Polityka monetarna skutecznie uspokaja rynek długu

      
    
Polityka monetarna skutecznie uspokaja rynek długu
Aktualności / 2020-07-17 / autorzy: Krzysztof Izdebski

Rynek długu zareagował bardzo spokojnie na wyniki wyborów, które oznaczają kontynuację dotychczasowych kierunków polityki gospodarczej. Obietnice dotyczące wsparcia rynku obligacji zostały złożone w pierwszej fazie kryzysu i są realizowane. Zapowiedziane emisje obligacji PFR i BGK (po 100 mld złotych) obecnie osiągnęły już wartość odpowiednio 55 mld i 62 mld. W trzecim i czwartym kwartale 2020 r. oczekujemy kolejnych, ale już mniejszych emisji.

Wsparcie banku centralnego

NBP skupił jak dotąd 80% obligacji emitowanych w ramach tarczy antykryzysowej przez podmioty okołorządowe. Trzeba zaznaczyć, że polski bank centralny zadziałał w tej kwestii najszybciej w całym regionie mocno wspierając płynność sektora finansowego. Pozytywnym posunięciem było między innymi zebranie z rynku w momencie panicznej wyprzedaży nadmiaru obligacji, co uspokoiło sytuację w krytycznym momencie.

Rekordowo niskie stopy procentowe

Za nami 3 decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych. W krótkim okresie zeszliśmy z poziomem stopy bazowej z 1,5% do 0,1%. Oczekujemy, że niskie stopy pozostaną z nami do drugiej połowy 2022. Dla naszego rynku jest to sytuacja bezprecedensowa, ale jak pokazują doświadczenia chociażby z Europy Zachodniej, rynki mają skuteczne mechanizmy do funkcjonowania w takim środowisku.

Nadpłynność w bankach

Po obniżce stóp procentowych i stopy rezerwy obowiązkowej, co uwolniło kolejne 40 mld złotych, banki borykają się z dużą nadpłynnością. Lokują gotówkę w bony pieniężne NBP (tygodniowo kupują ich dwukrotnie więcej niż jeszcze rok temu) oraz w krótkoterminowe obligacje skarbowe o rentownościach bliskich zera.

TFI i ubezpieczyciele z kolei redukują swoje zaangażowanie w papiery skarbowe o krótkich terminach wykupu, kierując się w stronę obligacji o zmiennym oprocentowaniu i stałokuponowych o średnim (3-5 lat) terminie do wykupu.

Dobre perspektywy dla obligacji korporacyjnych

Chociaż raczej nie możemy liczyć na gwałtowne ożywienie gospodarki (spodziewamy się że nie będzie to krzywa w kształcie litery V tylko W z dużo słabszym drugim okresem gorszej koniunktury lub nawet krzywa w kształcie U), to obligacje korporacyjne mają obecnie bardzo atrakcyjne rentowności. Spraedy kredytowe mocno się rozszerzyły w okresie marzec-kwiecień.

Należy jednak pamiętać, że dobre bieżące stopy zwrotu częściowo wynikają z historycznych zaszłości (WIBOR z poprzednich miesięcy). Przyszłe rentowności będą nieco niższe. Stan ten został zaakceptowany przez rynki ze spokojem.

Spokojnie, z umiarkowanym optymizmem

Podsumowując, patrzymy na rynek z umiarkowanym optymizmem. Obecna sytuacja charakteryzuje się powrotem do normalnych kształtów krzywych rentowności na rynkach dłużnych, choć są one na bardzo niskich poziomach. Nawet jeśli nadejdzie kolejna fala zakażeń koronawirusem, to spodziewamy się, że reakcje będą dużo spokojniejsze, pozbawione elementów paniki.

 


Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, podatkowej ani księgowej.

Prognozy przedstawione w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w Generali Fundusze SFIO.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na naszej stronie internetowej (www.generali-investments.pl).

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł.