Generali Kapitał pod Ochroną już od 5000 zł

      
    
Generali Kapitał pod Ochroną już od 5 000 zł
Aktualności / 2024-03-18 / autorzy: Generali Investments

Generali Kapitał pod Ochroną, nasz nowy produkt inwestycyjny, jest już dostępny online dla klientów indywidualnych. Dodatkowo od teraz z niższą wpłatą – od 5000 złotych.

Program łączy inwestycję w subfundusz Generali Konserwatywny z dodatkową ochroną ubezpieczeniową wpłaconego kapitału, którą zapewnia Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Koszt ubezpieczenia kapitału ponosi Generali Investments TFI.

Generali Kapitał pod Ochroną to rozwiązanie finansowe odpowiadające na oczekiwania dużej grupy klientów, którzy oprócz stopy zwrotu z funduszu inwestycyjnego cenią także możliwość skorzystania z ochrony zainwestowanych środków.

Dlaczego warto wybrać Generali Kapitał pod Ochroną?

  • Potencjał zysku dzięki inwestycji w subfundusz Generali Konserwatywny.
  • Ochrona ubezpieczeniowa kapitału w 13., 25. oraz 37. miesiącu inwestycji, na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Elastyczna kwota inwestycji – minimum 5 000 zł, brak górnego limitu.
  • Wypłata środków w każdej chwili bez utraty wypracowanego zysku.
  • Brak opłat manipulacyjnych.
  • Odkupienia, zamiany i konwersje lub zamknięcie programu w dowolnej chwili, bez dodatkowych kosztów.
  • Nabycie przez Internet w Serwisie Transakcyjnym lub w Wirtualnym Oddziale.

Dowiedz się więcej o Generali Kapitał pod Ochroną.

Klientów instytucjonalnych zapraszamy do kontaktu z naszymi Dyrektorami Regionalnymi ds. Sprzedaży.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych oraz nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał ten nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) lub Informacją dla Klientów AFI, a także z Prospektem Informacyjnym dostępnymi w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: www.generali-investments.pl w lokalizacji https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty w zakładce „Dokumenty”.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym „Generali Kapitał pod Ochroną” oraz szczególne warunki ubezpieczenia „Generali, Grupowe Ubezpieczenia Straty Finansowej Uczestnika Funduszu Inwestycyjnego” są dostępne na stronie https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/generali-kapital-pod-ochrona.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji.