Generali Akcji: Megatrendy
Wcześniej Generali Globalnych Akcji Wzrostu
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji: Megatrendy jest subfunduszem akcji emitentów z rynków rozwiniętych.

Generali Akcji: Megatrendy inwestuje głównie w akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, notowanych na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), denominowanych w walutach obcych. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie akcje spółek działających w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.

1 lutego 2021 r. uległa zmianie nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Globalnych Akcji Wzrostu.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz inwestujący w akcje globalnych spółek wzrostowych,
  • planują zdywersyfikować posiadany przez siebie portfel funduszy o subfundusz akcyjny inwestujący na rynkach rozwiniętych,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Zarządzający Adam Woźny
Data dostosowania struktury portfela 2016-06-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2,5%
Numer rachunku bankowego 13 1880 0009 0000 0013 0089 2000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2,5%