IKE czy IKZE – podejmij decyzję do końca roku

      
    
IKE czy IKZE – podejmij decyzję do końca roku
Niezależnie o finansach / 2023-11-29 / autorzy: Generali Investments

Osoby, które decydują się oszczędzać na emeryturę, często rozważają wybór między Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE) a Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). „IKE czy IKZE – co bardziej się opłaca?” jest wtedy jednym z pierwszych pytań, które sobie zadają.

Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych potrzeb inwestora. Oba produkty umożliwiają gromadzenie oszczędności, które w przyszłości  będą stanowić wsparcie domowego budżetu na emeryturze.

Przygotowaliśmy porównanie IKE i IKZE, które może okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Choć produkty są do siebie podobne, to różni je kilka kwestii, które mogą okazać się kluczowe dla przyszłego inwestora.

Limit wpłat

Limit wpłat zarówno na IKE, jak i na IKZE uzależniony jest od przeciętnego, prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok – stanowi on odpowiednio jego 3-krotność (w przypadku IKE) oraz 1,2-krotność (w przypadku IKZE). Warto dodać, że dla osób samozatrudnionych limit na IKZE jest większy od wskazanego powyżej - wynosi on 1,8-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2023 roku limity wpłat na IKE i IKZE wynoszą:

IKE: 20 805 zł,

IKZE: 8 322 zł lub 12 483 zł w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wypłaty

Pieniądze z IKE wypłaca się po ukończeniu 60 r. ż. lub po nabyciu uprawnień emerytalnych, ale nie wcześniej niż w wieku 55 lat. Dodatkowym warunkiem jest dokonywanie wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych albo wpłacenie ponad połowy środków do 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Oszczędności zgromadzone w IKZE można wypłacić po ukończeniu 65 lat. Warunkiem w tym przypadku, poza złożeniem wniosku przez oszczędzającego, jest dokonywanie przez niego wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.

W przypadku obu produktów wypłata może być realizowana jednorazowo lub w ratach.

Z oszczędzania w IKE i IKZE można się wycofać (tzw. zwrot środków). Wcześniejsza wypłata z IKE może obejmować część lub całość środków. Pieniądze z IKZE w terminie wcześniejszym niż przewidziany ustawowo wypłacane są wyłącznie w całości. Wcześniejsza wypłata wiąże się z rezygnacją z korzyści, jaką jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, a w przypadku IKZE także z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego.

Podatek dochodowy

W przypadku IKE gromadzone są składki po potrąceniu podatku dochodowego (PIT). Wypłaty dokonane zgodnie z przepisami są z niego zwolnione.

W IKZE składki do wysokości limitu mogą zostać odliczone przez inwestora od podstawy opodatkowania przy rozliczeniu rocznym. Maksymalne obniżenie podatku w 2023 r. (dla osób fizycznych w drugim progu podatkowym) może wynieść nawet 2 663,04 zł. Wypłaty z IKZE są pomniejszane o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% przychodu, co w połączeniu z możliwością odliczenia wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania może być korzystne dla inwestora.

Podatek od zysków kapitałowych, tzw. „podatek Belki”

Jeżeli zgromadzone oszczędności są wypłacane w przewidzianym ustawowo terminie, to zarówno w IKE, jak i w IKZE podatek od zysków kapitałowych nie jest pobierany.

Oszczędzający wcześniej wycofujący zgromadzone na IKE pieniądze muszą zapłacić „podatek Belki”.

Dziedziczenie

W obu produktach zgromadzone pieniądze są dziedziczne i możliwe jest wskazanie osoby lub osób uprawnionych do ich otrzymania. Ponadto dziedziczona kwota jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

Jeżeli dziedziczone są pieniądze pochodzące z IKE, to dziedziczący mogą wypłacić je w całości bez płacenia podatku dochodowego. W przypadku dziedziczenia z IKZE można wycofać środki i zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy (10%) lub przenieść je na własne IKZE, co będzie skutkowało potrąceniem należnego podatku dochodowego dopiero w momencie wypłaty środków.

Decyzję o dokonaniu wpłaty na IKE i IKZE warto podjąć jeszcze w tym roku. Wpłaty przez 5 lat kalendarzowych pozwalają na skorzystanie z atrakcyjnych i dedykowanych tym formom oszczędzania na emeryturę możliwości opodatkowania zysku z inwestycji. Ponadto dzięki oszczędzaniu w IKZE można już w tym roku dokonać odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania.

 

 


Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych oraz nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał ten nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) lub Informacją dla Klientów AFI, a także z Prospektem Informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, praw uczestników oraz z tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi, dostępnymi w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: www.generali-investments.pl w lokalizacji https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty funduszy”, „KID”, „Dokumenty i Regulaminy). Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszy opisane jest w punktach Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu oraz Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu. Prawa uczestników funduszu są opisane w Prospekcie Informacyjnym w punkcie Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu. Dodatkowe szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE znajdują się także w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z inwestycją w dany subfundusz oraz podatków.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej, subfundusze mogą lokować aktywa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne kategorie lokat, a ponadto ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarzadzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Value, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Ekologicznych Globalny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych Europejski w Generali Fundusze SFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Konserwatywny, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy oraz opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego, a także mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł (www.generali-investments.pl). Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.