Zawsze najważniejszy jest popyt, a czasami jego zapowiedź

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-09-25 / autorzy: Maciej Rogala

Już za rok może zacząć pły­nąć stały stru­mień pie­nię­dzy na GPW, który za dwa lata może wzro­snąć do kil­ku­set milio­nów mie­sięcz­nie. Warto wziąć to pod uwagę już dzi­siaj.

Pro­jekt ustawy o pra­cow­ni­czych pla­nach kapi­ta­łowych po roz­pa­trze­niu przez rząd tra­fił do Sejmu. Mini­ster finan­sów Teresa Czer­wiń­ska liczy na to, że pro­jekt trafi do Sejmu na naj­bliż­szym wrze­śnio­wym posie­dze­niu. Nato­miast według Pawła Borysa, pre­zesa Pol­skiego Fun­duszu Rozwoju, jeżeli ustawę uda się uchwa­lić do końca listo­pada, to PPK wystar­tują od lipca przy­szłego roku.

Przy­po­mnę, że naj­pierw obo­wiąz­kiem ofe­ro­wa­nia PPK będą objęte naj­więk­sze pol­skie firmy, zatrud­nia­jące co naj­mniej 250 pra­cow­ni­ków. Pół roku póź­niej ten obo­wią­zek zosta­nie roz­sze­rzony na przed­się­bior­stwa mające 50-249 pra­cow­ni­ków, od 1 stycz­nia 2020 roku PPK obejmą małe przed­się­bior­stwa (20–49 pra­cow­ni­ków), a na końcu, czyli po okre­sie kolej­nych 6 mie­sięcy, mikroprzed­się­bior­stwa (zatrud­nia­jące co naj­mniej 1 pra­cow­nika) i przed­się­bior­stwa dzia­ła­jące w sfe­rze budże­to­wej.

Pol­ski Fun­dusz Rozwoju sza­cuje, że w momen­cie, gdy PPK obejmą wszyst­kie firmy, czyli naj­wcze­śniej w dru­giej poło­wie 2020 roku, na rynek kapi­ta­łowy z tego źró­dła będzie co mie­siąc pły­nął stru­mień pie­nię­dzy w kwo­cie co naj­mniej jed­nego miliarda zło­tych.

Cho­ciaż ustawa prze­wi­duje, że do 30% akty­wów fun­du­szy ofe­ro­wa­nych w ramach PPK, będzie mogło być inwe­sto­wane w papiery war­to­ściowe deno­mi­no­wane w innych niż PLN walu­tach, to jed­nak z dużą dozą praw­do­po­do­bień­stwa można przy­jąć, że udział inwe­sty­cji zagra­nicz­nych będzie niż­szy.

Jaki będzie wpływ tak dużego popytu na wycenę akcji noto­wa­nych na GPW?

Trudno go prze­ce­nić. Fun­du­sze ofe­ro­wane w ramach PPK będą przez naj­bliż­sze dzie­sięć lat gene­ro­wać stały popyt na akcje w kwo­cie kil­ku­set milio­nów zło­tych mie­sięcz­nie; z każ­dym mie­sią­cem pakiet posia­da­nych przez nie akcji będzie coraz więk­szy.

Ogromne zna­cze­nie dla rynku akcji w Pol­sce będzie miało rów­nież to, że w ramach PPK będzie ofe­ro­wany tylko jeden rodzaj fun­du­szy – fun­du­sze zde­fi­nio­wa­nej daty. Poli­tyka inwe­sty­cyjna tych fun­du­szy wymaga od zarzą­dza­ją­cych dobie­ra­nia udziału akcji w ich port­fe­lach do wieku ich uczest­ni­ków, a nie na przy­kład do aktu­al­nej sytu­acji na rynku kapi­ta­ło­wym. W związku z tym nawet gdyby miało dojść w przy­szło­ści do pogor­sze­nia się nastro­jów na ryn­kach akcji, fun­du­sze zde­fi­nio­wa­nej daty będą musiały kon­se­kwent­nie sto­so­wać stra­te­gię cyklu życio­wego – utrzy­my­wać okre­ślony udział akcji w swo­ich port­fe­lach, czyli kon­se­kwent­nie sku­po­wać akcje za nowe składki wpły­wa­jące od ich uczest­ni­ków.

W dłuż­szym hory­zon­cie cza­so­wym, czyli po około 10 latach funk­cjo­no­wa­nia PPK, fun­du­sze zde­fi­nio­wa­nej daty mogą zacząć gene­ro­wać coraz więk­szą podaż akcji wyni­ka­jącą ze „sta­rze­nia się” popu­la­cji uczest­ni­ków PPK, czyli wymogu ogra­ni­cza­nia udziału akcji w akty­wach. Jed­nak do tego czasu sto­so­wa­nie stra­te­gii cyklu życio­wego będzie miała bar­dzo pozy­tywny wpływ na wycenę akcji na GPW, praw­do­po­dob­nie nawet więk­szy od wpływu OFE w okre­sie pierw­szych 10 lat ich funk­cjo­no­wa­nia.

Zwięk­szony popyt na akcje powi­nien poja­wić się przed star­tem samych PPK, od inwe­sto­rów chcą­cych wyko­rzy­stać przy­szły popyt ze strony fun­du­szy zde­fi­nio­wa­nej daty ofe­ro­wa­nych przez podmioty dopusz­czone do tego rynku. Dla­tego warto roz­wa­żyć stop­niowe wcho­dze­nie na rynek akcji na wiele mie­sięcy przed powsta­niem pierw­szych Pra­cow­ni­czych Pla­nów Kapi­ta­ło­wych.


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.