Nowe zasady wyceny od 1 stycznia 2021 roku

      
    
Nowe zasady wyceny w Generali Investments TFI
Ogłoszenia / 2020-11-30 / autorzy: Generali Investments

1 stycznia 2021 roku zmieniają się zasady wyceny aktywów subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI oraz zasady przetwarzania zleceń.

 

Na czym polega zmiana?

  • Wycena aktywów subfunduszy za bieżący Dzień Wyceny (D) będzie dokonywana i publikowana w następnym Dniu (D+1), w oparciu o kursy zamknięcia rynków z Dnia Wyceny (D), a nie jak dotychczas o kursy z godz. 12:00.
  • Zasady przetwarzania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa zostają ujednolicone. Zlecenia - poprawnie złożone, opłacone i dostarczone do Agenta Transferowego (AT) do końca bieżącego Dnia Wyceny (D) – zostaną najwcześniej przetworzone po cenie z następnego Dnia Wyceny (D+1), która zostanie ustalona i opublikowana w kolejnym Dniu Wyceny (D+2).

Bez zmian pozostaje fakt, że termin realizacji zleceń nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad znajdą Państwa w Pytaniach i odpowiedziach dostępnych poniżej.

 

Co ta zmiana oznacza dla Państwa?

Zmiana nie wymaga od Państwa żadnych działań, jednakże prosimy o zwrócenie uwagi na terminy realizacji zleceń na przełomie roku.

 

Prosimy zwrócić uwagę na transakcje zlecane na przełomie roku.

Transakcje zlecone (i w przypadku zlecenia nabycia opłacone) 30 grudnia 2020 r. po godzinie granicznej (odpowiednio w danym subfunduszu – po godz. 9:00 lub 12:00), zrealizowane będą najwcześniej 5 stycznia z datą wyceny 4 stycznia 2021 r., ponieważ 31 grudnia oraz 1,2 i 3 stycznia są dniami bez sesji na giełdzie.

Prosimy także o zwrócenie uwagi na fakt, że 6 stycznia 2021 – jako dzień świąteczny – również jest dniem bez sesji giełdowej i nie odbywa się wówczas wycena subfunduszy.

 


 PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Dlaczego zasady wyceny i realizacji zleceń zostają zmienione?                                                                                                                         

Zasady wyceny zmieniają się z dwóch powodów.

  • Po pierwsze – w celu ujednolicenia zasad realizacji zleceń. Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie prawidłowo złożone, opłacone i dostarczone w bieżącym Dniu Wyceny (D) do Agenta Transferowego (AT) zlecenia będą realizowane jednolicie dla wszystkich subfunduszy, najwcześniej po cenie z Dnia Wyceny (D+1), co ułatwi Państwu kontrolę nad własnym  portfelem inwestycyjnym.
  • Po drugie – wdrożenie standardu rynkowego w procesie wyceny pozwoli wprost porównywać wyniki naszych subfunduszy z konkurentami, zarówno polskimi jak i zagranicznymi.

 

Na czym polega zmiana?

  • Wycena aktywów subfunduszy za bieżący Dzień Wyceny (D) będzie dokonywana i publikowana w następnym Dniu (D+1), w oparciu o kursy zamknięcia rynków z Dnia Wyceny (D), a nie jak dotychczas o kursy z godz. 12:00.
  • Zasady przetwarzania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa zostają ujednolicone. Zlecenia – poprawnie złożone, opłacone i dostarczone do Agenta Transferowego (AT) do końca bieżącego Dnia Wyceny (D) – zostaną najwcześniej przetworzone po cenie z następnego Dnia Wyceny (D+1), która zostanie ustalona i opublikowana w kolejnym Dniu Wyceny (D+2).

Niezmienny pozostaje fakt, że termin realizacji zleceń nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Porównanie zasad wyceny i realizacji zleceń:

 

Dzień Wyceny – jest to dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Co ta zmiana oznacza dla klientów w praktyce?

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zlecenia realizowane na przełomie roku. Transakcje zlecone,  opłacone i dostarczone 30 grudnia 2020 r. po godzinie granicznej (odpowiednio w danym subfunduszu – po godz. 9:00 lub 12:00), zrealizowane będą najwcześniej 5 stycznia 2021 r. z datą wyceny 4 stycznia 2021 roku, ponieważ 31 grudnia oraz 1,2 i 3 stycznia są dniami bez sesji na giełdzie.

Prosimy także o zwrócenie uwagi na fakt, że 6 stycznia 2021 r. – jako dzień świąteczny – również jest dniem bez sesji giełdowej i nie odbywa się wówczas wycena naszych subfunduszy.

Przykład realizacji zlecenia złożonego po 1 stycznia 2021:

  • Złożenie, opłacenie i dostarczenie poprawnego zlecenia: 11.01.2021 (D) – do końca dnia.
  • Wycena zlecenia i publikacja cen jednostek uczestnictwa na stronie www, zgodnie z którymi zostanie rozliczone zlecenie: 13.01.2021 (w dniu D+2 za Dzień Wyceny D+1)
  • Rozliczenie zlecenia: 13.01.2021 (D+2)

 

Czy moje zlecenie może być zrealizowane z datą późniejszą niż D+1?

Zgodnie z art. 90 ustawy o z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, co do zasady fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w ciągu 7 dni od złożenia funduszowi odpowiedniego zlecenia i skutecznego wpłacenia adekwatnych środków na rachunek wskazany przez fundusz. Najwcześniejszy możliwy termin realizacji zleceń złożonych w dniu D to dzień D+2, po cenie jednostki z dnia D+1.