Podstawowe pojęcia - C

  • Cel inwestycyjny - osiągnięcie, założonych w statucie danego funduszu, dochodów.
  • Cena nabycia jednostki uczestnictwa - cena, po jakiej można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu. Ustalana jest na podstawie wartości aktywów netto funduszu (NAV)  przypadających na jednostkę uczestnictwa i powiększona o opłatę manipulacyjną, pobieraną przez fundusz przy zbywaniu jednostek uczestnictwa.
  • Cena odkupienia jednostki uczestnictwa - cena, po jakiej można odsprzedać jednostki uczestnictwa funduszu. Ustalana jest na podstawie wartości aktywów netto funduszu (NAV) przypadających na jednostkę uczestnictwa. Jeżeli statut funduszu przewiduje pobieranie opłat manipulacyjnych przy odkupieniu jednostek, to cena jest pomniejszona o tę opłatę.