych spadła z 3,90–3,80% w styczniu i w lutym do 3,30–3,20 w dalszej części 2017 r. – zauważa zarządzający subfunduszem w wypowiedzi dla Pulsu Biznesu. Dodaje, że na tym poziomie zredukował udział polskich obligacji w portfelu UniObligacje Aktywny, realizując pokaźny zysk. – W dalszej części roku, gdy rentowność poruszała się raz w górę, raz w dół, dokonywałem wielu transakcji kupna i sprzedaży, które ostatecznie dały pozytywny rezultat – dodaje zarządzający w wypowiedzi dla dziennika giełdy Parkiet. Jego zdaniem osiągnięcie podobnych stóp zwrotu z obligacji w 2018 r. może być trudniejsze. – Spodziewamy się podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, zakończenia luzowania ilościowego w Europie (…). Ale z podobnymi obawami wchodziliśmy w 2017 r. i okazało się, że było inaczej – komentuje Krzysztof Izdebski w Pulsie Biznesu.

Zestawienie wyników najlepszych funduszy za 2017 r. opublikowano w dzienniku Puls Biznesu, w wydaniu z 8 stycznia (str. 16–17) oraz w dzienniku Parkiet, wydanie z 5–7 stycznia (str. 5). Materiały powstały na bazie opracowania portalu Analizy Online.

O subfunduszu UniObligacje Aktywny

UniObligacje Aktywny został utworzony w 2011 r. Od tego czasu zyskał ponad 56%. Obecnie subfundusz zarządza aktywami o wartości ponad 168 mln zł. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 160 tys. zł, a każda następna może wynosić min. 100 zł. Aktywa robocze są wyceniane każdego dnia, kiedy odbywa się sesja na GPW.

Zgodnie z polityką inwestycyjną UniObligacje Aktywny inwestuje swoje aktywa w dłużne papiery wartościowe, listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Nie mniej niż 66% lokat stanowią instrumenty finansowe polskich emitentów. Aktywa subfunduszu lokowane są zarówno w obligacje i bony Skarbu Państwa, jak i w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.

Stopy zwrotu subfunduszu UniObligacje Aktywny na dzień 29.12.2017 r.: 12 miesięcy: 5,44%, 5 lat: 19,66%, od dostosowania struktury portfela: 56,02%.