Dobre wieści z rynku obligacji korporacyjnych

      
    
polskie obligacje korporacyjne, w co inwestować
Aktualności / 2020-09-15 / autorzy: Krzysztof Orlik

Fundusze inwestujące w polskie obligacje korporacyjne szybko odrabiają straty z pierwszej fazy pandemii

Oprocentowanie bankowych depozytów i kont oszczędnościowych ostatnio nie rozpieszcza klientów. Bliskie zera stopy procentowe regulowane przez Radę Polityki Pieniężnej nieuchronnie przeniosły się na ofertę banków. Tymczasem inflacja w dalszym ciągu oscyluje ok. 3%, więc trzymanie pieniędzy w banku niestety powoduje realne zmniejszenie ich wartości.

Jest wiele sposobów na walkę z inflacją. Prawie każdy z nich jest obarczony ryzykiem wyższym niż depozyty, ale daje szansę na większe zyski.

Są to między innymi fundusze inwestycyjne oparte głównie na krótkoterminowych obligacjach skarbowych oraz papierach korporacyjnych o dobrym ratingu. W czasie pierwszej fazy pandemii nagły wzrost niepewności rynkowej oraz ogromna skala odkupień z funduszy inwestycyjnych spowodowały przecenę większości obligacji korporacyjnych. To z kolei odbiło się negatywnie na wynikach funduszy inwestujących w ten typ aktywów. Obecnie widzimy, że gospodarka, mimo problemów niektórych branż, szybko odrabia straty i tempo powrotu na ścieżkę wzrostu będzie znacznie szybsze niż oczekiwano na wiosnę. Dodatkowo emitentów korporacyjnych wspierają rządowe programy pomocowe.

Ważne jest, że emitenci obligacji korporacyjnych z funduszy dłużnych zarządzanych przez Generali Investments TFI są w bardzo niewielki sposób dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią. Zarówno struktura sektorowa emitentów, jak i ich dobra selekcja (najlepsze przedsiębiorstwa ze swoich branż, o nienagannej sytuacji płynnościowej) sprawiły, że ryzyko kredytowe w skali portfela nie wzrosło znacząco. Jednocześnie rynek obligacji korporacyjnych jest zupełnie inny niż na wiosnę, fundusze inwestycyjne poszukują atrakcyjnych papierów korporacyjnych i ich ceny rosną. Sprawia to, że bieżące stopy zwrotu z tych funduszy oraz ich perspektywy są bardzo atrakcyjne i mogą śmiało konkurować z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku.

Dobrym przykładem są zarządzane przez Generali Investments TFI fundusze obligacji korporacyjnych. Wyceny subfunduszy Generali Oszczędnościowy i Generali Profit Plus bardzo szybko odrabiają straty i, albo już przekroczyły poziom wycen z początku marca (Generali Oszczędnościowy), albo mocno się do niego zbliżyły (Generali Profit Plus) stawiając się wśród najszybciej rosnących rozwiązań tego typu na rynku.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku subfunduszy Generali Korona Dochodowy i Generali Aktywny Dochodowy, których portfele składają się w około połowie z polskich obligacji korporacyjnych Jeśli przyjrzymy się ich wynikom zobaczymy, że subfundusz Generali Korona Dochodowy, pomimo marcowego załamania i niskich stóp procentowych, wpracował w ciągu roku 2,62% zwrotu, z czego aż 1,49% w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Natomiast drugi z subfunduszy – Generali Aktywny Dochodowy – od czerwca wypracował aż 1,58% przy rocznej stopie zwrotu na poziomie 2,29%. Te wyniki sprawiają, że Generali Aktywny Dochodowy i Generali Korona Dochodowy zajmują dwa pierwsze miejsca w okresie trzymiesięcznym wśród 40 rozwiązań tego typu wymienianych przez portal analizy.pl.

Źródło: generali-investments.pl, wykresy za 12 miesięcy na dzień 8 września 2020.

Jest to kolejny okres w historii tych rozwiązań, kiedy umiejętności doświadczonego zespołu zarządzających w powiązaniu z rygorystyczną oceną ryzyka kredytowego i płynnościowego pozwoliły na łagodne przejście przez okres turbulencji rynkowych.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A.

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, informacje dla Klienta AFI tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju)

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.