Przegląd sytuacji na rynku długu

      
    
Aktualności / 2024-05-13 / autorzy: Kinga Niciporuk

Zgodnie z oczekiwaniami Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Podczas środowego posiedzenia Federalny Komitet Otwartego Rynku wyraził obawy dotyczące rosnącej inflacji, co skutkowało  decyzją o pozostawieniu stóp procentowych w przedziale 5,25–5,5%, niezmiennie na tym samym poziomie od lipca 2023 roku. Głównym argumentem za utrzymaniem stóp na tym poziomie była utrzymująca się presja cenowa widoczna w amerykańskiej gospodarce. Podczas konferencji przewodniczący  FEDu Jerome Powell podkreślił, że walka z inflacją pozostaje priorytetem banku centralnego, jednakże nie implikuje to żadnych przesłanek do podwyżek stóp procentowych w obecnym roku.

Oprócz utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie, Rezerwa Federalna ogłosiła również spowolnienie tempa zacieśniania ilościowego ( Quantitative Tightening - QT), którego celem jest zmniejszenie stanu posiadanych obligacji. Od czerwca 2024 roku, miesięczny limit QT zostanie obniżony z 60 miliardów dolarów do 25 miliardów dolarów. Zmniejszenie tempa QT oznacza, że Rezerwa Federalna będzie wolniej sprzedawać posiadane obligacje. Spowolnienie to ma na celu złagodzenie wpływu QT na rynek obligacji i obniżenie ich rentowności. Dodatkowo w piątek zostały zaprezentowane dane z USA, które nie były już tak solidne i optymistyczne jak w poprzednich tygodniach. Stopa bezrobocia wzrosła do 3,9%, co oznacza pogorszenie prognoz analityków, którzy oczekiwali 3,8%. Jest to najwyższy poziom od stycznia 2022 roku, kiedy to Stany Zjednoczone walczyły z pandemią. Oprócz wzrostu stopy bezrobocia, dane z rynku pracy pokazały słabsze od oczekiwań zmiany zatrudnienia oraz wolniejszy wzrost płac. Rynek amerykańskich obligacji odebrał dwojako decyzję FOMC. Z jednej strony Jerome Powell zwrócił uwagę na niezakończoną walkę z inflacją w kraju oraz potrzebę kontrolowania jej poziomu, z drugiej strony wykluczył kolejne podwyżki, co z pewnością było silnikiem napędowym do wzrostu cen obligacji. Kolejnym czynnikiem wspierającym spadek rentowności amerykańskich obligacji były gorsze dane z rynku pracy. Inwestorzy ponownie zaczęli brać pod uwagę szansę na rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych za oceanem we wrześniu bieżącego roku, tym samym rentowności obligacji 10 letnich USA zanotowały spadek z poziomów 4,70% w okolice 4,45%.

Poprzedni tydzień przyniósł również wiele istotnych danych ze Strefy Euro. Najważniejsze z nich to inflacja CPI i poziom PKB Eurolandu za 1 kw. 2024 roku. Inflacja konsumencka za kwiecień zgodnie z konsensusem wyniosła 2,4%. Inflacja bazowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła z 2,9% r/r do 2,7%, chociaż konsensus wskazywał na 2,6% r/r. Pozytywnie zaskoczył odczyt PKB, ponieważ za pierwszy kwartał tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 0,4% r/r, a prognozy zapowiadały 0,2% r/r. Indeks PMI dla usług nie zaskoczył analityków ani w jedną ani w drugą stronę. Podobnie jak w sytuacji banku centralnego USA, tutaj również rodzi się pytanie, kiedy ECB zdecyduje się na pierwsze cięcia stóp procentowych i czy przy słabszej kondycji gospodarki na starym kontynencie ECB uprzedzi FED w pierwszych obniżkach. Ostatnie wypowiedzi  Philipe'a Lane'a z ECB dają temu duże prawdopodobieństwo. Jego zdaniem inflacja konsumencka w Europie zbiega do poziomu celu inflacyjnego banku, czyli 2%, co może dawać zielone światło dla banku centralnego do rozpoczęcia cięcia stóp procentowych w Europie już w czerwcu br.

Kwietniowy odczyt inflacji CPI w Polsce pomimo, że wyniósł 2,4% r/r. i był wyższy od danych z marca, okazał się być zgodny z konsensusem rynkowym. Głównym czynnikiem wzrostu było zniesienie przez rząd tarczy antyinflacyjnej w postaci 5% stawki VAT na żywność, co dodało do ostatecznego wyniku inflacji CPI 0,5%. Również w kolejnych miesiącach należy spodziewać się wzrostu indeksu inflacji konsumenckiej w Polsce. Będzie na to miało wpływ w dalszym ciągu przywrócenie stawki VAT oraz wyhamowanie spadku tempa inflacji bazowej, co jest spowodowane ciągle wysokimi kosztami pracy.  Wzrost cen energii i usług w drugiej połowie bieżącego roku będzie czynnikiem podwyższającym inflację, która pod koniec IV kwartału może zbliżyć się do poziomu 5%. Krajowe obligacje o 10-letnim terminie zapadalności podążają w ślad za trendami na rynkach bazowych, gdzie dominuje tendencja spadkowa dochodowości. Te globalne sygnały wzmocnione zostaną przez czynniki lokalne, co w rezultacie może doprowadzić do obniżenia rentowności polskiego długu. Do głównych lokalnych czynników można zaliczyć spadającą podaż na przetargach Ministerstwa Finansów, zwiększoną nadpłynność rynku wynikającą z wykupu obligacji PS0424, komfortową sytuację budżetową Ministerstwa Finansów, które bez problemu realizuje potrzeby pożyczkowe kraju. Oczekuje się, że członkowie RPP nie zmienią swojej dotychczasowej narracji w sprawie poziomu stóp procentowych. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie jest w pełni oczekiwana przez rynek i nie powinna mieć większego wpływu na rentowność obligacji.

 

 


INFORMACJA PRAWNA

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach informacyjnych i stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy autora oraz opiera się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego który może ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych (www.generali-investments.pl). Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.

Niniejszy materiał został opracowany według stanu na dzień 13.05.2024.