Jak działa fundusz inwestycyjny?

Poznałeś już ofertę naszego Towarzystwa, zdecydowałeś się na konkretny produkt i wpłaciłeś pieniądze na rejestr. W ten sposób stałeś się uczestnikiem subfunduszu. Warto dowiedzieć się więcej, co dalej dzieje się z zainwestowanymi przez Ciebie pieniędzmi.

Uczestnik funduszu wpłaca pieniądze na rejestr wybranego subfunduszu. Pieniądze trafiają do Banku Depozytariusza, a dane dotyczące transakcji - do Agenta Transferowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza pieniędzmi wpłacanymi przez uczestnika, czyli decyduje, w jakie - określone w statucie funduszu - papiery wartościowe najkorzystniej je zainwestować.

Bank Depozytariusz prowadzi rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego, w tym aktywów zapisanych na rachunkach uczestników funduszu. Realizuje też polecenia funduszu oraz zapewnia zgodne z prawem i statutem wykonywanie obowiązków funduszu poprzez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych. Zajmuje się również wyceną aktywów funduszu i jednostek uczestnictwa.

Agent Transferowy przechowuje dane na temat uczestników i dokonywanych przez nich transakcji. Przetwarza wpłaty i wypłaty na jednostki uczestnictwa i odpowiada za informowanie uczestników o ich transakcjach oraz o wartości jednostek subfunduszy.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zarządza aktywami i dokonuje wyceny jednostek uczestnictwa. Ma obowiązek dostarczania uczestnikom sprawozdań ze swojej działalności.


Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - FAQ