Informacja o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Funduszu Generali Obligacje FIZ

      
    
Ogłoszenia / 2022-03-29 / autorzy: Generali Investments

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zw. z art. 39 ust. 3 Statutu Generali Obligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937 (dalej jako „Towarzystwo” lub „Likwidator”) informuje o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa w dniu 29 marca 2022r. uchwały w przedmiocie rozwiązania Funduszu.

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest to, że Wartość Aktywów Netto Funduszu jest niższa niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) zł (art. 246 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zw. z art. 40 ust. 1 pkt 4 Statutu Funduszu).

Na podstawie art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zw. z art. 40 ust. 3 Statutu Funduszu likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo.