Fundusze akcji zagranicznych tegorocznym liderem wzrostów

      
    
Fundusze akcji zagranicznych tegorocznym liderem wzrostów
Aktualności / 2020-11-02 / autorzy: Krzysztof Orlik

Ostatnie pół roku to okres silnych wzrostów na rynkach akcji. Giełdy rosną mimo recesyjnych odczytów gospodarczych czego głównym powodem jest  bezprecedensowa akcja głównych banków centralnych w zakresie luzowania ilościowego, czyli tzw. dodruku pieniądza. Drugi czynnik to niespotykana aktywność rządów oraz Unii Europejskiej, które ogłaszają kolejne pakiety pomocowe dla gospodarek. W związku z drugą falą pandemii nie należy się spodziewać wygaszania tych programów, a raczej rośnie szansa pojawienia się kolejnych prób stymulacji. To „paliwo” trafia do gospodarek, ale także, jak już bywało po poprzednim kryzysie, napędza ceny spółek na giełdach. Nawet mimo podwyższonej zmienności wynikającej z rosnącej ilości zachorowań oraz sytuacji wokół wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, perspektywy rynkowe są obiecujące.

Wzrosty nie są jednak równomierne na wszystkich rynkach. Dominuje zwłaszcza giełda amerykańska, gdzie znajdziemy większość najbardziej dynamicznych spółek. Inny wspólny mianownik to tak zwane spółki technologiczne: zarówno te najbardziej znane określane jako FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), ale też mniejsze i średnie (także poza Stanami Zjednoczonymi), które mają jeszcze bardziej spektakularne wyniki. Oba te nurty widać w składzie subfunduszu Generali Akcji: Megatrendy zarządzanego przez Adama Woźnego.

Koncepcja tego funduszu jest jednak znacznie szersza. Jest on oparty na megatrendach, a więc wielkich, długotrwałych trendach społecznych, ekonomicznych, demograficznych i technologicznych, tworzących doniosłe zmiany w naszym życiu, które w wielu przypadkach zostały przyspieszone przez rozwój pandemii.

Generali Akcji: Megatrendy inwestuje w akcje spółek, które powinny zyskać na długofalowym rozwoju megatrendów. Jeśli więc obserwujemy megatrendy takie jak przenoszenie działalności biznesowej do chmury obliczeniowej, pracę, naukę i rozrywkę zdalną, czy automatyzację produkcji, to analizujemy spółki, które są niekiedy symbolami tej rewolucji. Są to spółki oferujące e-commerce i usługi w chmurze obliczeniowej, producenci gier, firmy umożliwiające trenowanie pod okiem zdalnego trenera a także te, które oferują zabezpieczenia przed cyberprzestępczością.

Nie zawsze muszą być to spółki jednoznacznie kojarzone z megatrendami, lecz to one często przynoszą najwyższe zyski, ponieważ dostarczają całą infrastrukturę, bez której trudno wyobrazić sobie rozwój megatrendu. Na przykład takie, które dostarczają technologię do budowy stron internetowych, produkują komputerowe karty graficzne lub oprogramowanie dla robotyki, dostarczają oprogramowanie i usługi sieciowe będące odpowiedzią na ogromny wzrost skali przesyłu danych. Ważne są też firmy, które umożliwiają funkcjonowanie dostawcom produktów końcowych – dostawcy baz danych czy też półprzewodników i przetworników sygnału.

Wymieniłem obszary, w których działają amerykańskie firmy typu „technologicznego”, które w ostatnich miesiącach odnotowały ogromne wzrosty. Tego rodzaju świetne spółki znajdziemy też poza Stanami Zjednoczonymi (np. ASML – holenderski dostawca infrastruktury do produkcji układów scalonych).

Wykres subfunduszu Generali Akcji: Megatrendy. Do 12.12.2019 subfundusz funkjonował jako Generali Akcji Dywidendowych. Źródło: generali-investments.pl.

Podsumowując: Generali Akcji: Megatrendy to subfundusz, który:

  • posiada dosyć skoncentrowany portfel (ok. 40 spółek);
  • zdywersyfikowany sektorowo i geograficznie: koncentrujemy się nie tylko na gigantach technologicznych ze Stanów Zjednoczonych, wchodzimy też w inne sektory i kraje;  mamy tu także wybrane akcje europejskie; dywersyfikacja chroni przed nagłymi i gwałtownymi spadkami wycen, ponieważ ceny spółek nie zawsze są ze sobą blisko skorelowane; nie inwestujemy w ogóle w akcje polskich spółek – te można znaleźć w innych subfunduszach Generali Investments;
  • oparty na koncepcji, dzięki której długoterminowo powinien przynosić ponadprzeciętne stopy zwrotu, jednak nie musimy na to czekać wiele lat. Doskonałe wyniki mamy już dziś, co widać na załączonym wykresie i co stawia subfundusz w ścisłej czołówce rozwiązań opartych na akcjach globalnych rynków rozwiniętych;
  • aktywnie zarządzany – na rozwoju danego megatrendu może korzystać jednocześnie wiele spółek, zarządzający stara się wybrać najbardziej efektywne i zyskowne. Proces zarządzania można obserwować na comiesięcznie publikowanych zestawieniach TOP 10, gdzie regularnie dochodzi do wymiany lub zmiany wagi niektórych pozycji portfela. Raz na kwartał przeanalizować dokładnie cały portfel, którego skład zamieszczamy na naszej stronie internetowej.
  • zabezpiecza ryzyko walutowe, jest notowany w PLN, co ułatwia rozliczenia podatkowe.

 

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Brak gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu Generali Akcji: Megatrendy. Możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu Generali Akcji: Megatrendy. Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i skierowany jest do inwestorów, którzy mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat) oraz akceptują wahania wartości jednostki uczestnictwa w krótkim terminie.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Akcji: Megatrendy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.