Formularz anonimowego zgłaszania nieprawidłowości

Formularz służy do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Generali Investments Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA.

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
W GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

 
§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Generali Investments Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA określa zasady i sposoby zgłaszania naruszeń prawa, w tym naruszenia rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy o AML oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Towarzystwie.
 2. Użyte w Procedurze określenia oznaczają:
  1. Towarzystwo, – Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna,
  2. Nieprawidłowości – naruszenia i potencjalne naruszenia prawa, w tym rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy AML oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Towarzystwie,
  3. Procedura – niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  4. Rozporządzenie 596/2014 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,2003/125/WE i 2004/72/WE,
  5. Rozporządzenie 600/2014 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE)  NR  600/2014 z  dnia  15  maja  2014  r. w  sprawie  rynków  instrumentów  finansowych  oraz  zmieniające  rozporządzenie  (EU)  nr  648/2012,
  6. Ustawa AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  7. Ustawa FI - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

§ 2 Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. Każda osoba, która uzyskała informacje o Nieprawidłowościach, może je zgłosić w sposób zapewniający anonimowość za pośrednictwem następującej strony internetowej: www.generali-investments.pl/whistleblower.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie Nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za powstanie Nieprawidłowości. 
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia Nieprawidłowości Inspektor Nadzoru sprawdza, czy przekazane zgłoszenie powoduje zwołanie Komitetu ds. przeciwdziałania Nieprawidłowościom.
 4. Towarzystwo zapewnia pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, w szczególności dokonanie zgłoszenia nie może stanowić przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, przeniesienia na inne stanowisko pracy czy zmiany zakresu obowiązków.
 5. Dane osobowe pracownika dokonującego zgłoszenia Nieprawidłowości oraz osoby, której zarzuca się dokonanie  naruszenia są chronione według zasad określonych w regulacjach pakietu RODO obowiązujących w Towarzystwie. Dane osoby, której zarzuca się dokonanie  – o ile nie jest/nie była ona uczestnikiem Funduszu bądź klientem Towarzystwa lub też dane nie są przetwarzane na podstawie innych podstaw prawnych – mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z dokonanego zgłoszenia.
 6. Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia zachowywane są w poufności przez pracowników biorących udział w rozpatrywaniu zgłoszenia, w szczególności nie są one udostępnianie innym pracownikom Towarzystwa, oprócz członków Zarządu i innych osób, którym dane należy udostępnić w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 7. Towarzystwo usuwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniach po upływie terminu potrzebnego do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.


§ 3 Komitet ds. przeciwdziałania Nieprawidłowościom

 1. Powołuje się Komitet ds. przeciwdziałania Nieprawidłowościom.
 2. W skład Komitetu wchodzą:
  1. Szef Komórki ds. Audytu,
  2. Inspektor Nadzoru,
  3. Przedstawiciel Działu Prawnego.
 3. Posiedzenia Komitetu zwoływane są przez Inspektora Nadzoru niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia Nieprawidłowości i stwierdzeniu zasadności podjęcia dalszych czynności.
 4. Komitet podejmuje decyzje odnośnie dalszego sposobu procedowania zgłoszonych Nieprawidłowości. 
 5. W przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa zaistnienia Nieprawidłowości Komitet zawiadamia o tym Prezesa Zarządu Towarzystwa. W uzasadnionych przypadkach Komitet zawiadamia o zaistnieniu Nieprawidłowości Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 6. Posiedzenia Komitetu są protokołowane.

§ 4 Monitorowanie skuteczności Procedury

 1. Inspektor Nadzoru raz do roku przeprowadza badanie skuteczność i adekwatności postanowień Procedury oraz w razie potrzeby zgłasza konieczność aktualizacji jej postanowień.