Generali Złota ze Złotym Portfelem „Parkietu”

      
    
Generali Złota ze Złotym Portfelem „Parkietu”
Aktualności / 2024-03-13 / autorzy: Generali Investments

Subfundusz Generali Złota, wydzielony w ramach Generali Fundusze SFIO, został doceniony w tegorocznej edycji nagród Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

Inwestycje w surowce mają wielu zwolenników. Traktowane są najczęściej jako element dywersyfikacji portfela i sposób na zabezpieczenie go przed inflacją. Ubiegły rok dla tej klasy aktywów nie był najkorzystniejszy. Wyróżniły się jednak te subfundusze, których zarządzający skupiają się na metalach szlachetnych, odnotowując nawet dwucyfrowe stopy zwrotu. Do tego grona należy subfundusz Generali Złota, który w 2023 roku osiągnął zysk na poziomie 12,5%. Tak solidny wynik przyniósł nam drugą w tej edycji statuetkę Złotego Portfela przyznaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” w kategorii funduszy surowców.

Subfundusz Generali Złota został uruchomiony cztery lata temu. O świetnej jakości zarządzania świadczy nie tylko właśnie przyznana nagroda, ale również maksymalny (na poziomie 5) ranking Analiz  Online za ostatnie 12 i 36 miesięcy. W portfelu znajdziemy głównie instrumenty ETC odzwierciedlające cenę złota wyrażoną w dolarze amerykańskim. Jego uzupełnienie mogą stanowić instrumenty ETF (Exchange-Traded Fund) inwestujące w spółki, których przedmiot działalności to poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Dowiedz się więcej o subfunduszu Generali Złota

 


INFORMACJA PRAWNA

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych oraz nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał ten nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) lub Informacją dla Klientów AFI, a także z Prospektem Informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, praw uczestników oraz z tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi, dostępnymi w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: www.generali-investments.pl w lokalizacji https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty funduszy”, „KID”, „Dokumenty i Regulaminy”). Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszy opisane jest w punktach „Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu” oraz „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu”. Prawa uczestników funduszu są opisane w Prospekcie Informacyjnym w punkcie „Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu”.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy/subfunduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu/subfunduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z inwestycją w dany subfundusz oraz podatków.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarzadzania, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Generali Złota może podlegać dużej zmienności. Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy oraz opiera się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego, a także może ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych (www.generali-investments.pl) oraz z publicznie dostępnych źródeł uznanych przez Towarzystwo za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i kompletne, jak również, że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.