Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek ze Złotym Portfelem „Parkietu”

      
    
Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek ze Złotym Portfelem „Parkietu”
Aktualności / 2024-03-06 / autorzy: Generali Investments

Ubiegły rok dla funduszy inwestycyjnych, których strategie zakładają inwestycje w krajowe akcje, był wyjątkowy. Po wielu miesiącach słabszej kondycji miało miejsce długo wyczekiwane odbicie, a Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie stała się jedną z najsilniejszych w regionie. Ponadprzeciętne wyniki odnotowały zatem także fundusze akcji polskich, w szczególności fundusze akcji polskich małych i średnich spółek. Te ostatnie w 2023 roku zyskały średnio ponad 35%. Aż o 9 punktów procentowych więcej, czyli 44,4%, zarobił w tym czasie subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek. Tym samym w 2023 roku był to subfundusz z najwyższą stopą zwrotu wśród subfunduszy akcji polskich[1]. Solidny wynik to zasługa aktywnego podejścia do zarządzania portfelem, o który od 12 lat dba zarządzający funduszami Maciej Kik. Ubiegłoroczny sukces przyniósł zarządzającemu wyróżnienie od Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Maciej Kik za zarządzanie subfunduszem Generali Akcje Małych i Średnich Spółek otrzymał nagrodę „Złoty Portfel”.

Gratulujemy wyróżnienia! Szczególnie cieszy to, że nagroda została przyznana Maciejowi w 12. rocznicę objęcia zarządzania subfunduszem Generali Akcje Małych i Średnich Spółek. To doskonałe podsumowanie ciężkiej pracy zarządzającego i motywacja do osiągania kolejnych sukcesów na następne 12 (i więcej) lat.

Dowiedz się więcej o subfunduszu Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

 

[1] https://www.parkiet.com/byki-i-niedzwiedzie/art39947561-zloty-portfel-zwyciezca-statuetki-w-kategorii-fundusz-akcji-polskich

 

INFORMACJA PRAWNA

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych oraz nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał ten nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) lub Informacją dla Klientów AFI, a także z Prospektem Informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, praw uczestników oraz z tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi, dostępnymi w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: www.generali-investments.pl w lokalizacji https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty funduszy”, „KID”, „Dokumenty i Regulaminy”). Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszy opisane jest w punktach „Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu” oraz „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu”. Prawa uczestników funduszu są opisane w Prospekcie Informacyjnym w punkcie „Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu”.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy/subfunduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu/subfunduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z inwestycją w dany subfundusz oraz podatków.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarzadzania, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Generali Akcje Małych i Średnich Spółek może podlegać dużej zmienności.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy oraz opiera się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego, a także może ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych (www.generali-investments.pl) oraz z publicznie dostępnych źródeł uznanych przez Towarzystwo za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i kompletne, jak również, że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.