O funduszach akcji – cykl partnerski z analizy.pl

      
    
O funduszach akcji – cykl partnerski z analizy.pl
Aktualności / 2024-02-29 / autorzy: Generali Investments

W ubiegłym tygodniu na portalu analizy.pl w ramach Tematu Tygodnia z Generali Investments TFI ukazały się cztery obszerne artykuły dotyczące sytuacji na polskim i zagranicznym rynku akcji. Przedstawiają różnorodne aspekty rynku finansowego, oferując inwestorom wgląd w bieżącą sytuację oraz perspektywy na przyszłość.

W pierwszym artykule przeanalizowano aktualną sytuację na polskim rynku finansowym, koncentrując się na perspektywach na rok 2024. Mimo korekty na warszawskiej giełdzie na początku roku, hossa nie zakończyła się, a nastroje poprawiły się już w lutym, co doprowadziło do rekordowego poziomu indeksu WIG. Artykuł prezentuje trzy kluczowe argumenty popierające optymistyczne podejście do polskiego rynku: spodziewane napływy kapitału, atrakcyjne wyceny oraz dobrą kondycję finansową spółek. Prognozy ekonomiczne sugerują przyspieszenie wzrostu PKB w roku 2024, co powinno wspierać dalszy rozwój giełdy. Dużą rolę w przyciąganiu kapitału na polski rynek akcji mają odegrać również instytucje zagraniczne, wysokie dywidendy i rozwój programów emerytalnych.

W ramach tej serii publikacji możemy zapoznać się także z przekrojowym opracowaniem, które przedstawia zróżnicowanie strategii subfunduszy akcji polskich. W ubiegłym roku różnice między najlepszym a najsłabszym wynikiem subfunduszy z tej grupy sięgnęły ponad 42%, uwzględniając ich różnorodność. Subfundusze różnią się składem portfela, w tym sposobem jego dywersyfikacji. Niektórzy zarządzający preferują banki, inni sektor handlowy, a jeszcze inni technologiczny. Choć w portfelach subfunduszy akcji polskich zasadniczo znajdziemy spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to w niektórych obecna jest także domieszka podmiotów zagranicznych. Podczas wyboru subfunduszu akcji polskich najlepiej odpowiadającego preferencjom inwestora warto przeanalizować wiele czynników, m. in. skład portfela i liczbę jego składników, stabilność kadry zarządzającej, poziom ryzyka i wskaźniki efektywności.

W kolejnym artykule przedstawiono prognozę dalszej hossy na rynkach akcyjnych. Miniony rok był udany dla inwestorów polskiego parkietu, jednak pomimo wzrostów, wyceny polskich akcji pozostają atrakcyjne. Mocne trendy obserwujemy także na giełdach zagranicznych, zwłaszcza na Wall Street, gdzie w 2023 roku indeks S&P500 zyskał 20%, a Nasdaq ponad 40%. Pomimo spodziewanej niskiej aktywności gospodarczej w USA, hossa prawdopodobnie będzie trwała, zwłaszcza w sektorze technologicznym. Zdaniem analityków akcje na rynku amerykańskim mają nadal duży potencjał, a dobra selekcja spółek może przynieść lepsze efekty niż podążanie za indeksami.

Cykl zamknął temat megatrendów. Punktem wyjścia dla rozważań na ich temat był odnotowany w ubiegłym roku przez Generali Akcji: Megatrendy wynik na poziomie 51%, co było najlepszym wynikiem spośród krajowych subfunduszy aktywnie zarządzanych i przewyższało wzrost technologicznego indeksu Nasdaq. Inwestowanie tematyczne, zwłaszcza w megatrendy, przynosi wymierne rezultaty, a kluczowym czynnikiem sukcesu jest selekcja spółek, które mogą skorzystać z długoterminowych trendów. Megatrendy obejmują szeroki katalog zmian, które zachodzą w społeczeństwie, przemyśle i usługach, m. in. rewolucję technologiczną (AI, IoT, blockchain), zmiany demograficzne, urbanizację i zrównoważony rozwój. Zdaniem analityków firmy inwestujące w technologię mają potencjał konkurowania i osiągania przewagi rynkowej. Inwestycje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju (ESG) są również coraz bardziej pożądane ze względu na wzrost świadomości społecznej i regulacje dotyczące ochrony środowiska. Inwestowanie w megatrendy wymaga cierpliwości i szeregu pogłębionych analiz, ponieważ długoterminowe tendencje rozwijają się wolniej niż krótkoterminowe trendy rynkowe.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.

 


Nota prawna

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych oraz nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał ten nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) lub Informacją dla Klientów AFI, a także z Prospektem Informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, praw uczestników oraz z tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi, dostępnymi w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: www.generali-investments.pl w lokalizacji https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty funduszy”, „KID”, „Dokumenty i Regulaminy”). Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszy opisane jest w punktach Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu oraz Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu. Prawa uczestników funduszu są opisane w Prospekcie Informacyjnym w punkcie Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy/subfunduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu/subfunduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z inwestycją w dany subfundusz oraz podatków.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej, subfundusze mogą lokować aktywa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne kategorie lokat, a ponadto ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności. Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu Generali Akcji: Megatrendy, wydzielony w Generali Fundusze FIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów subfunduszu Generali Akcji: Megatrendy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy oraz opiera się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego, a także może ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych (www.generali-investments.pl) oraz z publicznie dostępnych źródeł uznanych przez Towarzystwo za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i kompletne, jak również, że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.