Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów UniSystem FIZ - 29.04.2016 r.

      
    
Ogłoszenia / 2016-03-31 / autorzy: Generali Investments

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA niniejszym wyznacza na dzień 29 kwietnia 2016r. datę Zgromadzenia Inwestorów UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Treść uchwały Zarządu Towarzystwa.
Zarząd Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. postanawia o zwołaniu Zgromadzenia
Inwestorów Funduszu UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów Funduszu,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Funduszu,
3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności,
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz jednostkowego sprawozdania subfunduszu UniSystem1 za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 r. w siedzibie Towarzystwa, Warszawa ul. Polna 11, o godz. 12.00.

Uprawnionymi do udziału w w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia złożą w siedzibie Union Investment TFI SA świadectwa depozytowe wydane zgodnie z art. 9 i 10 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, nr 185, poz. 1538 z późn. zm.), potwierdzające posiadanie certyfikatów inwestycyjnych UniSystem FIZ.