Dobry początek roku dla polskiej giełdy

      
    
Dobry początek roku dla polskiej giełdy
Aktualności / 2023-01-24 / autorzy: Robert Burdach
  • Pozytywny początek roku na polskiej giełdzie
  • Otwarcie gospodarki Chin
  • Szansa na środki z KPO po nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

2023 rok rozpoczął się bardzo dobrze dla różnych klas aktywów, szczególnie tych o wyższym poziomie ryzyka, czyli akcji. Na dzień 18.01 WIG od początku roku odnotował stopę zwrotu na poziomie ponad 6%, a najsilniejsze były w tym czasie małe spółki. Mocne rozpoczęcie roku może być efektem szukania nowych pomysłów inwestycyjnych przez podmioty instytucjonalne i reinwestowania środków przez inwestorów indywidualnych. Polska giełda szczególnie dobrze radziła sobie w pierwszych dniach stycznia. Później do tego pozytywnego trendu dołączyły parkiety zachodnioeuropejskie, m. in. francuski, niemiecki. Akcje spółek ze Starego Kontynentu rozpoczęły ten rok lepiej niż duże spółki amerykańskie.

Pozytywne rozpoczęcie roku obserwowaliśmy także w Chinach. Impuls do wzrostów dało odejście od polityki „zero covid” i stopniowy powrót aktywności gospodarczej. Ten wzrost powinien być kontynuowany, co przekłada się na apetyt na ryzyko na różnych rynkach akcyjnych, ale też na rynkach surowcowych.

W Polsce pojawiają się pierwsze napływy od inwestorów zagranicznych z przewagą funduszy pasywnych. Fundusze aktywne wciąż nie zwiększyły znacząco swojej aktywności na giełdzie. Na decyzje inwestorów nadal wpływają obawy o to, co dzieje się w Ukrainie, o poziom inflacji i o to, że mamy rok wyborczy. Obserwujemy sporą aktywność inwestorów indywidualnych, którzy zwiększają płynność w obszarze małych i średnich spółek.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym otwiera potencjalną drogę do uzyskania środków z KPO. Jeżeli proces legislacyjny zakończy się sukcesem, to będzie to dobra wiadomość dla polskiego rynku. Zastrzyk unijnych środków powinien pozytywnie oddziaływać na szeroko pojętą gospodarkę, w szczególności na obszary związane ze zmianami klimatu, rozwojem nowych technologii, cyfryzacją oraz walką z problemami demograficznymi.  Kolejnym kamieniem milowym kluczowym dla uzyskania środków pozostaje tzw. ustawa wiatrakowa.

Uniknięcie recesji w Europie i miękkie lądowanie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych powoli staje się konsensusem rynkowym. W USA walka z inflacją jest dużo bardziej zaawansowana i skuteczniejsza niż w Europie. W Polsce w poniedziałek (16.01.2023) podano, że inflacja bazowa w grudniu wyniosła 11,5%. To bardzo wysoki poziom, który zakorzenia się w krajowej gospodarce. Będzie on stanowił problem przez dłuższy czas.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali investments.pl.