Formularz anonimowego zgłaszania nieprawidłowości

Formularz służy do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Generali Investments Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA.

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Generali Investments Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA określa zasady i sposoby zgłaszania naruszeń prawa, w tym naruszenia Ustawy FI, rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy o AML oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Towarzystwie.
 2. Użyte w Procedurze określenia oznaczają:
  1. Towarzystwo, – Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna,
  2. Nieprawidłowości – naruszenia i potencjalne naruszenia prawa, w tym Ustawy FI rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy AML oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Towarzystwie,
  3. Komórka nadzoru zgodności - Komórka ds. nadzoru zgodności działalności Towarzystwa z prawem
  4. Pracownicy – osoby fizyczne zatrudnione w Towarzystwie na podstawie umowy o pracę, a także pozostające z Towarzystwem w stosunku umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej lub innej umowy,
  5. Procedura – niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Generali Investments Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  6. Rozporządzenie 596/2014 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE lub Rozporządzenie je zastępujące
  7. Rozporządzenie 600/2014 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE)  NR  600/2014 z  dnia  15  maja  2014  r. w  sprawie  rynków  instrumentów  finansowych  oraz  zmieniające  rozporządzenie  (EU)  nr  648/2012 lub Rozporządzenie je zastępujące,
  8. Ustawa AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  9. Ustawa FI - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

§ 2
Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. Każda osoba, która uzyskała informacje o Nieprawidłowościach, może je zgłosić w sposób zapewniający anonimowość za pośrednictwem następującej strony internetowej: https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/whistleblowing
 2. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie Nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za powstanie Nieprawidłowości.
 3. Osobą odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń jest Inspektor Nadzoru.
 4. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają poinformowania właściwego członka Zarządu lub Radę Nadzorczą o  naruszeniach  przepisów przez pracowników Towarzystwa, otrzymane zgłoszenie jest niezwłocznie przekazywane Prezesowi Zarządu Towarzystwa. W przypadku gdy Nieprawidłowości dotyczą członków Zarządu, zgłoszenie niezwłocznie jest przekazywane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
 5. Towarzystwo zapewnia pracownikom lub innym osobom wykonujących czynności na rzecz Towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegającymi na kierowaniu gróźb, w szczególności dokonanie zgłoszenia nie może stanowić przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, przeniesienia na inne stanowisko pracy czy zmiany zakresu obowiązków lub warunków pracy.
 6. Dane osobowe pracownika lub innej osoby wykonującej czynności na rzecz Towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego dokonującego zgłoszenia Nieprawidłowości oraz osoby, której zarzuca się dokonanie  naruszenia są chronione według zasad określonych w regulacjach RODO obowiązujących w Towarzystwie. Dane osoby, której zarzuca się dokonanie  – o ile nie jest/nie była ona uczestnikiem Funduszu bądź klientem Towarzystwa lub też dane nie są przetwarzane na podstawie innych podstaw prawnych – mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z dokonanego zgłoszenia.
 7. Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia zachowywane są w poufności przez pracowników biorących udział w rozpatrywaniu zgłoszenia, w szczególności nie są one udostępnianie innym pracownikom Towarzystwa, oprócz członków Zarządu i innych osób, którym dane należy udostępnić w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Towarzystwo usuwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniach po upływie terminu potrzebnego do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
 9. Fundusze, Towarzystwo i jego pracownicy oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz Towarzystwa lub Funduszu nie podejmują wobec pracowników oraz innych osób wykonującej czynności na ich rzecz działań o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu wobec nich gróźb, w szczególności działań negatywnie wpływających na ich warunki pracy lub zatrudnienia.

§ 3
Monitorowanie skuteczności Procedury

 1. Inspektor Nadzoru raz do roku przeprowadza badanie skuteczność i adekwatności postanowień Procedury oraz w razie potrzeby zgłasza konieczność aktualizacji jej postanowień.
 2. Zarząd Towarzystwa przekazuje Radzie Nadzorczej raz do roku raport o wykonaniu niniejszej Procedury.

§ 4
Postanowienia końcowe

1.   Procedura została uchwalona przez Zarząd Towarzystwa.
2.   Wszelkie zmiany Procedury wymagają zatwierdzenia uchwałą Zarządu Towarzystwa.
3.   Właścicielem Procedury jest Komórka nadzoru zgodności.