Wahania wyceny jednostek w funduszach pieniężnych

      
    
Niezależnie o finansach / 2016-05-16 / autorzy: Generali Investments

W ostatnich 12 miesiącach wahania wyceny jednostek funduszy pieniężnych są dosyć regularne i bardziej widoczne niż w przeszłości. Warto przy okazji występowania tych wahań dokładnie zrozumieć, jaka jest główna przyczyna tego zjawiska.

Na wycenę jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mają wpływ dwa czynniki – dochody uzyskiwane z lokat funduszu oraz rynkowa wycena tychże lokat.

W przypadku funduszy akcji dochodami z lokat będą dywidendy wypłacane przez spółki, których akcje znajdują się w aktywach funduszu. Drugim czynnikiem będzie zmiana rynkowej wyceny akcji. Ponieważ rynkowa wycena akcji podlega bardzo wysokim amplitudom, zmiany bieżącej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu akcji w dużo większym stopniu wynikają ze zmiany cen akcji na giełdzie niż z dochodów uzyskiwanych w formie dywidendy.

Ale nawet w obrębie funduszy akcji będą spore różnice. Na przykład fundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek inwestuje przede wszystkim w spółki wzrostowe, czyli takie, które rzadko wypłacają dywidendy i całość zysków reinwestują w rozwój prowadzonego biznesu. Wycena jednostki tego funduszu będzie w minimalnym stopniu zależna od kwot dywidend wypłacanych przez spółki. Natomiast fundusz UniAkcje Dywidendowy koncentruje się na dużych spółkach, które regularnie dzielą się z akcjonariuszami zyskami właśnie w formie dywidendy. W tym przypadku wycena jednostek uczestnictwa będzie podlegała mniejszym wahaniom – właśnie dzięki amortyzującemu wpływowi dochodów w formie dywidendy.

Ta sama zasada wyceny jednostek dotyczy wszystkich funduszy, także pieniężnych i gotówkowych. Na zmianę wartości jednostki będą miały wpływ dwa czynniki – wycena lokat tego funduszu oraz dochody uzyskiwane z lokat, w tym przypadku odsetki. W przypadku takich lokat jak bony skarbowe, depozyty bankowe czy też nawet obligacje korporacyjne, wycena jest dokonywana w sposób liniowy, uwzględniając dyskontowanie odsetek – czyli nie podlega ona okresowym wahaniom. Natomiast zupełnie inaczej są wyceniane obligacje skarbowe – brana jest pod uwagę ich wycena giełdowa.

Musimy wiedzieć, że obligacje także są notowane na giełdzie i bardzo płynne i ich wycena podlega okresowym wahaniom, oczywiście znacznie mniejszym niż wycena akcji. Czasami rośnie popyt na obligacje – wówczas wycena rynkowa obligacji wzrasta, stanowiąc dodatkowy czynnik wzrostu wyceny jednostek takiego funduszu (oprócz odsetek), a czasami rośnie podaż obligacji i ich rynkowa wycena okresowo spada – wówczas ma to negatywny wpływ na wycenę jednostki funduszu mającego obligacje w portfelu.

Pora na wyjaśnienie, dlatego właśnie teraz obserwujemy większe okresowe wahania jednostek funduszy pieniężnych?

Nie dlatego, że w jakiś szczególny sposób wzrosły wahania rynkowej wyceny obligacji skarbowych, ale przede wszystkim z tego powodu, że spadł do minimum wpływ drugiego czynnika na wycenę jednostki - odsetek. Aktualnie poziom odsetek od obligacji skarbowych jest 2, a nawet 3 razy niższy niż jeszcze kilka lat temu.

W minionych latach okresowe wahania rynkowych wycen obligacji skarbowych były podobne jak teraz, jednak w przeszłości były one mniej widoczne z tego powodu, że największy wpływ na wycenę jednostek miały odsetki – dużo wyższe niż obecnie.

Tak więc warto zdawać sobie sprawę, że „bardziej widoczne” wahania wyceny jednostek funduszy pieniężnych nie wynikają z tego, że w jakiś sposób wzrosło ryzyko inwestycyjne związane z tego rodzaju funduszami, ale z powodu bardzo niskiego – niespotykanego w całej historii tych funduszy w Polsce – poziomu stóp procentowych i poziomu odsetek od obligacji skarbowych.

 

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.