Nowości w IKE i IKZE

      
    
Nowości w IKE i IKZE
Niezależnie o finansach / 2024-06-06 / autorzy: Generali Investments

Emerytura może wydawać się wciąż odległym tematem, ale warto o niej myśleć już teraz. Oszczędzanie środków na jesień życia pozwoli w przyszłości ograniczyć zmartwienia o kwestie finansowe.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dwa produkty, które pozwalają samodzielnie odkładać pieniądze na emeryturę w formie inwestycji w fundusze inwestycyjne.

Aby nasza oferta IKE i IKZE jeszcze lepiej odpowiadała potrzebom klientów, wprowadziliśmy w niej następujące zmiany:

W wariancie indywidualnym od 10 czerwca br. swoje środki będzie można rozlokować pomiędzy 10 subfunduszy (wcześniej 5), co umożliwi jeszcze szerszą dywersyfikację portfela. Obniżamy też minimalną alokację w jeden subfundusz do 5% aktywów portfela. Paleta oferowanych w wariancie indywidualnym subfunduszy została poszerzona m.in. o subfundusz Generali Akcji Ekologicznych Europejski, sklasyfikowany jako produkt finansowy z art. 9 SFDR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088), który ma na celu zrównoważone inwestycje.

Do wariantów modelowych, czyli gotowych rozwiązań inwestycyjnych, w które klienci IKE i IKZE Generali Investments TFI S.A. mogą zainwestować swoje środki, dodaliśmy 3 dodatkowe rozwiązania (obecnie 7 wariantów alokacji). Są to warianty: bezpieczny plus, umiarkowany plus oraz dynamiczny plus, charakteryzujące się większą dywersyfikacją struktury portfela w stosunku do pierwotnych wariantów modelowych, wyższym udziałem aktywów ryzykownych w poszczególnych etapach „cyklu życia” inwestycji.

W ramach wariantów modelowych wprowadziliśmy ponadto coroczny rebalancing struktury modelowej portfela (w dacie pierwszej wyceny każdego roku kalendarzowego), w celu dokonania korekty ewentualnego odchylenia w strukturze portfela modelowego, w ramach wybranego gotowego wariantu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi informacjami o IKE i IKZE.

Nowy Regulamin IKE i IKZE będzie obowiązywał od 10 czerwca 2024 r. i od tego dnia będzie też dostępny na stronie www.generali-investments.pl.

Powyższe zmiany widoczne będą również w Serwisie Transakcyjnym od 10 czerwca 2024 r.

 


INFORMACJA PRAWNA

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”)  z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa), wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, NIP: 527-10-24-937, kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości, działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach reklamowych oraz nie stanowi umowy, nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał ten nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w subfundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID),  Informacją dla Klientów AFI, a także z Prospektem Informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, praw uczestników oraz z tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi, dostępnymi w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: www.generali-investments.pl w lokalizacji https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty funduszy”, „KID”, „Dokumenty i Regulaminy). Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszy opisane jest w punktach Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu oraz Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu. Prawa uczestników funduszu są opisane w Prospekcie Informacyjnym w punkcie Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu. Dodatkowe szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE znajdują się także w Regulaminie prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Inwestując w subfundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych subfunduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego subfunduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty części lub całości zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z inwestycją w dany subfundusz oraz podatków.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej, subfundusze mogą lokować aktywa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne kategorie lokat, a ponadto ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarzadzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Value, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Ekologicznych Globalny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych Europejski w Generali Fundusze SFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Konserwatywny, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju), a w przypadku SGB Bankowy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy autora oraz opiera się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego który może ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych (www.generali-investments.pl) oraz z publicznie dostępnych. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.

Niniejszy materiał został opracowany według stanu na dzień 6 czerwca 2024 r.