Dobry czas dla złota

      
    
Generali Złota
Aktualności / 2022-02-24 / autorzy: Marek Straszak

Nie tylko obecne geopolityczne zawirowania, ale i otoczenie makroekonomiczne korzystnie wpływają na ceny złota.

Pomimo niedawnego wzrostu, realna stopa procentowa jest wciąż ujemna, co wspiera kurs złotego kruszcu. Ostatnie dane oraz sygnały przekazywane z głównych banków centralnych wspierają tezę, że podwyższona inflacja nie jest przejściowa, a pozostanie z nami na dłużej. Prowadzona przez ostatnich kilka lat ultra luźna polityka monetarna i dodruk niemającego pokrycia we wzroście gospodarczym pieniądza, spowodowały właśnie taki efekt. 

Wielu inwestorów obawiało się, że zapowiadane przez FED podwyżki stóp procentowych mogą negatywnie odbić się na notowaniach cen złota. Było tak faktycznie w roku 2021, kiedy to, jak się zdaje, inwestorzy dyskontowali właśnie taki scenariusz, a złoto zachowywało się relatywnie słabo do innych klas aktywów. Uważamy, że obecna cena złota dyskontuje już oczekiwane przez inwestorów zacieśnienie polityki monetarnej. Taką tezę potwierdzają również badania historycznych stóp zwrotu na złocie. Wynika z nich, że w przeciągu dwóch lat od pierwszej w cyklu podwyżki stóp procentowych wprowadzanej przez FED, notowania złota wzrastały średnio o 30% w ciągu następnych dwóch lat. Pierwsza podwyżka w tym cyklu zapowiadana jest na marzec tego roku.

Cały czas umacnia się popyt fizyczny ze strony banków centralnych oraz segmentu jubilerskiego. Co ważne, pozytywnie zaczyna kontrybuować również popyt inwestycyjny za pośrednictwem ETF-ów, które w samym styczniu zwiększyły swoje aktywna o ponad 2,7 mld USD.

Coraz większa grupa inwestorów obawia się, że zrealizuje się scenariusz stagflacyjny, w którym mielibyśmy do czynienia z podwyższoną inflacją z jednoczesnym wzrostem gospodarczym poniżej jego potencjalnego poziomu. Nie jest to dla nas scenariusz bazowy, jednak już same obawy części uczestników rynku powodują wzrost cen tego surowca, gdyż złoto stanowi jedno z niewielu zabezpieczeń przed takim rozwojem wydarzeń.

Złoto również ponownie zaczęło pełnić swoją tradycyjną funkcję bezpiecznej przystani. Wojna pomiędzy Ukrainą i Rosją zwiększyła zmienność na innych rynkach, co poskutkowało przesunięciem części kapitału w stronę aktywów uważanych za bezpieczne przystanie, m.in. do złota. W tym miejscu warto przypomnieć o ujemnej korelacji z innymi klasami aktywów, która pozwalają obniżać zmienność całego portfela.

To wszystko sprawia, że wraca pozytywny sentyment do tej klasy aktywów. Nie chcąc spekulować na temat możliwości dalszego rozwoju konfliktu militarnego rosyjsko-ukraińskiego uważamy, że samo otoczenie makroekonomiczne sprzyja inwestycji w złoto, a napięcia geopolityczne tylko dodatkowo zwiększają popyt na tego rodzaju inwestycje.

Jeżeli chodzi o sam portfel subfunduszu Generali Złota, to około 80% stanowią w nim instrumenty ETC powiązane 1:1 z ceną złota, ok. 14% to inwestycje za pośrednictwem ETF-ów w spółki wydobywające złoto. Co warte pokreślenia, fundusz Generali Złota posiada zabezpieczone ryzyko kursowe i dzięki zastosowanym instrumentom finansowym oraz różnicy pomiędzy poziomem stóp procentowych w Polsce oraz w USA i strefie Euro, może to pozytywnie kontrybuować do wyników subfunduszu. Z taką sytuacją w poprzednim roku nie mieliśmy do czynienia, gdyż stopy procentowe w Polsce były na bardzo niskim poziomie.

Podsumowując, złoto postrzegane jest w obecnym otoczeniu makroekonomicznym i geopolitycznym jako atrakcyjna klasa aktywów, którą warto dywersyfikować swój portfel inwestycyjny.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Towarzystwo świadczy usługi pośrednictwa w
zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Brak gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego
subfunduszu Generali Złota. Możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne
podatki.

Subfundusz stara się odzwierciedlić stopę zwrotu z inwestycji w złoto w dolarze amerykańskim. Ryzyko walutowe jest zabezpieczane.
Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu Generali Złota. Subfundusz Generali Złota charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i skierowany jest do inwestorów,
którzy mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat) oraz akceptują wahania wartości inwestycji w krótkim terminie.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Złota w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.
Niniejszy materiał nie stanowi porady prawnej, podatkowej, księgowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka
związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powinny być podejmowane wyłącznie
po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę
opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i
podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.