Generali Akcje: Turcja
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcje: Turcja jest subfunduszem akcji tureckich.

Subfundusz inwestuje środki głównie w akcje notowane na giełdzie w Stambule lub emitowane przez emitentów z siedzibą w Turcji.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz inwestujący w akcje spółek notowanych głównie w Turcji,
  • planują zdywersyfikować swój portfel funduszy o subfundusze inwestujące poza Polską,
  • akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 90% Indeks BIST 100 + 10% 1M WIBID
Zarządzający Robert Burdach
Data dostosowania struktury portfela 2013-05-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 52 1880 0009 0000 0013 0088 8000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%