Formularz anonimowego zgłaszania nieprawidłowości

Formularz służy do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Generali Investments Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA.

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Generali Investments Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA określa zasady i sposoby zgłaszania naruszeń prawa, w tym naruszenia Ustawy FI, rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy o AML oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Towarzystwie.
 2. Użyte w Procedurze określenia oznaczają:
  1. Towarzystwo, – Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna,
  2. Nieprawidłowości – naruszenia i potencjalne naruszenia prawa, w tym Ustawy FI rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy AML oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Towarzystwie,
  3. Komórka nadzoru zgodności - Komórka ds. nadzoru zgodności działalności Towarzystwa z prawem
  4. Pracownicy – osoby fizyczne zatrudnione w Towarzystwie na podstawie umowy o pracę, a także pozostające z Towarzystwem w stosunku umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej lub innej umowy,
  5. Procedura – niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Generali Investments Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  6. Rozporządzenie 596/2014 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE lub Rozporządzenie je zastępujące
  7. Rozporządzenie 600/2014 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE)  NR  600/2014 z  dnia  15  maja  2014  r. w  sprawie  rynków  instrumentów  finansowych  oraz  zmieniające  rozporządzenie  (EU)  nr  648/2012 lub Rozporządzenie je zastępujące,
  8. Ustawa AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  9. Ustawa FI - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

§ 2
Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. Każda osoba, która uzyskała informacje o Nieprawidłowościach, może je zgłosić w sposób zapewniający anonimowość za pośrednictwem następującej strony internetowej: https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/whistleblowing
 2. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie Nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za powstanie Nieprawidłowości.
 3. Osobą odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń jest Inspektor Nadzoru.
 4. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają poinformowania właściwego członka Zarządu lub Radę Nadzorczą o  naruszeniach  przepisów przez pracowników Towarzystwa, otrzymane zgłoszenie jest niezwłocznie przekazywane Prezesowi Zarządu Towarzystwa. W przypadku gdy Nieprawidłowości dotyczą członków Zarządu, zgłoszenie niezwłocznie jest przekazywane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
 5. Towarzystwo zapewnia pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, w szczególności dokonanie zgłoszenia nie może stanowić przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, przeniesienia na inne stanowisko pracy czy zmiany zakresu obowiązków.
 6. Dane osobowe pracownika dokonującego zgłoszenia Nieprawidłowości oraz osoby, której zarzuca się dokonanie  naruszenia są chronione według zasad określonych w regulacjach RODO obowiązujących w Towarzystwie. Dane osoby, której zarzuca się dokonanie  – o ile nie jest/nie była ona uczestnikiem Funduszu bądź klientem Towarzystwa lub też dane nie są przetwarzane na podstawie innych podstaw prawnych – mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z dokonanego zgłoszenia.
 7. Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia zachowywane są w poufności przez pracowników biorących udział w rozpatrywaniu zgłoszenia, w szczególności nie są one udostępnianie innym pracownikom Towarzystwa, oprócz członków Zarządu i innych osób, którym dane należy udostępnić w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Towarzystwo usuwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniach po upływie terminu potrzebnego do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.

§ 3
Monitorowanie skuteczności Procedury

 1. Inspektor Nadzoru raz do roku przeprowadza badanie skuteczność i adekwatności postanowień Procedury oraz w razie potrzeby zgłasza konieczność aktualizacji jej postanowień.
 2. Zarząd Towarzystwa przekazuje Radzie Nadzorczej raz do roku raport o wykonaniu niniejszej Procedury.

§ 4
Postanowienia końcowe

1.   Procedura została uchwalona przez Zarząd Towarzystwa.
2.   Wszelkie zmiany Procedury wymagają zatwierdzenia uchwałą Zarządu Towarzystwa.
3.   Właścicielem Procedury jest Komórka nadzoru zgodności.