Najczęściej zadawane pytania

    
    
Pytania ogólne
    

Wybór funduszu jest decyzją indywidualną, związaną z okresem planowej inwestycji, celem inwestycji, akceptacją ryzyka. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Opłata za zarządzanie jest różna i zależy od rodzaju subfunduszu (krótkotermionowy dłużny, dłużny, mieszany czy akcyjny). Informacje na temat wysokości opłaty udostępniamy w Dokumentach zawierających kluczowe informacje dla każdego subfunduszu (zbiór wszystkich dokumentów dla subfunduszy znajduje się tutaj).

Pełna oferta Funduszy dostępnych w ramach parasoli znajduje się na naszej stronie:

 • dla Generali Fundusze FIO jest dostępna tutaj,
 • dla Generali Fundusze SFIO jest dostępna tutaj.

Wycena aktywów subfunduszy za bieżący Dzień Wyceny (D) jest dokonywana i publikowana w następnym Dniu (D+1), w oparciu o kursy zamknięcia rynków z Dnia Wyceny (D). Przeważnie widoczna jest w godz. 16:00-18:00.

Szczegółowy opis procesu nabycia Pakietu Emerytura IKE & IKZE oraz najważniejsze informacje dotyczące tego pakietu zamieszczone są tutaj.

Tak.
 

Jeśli posiadasz dostęp do Serwisu Transakcyjnego

 1. Zaloguj się Serwisu Transakcyjnego.
 2. Kliknij w „Kup”, a następnie w zakładkę – „Emerytura (IKE, IKZE)”.
 3. Wypełnij formularz. Zajmie Ci to ok. 5 minut.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do Serwisu Transakcyjnego

Aktywuj dostęp otwierając konto online. Zrobisz to korzystając z usługi służącej do zdalnego potwierdzenia tożsamości (usługa mojeID):

 1. Wybierasz bank, w którym prowadzisz swój rachunek.
 2. Logujesz się w standardowy sposób.
 3. Otrzymujesz listę danych, które zostaną nam przekazane i potwierdzasz ich przekazanie.
 4. Uzupełniasz pozostałe informacje i zatwierdzasz rejestrację.

Po zatwierdzeniu przez Ciebie wniosku, Umowa zostanie automatycznie aktywowana. Teraz możesz zalogować się i otworzyć IKE lub IKZE zgodnie z instrukcją, którą znajdziesz powyżej.

 

Więcej informacji dotyczących zakładania IKE/IKZE dostępnych jest tutaj.

Przez Internet, za pośrednictwem serwisu transakcyjnego można:

 • otworzyć rejestr,
 • przenieść środki do innego subfunduszu - dokonać zamiany/konwersji,
 • wycofać środki - dokonać odkupienia,
 • złożyć dyspozycje, np. blokady rejestru.

Aby zakupić jednostki funduszu, należy wpłacić środki tuż po otwarciu rejestru na wskazany rachunek bankowy funduszu.

Informację o aktualnym stanie rejestru można uzyskać przez:

 • Telefon - w przypadku posiadania dostępu do zleceń przez telefon (podpisana umowa na składanie zleceń i dyspozycji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość) dzwoniąc pod numer - 801 300 365 lub 22 588 18 84,
 • Internet - logując się do serwisu transakcyjnego w zakładce „Moje Inwestycje”,
 • Korespondencyjnie - dzwoniąc pod numer 22 588 18 51 można poprosić o przesłanie potwierdzenia z zestawieniem stanu rejestrów.
 • Wirtualny Oddział - łącząc się z pracownikiem towarzystwa.

Towarzystwo zwalnia uczestników funduszu z ponoszenia opłat za odkupienie jednostek. Opłata za umorzenie jednostek może zostać pobrana w przypadku wcześniejszego rozwiązania Planu Oszczędzania oraz PSO „Ziarnko do ziarnka”.

Informacje związane z opłatami pobieranymi w naszych funduszach są dostępne w tabeli opłat.

Wysokość opłaty manipulacyjnej zależy od rodzaju subfunduszu i kwoty wpłaty. Towarzystwo zwalnia z opłat manipulacyjnych przy bezpośrednim nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy FIO i SFIO. Aktualne informacje o opłatach znajdują się w tabeli opłat.

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Podatek w obu przypadkach wynosi 19%.

Tak, ponieważ opłata za zarządzanie jest naliczana codziennie przed wyliczeniem wartości jednostki uczestnictwa. Stopa zwrotu, prezentowana w wynikach subfunduszy, jest wynikiem netto - pomniejszonym już o opłatę za zarządzanie.

Oferta premium to rozwiązanie dla inwestorów, w ramach którego przygotowaliśmy dodatkowe udogodnienia. Zalety tej usługi opisaliśmy tutaj.

Rejestr zamykany jest automatycznie po 180 dniach od momentu wycofania środków z subfunduszu.

Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do zarządzania funduszami. Dyspozycję nadania pełnomocnictwa można złożyć w POK w dowolnym momencie lub za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału. Uczestnik może ustanowić maksymalnie czterech pełnomocników.

Opisy przelewów dla:

 • pierwszej i kolejnej wpłaty,
 • Planów Systematycznego Oszczędzania,
 • Pakietu Emerytura IKE & IKZE.

znajdują się tutaj.

Umowę Planu Systematycznego Oszczędzania możesz podpisać wyłącznie za pośrednictwem dystrybutorów lub w naszym POK. Przez Internet nie jest to możliwe. Skontaktuj się z nami w celu umówienia wizyty.

Ankieta Adekwatności służy określeniu cech i potrzeb inwestycyjnych klienta w celu sprawdzenia, które produkty są dla niego odpowiednie. Przy ocenie pod uwagę brane są m.in. poziom wiedzy i doświadczenia klienta, jego cele inwestycyjne, świadomość strat, jakie klient może ponieść, akceptowalność ryzyka.

Do zbierania tych informacji Towarzystwo zobowiązane jest przepisami prawa. Wypełnienie ankiety przez klienta jest dobrowolne, a odmowa jej wypełnienia nie może skutkować brakiem możliwości nabycia, zamiany lub konwersji jednostek uczestnictwa.

 Ankieta nie służy udzielaniu rekomendacji i nie jest formą doradztwa inwestycyjnego.

Wynik ankiety pozwala na rozpoznanie dwóch obszarów:

1.    Czy inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest odpowiednie dla klienta?
Odpowiedź może być twierdząca lub przecząca, jednak niezależnie od niej klient ma możliwość realizacji transakcji, na którą się zdecydował.

2.    Które z oferowanych subfunduszy są najlepiej dopasowane do jego cech jako inwestora, akceptowanego przez klienta ryzyka, czy jego obecnej sytuacji finansowej i oczekiwań?
Jest to określenie tzw. profilu inwestora pod względem skłonności do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Profil może być konserwatywny, umiarkowany, dynamiczny, wysokiego ryzyka oraz negatywny. Po określeniu profilu, klientowi prezentowane są dopasowane do profilu subfundusze spośród tych, które Towarzystwo ma aktualnie w swojej ofercie.

Niezależnie od wyniku, klient samodzielnie podejmuje decyzję o zakupie, z którą wiązać się będzie ryzyko inwestycyjne właściwe dla danego subfunduszu.

Z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne zawsze związane jest ryzyko. Klient powinien mieć świadomość, że inwestowanie w fundusze może przynieść nie tylko zyski, ale i straty. Dlatego przed zakupem jednostek danego funduszu klient powinien zastanowić się, jakie straty i jaką zmienność wyceny funduszu jest w stanie zaakceptować.

Zebrane w ankiecie informacje o kliencie Towarzystwo przekłada na tzw. profil inwestora i stara się wskazać produkty, które będą najbardziej odpowiednie dla danego klienta.

Rozbieżność pomiędzy profilem inwestora, a produktem, który klient chce nabyć, może wynikać z dwóch przyczyn:

 • klient nie jest w stanie zaakceptować ryzyka subfunduszu i być może powinien jeszcze raz rozważyć inwestycję,
 • klient nie do końca zrozumiał pytania ankiety lub w rzeczywistości ma większy apetyt na ryzyko, niż zadeklarował w ankiecie.

W obu sytuacjach rekomendujemy poszerzenie wiedzy o inwestowaniu, np. korzystając z Bazy Wiedzy na naszej stronie internetowej.

Kluczem do wybrania odpowiedniej inwestycji jest zrozumienie własnych potrzeb i dopasowanie do nich kupowanego produktu.

Jeśli wynik ankiety jest negatywny oznacza to, że biorąc pod uwagę informacje o Twojej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie lokowania pieniędzy, inwestowanie w fundusze nie jest dla Ciebie odpowiednią formą oszczędzania.

Wynik negatywny uniemożliwia nam określenie dla Ciebie profilu inwestora oraz wskazania subfunduszy z naszej oferty, w które inwestycja jest najbardziej odpowiednia dla Ciebie.

W tej sytuacji nadal możesz inwestować, jest to Twoja autonomiczna decyzja. Zapraszamy także do poszerzania wiedzy na temat inwestowania w fundusze, np. korzystając z Bazy Wiedzy na naszej stronie internetowej.

Gdy otrzymany przez Ciebie profil jest negatywny oznacza to, że nie posiadamy obecnie w ofercie produktów, które będą odpowiadać Twoim potrzebom inwestycyjnym. Decyzja o rozpoczęciu inwestowania należy zawsze do Ciebie.

Serwis Transakcyjny to nasz system, w którym m.in.:

 • kupisz jednostki subfunduszy,
 • złożysz zlecenia i dyspozycje,
 • sprawdzisz saldo inwestycji.

Serwis Transakcyjny udostępniamy pod adresem: www.transakcje.generali-investments.pl/transakcje.generali-investments/index.jsp.

Aby mieć swobodny dostęp do inwestycji, zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji naszego Serwisu Transakcyjnego bezpośrednio ze sklepu Google Play lub App Store.

Nie – korzystanie z naszego Serwisu Transakcyjnego jest bezpłatne.

Klienci wybierający tę formę inwestowania nie płacą również opłaty manipulacyjnej przy nabyciu, zamianie, konwersji i odkupieniu jednostek subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments.

W Serwisie Transakcyjnym mogą zarejestrować się:

 • pełnoletnie osoby fizyczne,
 • firmy - w tym przypadku prosimy o kontakt pod numerem 22 588 18 51 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–17:00). Nasz pracownik wskaże Ci najwygodniejszy sposób uzyskania dostępu do Serwisu Transakcyjnego dla Twojej firmy.

Nie ma znaczenia, czy jesteś już Uczestnikiem zarządzanych przez nas funduszy, czy nie.

Jeśli jesteś już Uczestnikiem zarządzanych przez nas funduszy, możesz aktywować dostęp do swoich inwestycji otwierając konto online. Zrobisz to korzystając z usługi służącej do zdalnego potwierdzenia tożsamości (usługa mojeID):

 1. Wybierasz bank, w którym prowadzisz swój rachunek.
 2. Logujesz się w standardowy sposób.
 3. Otrzymujesz listę danych, które zostaną nam przekazane i potwierdzasz ich przekazanie.
 4. Uzupełniasz pozostałe informacje i zatwierdzasz rejestrację.

Po zatwierdzeniu przez Ciebie wniosku, Umowa zostaje automatycznie aktywowana i możesz się od razu zalogować.

 

Jeśli jesteś klientem instytucjonalnym prosimy o kontakt pod numerem 22 588 18 51 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–17:00). Nasz pracownik wskaże Ci najwygodniejszy sposób uzyskania dostępu do Serwisu Transakcyjnego dla Twojej firmy.

Tak, możesz zaktualizować swoje dane. Aby to zrobić skorzystaj z formularza otwarcia konta online. System poprowadzi Cię krok po kroku.

Tak, możesz to zrobić korzystając z formularza otwarcia konta online.

Jeśli jednak nie pamiętasz danych identyfikacyjnych, na stronie logowania kliknij w link „Zapomniałeś hasła?”. Wyświetli się strona, na której poprosimy Cię o wpisanie adresu e-mail podanego do Umowy.

Następnie wyślemy Ci e-mail z linkiem do zmiany hasła i identyfikatorem. Jest on aktywny 24 godziny. Wpisz nowe hasło i potwierdź zmianę, podając jednorazowy kod autoryzacyjny.

Jeśli masz pytania w tej sprawie, zadzwoń pod numer infolinii 22 588 18 51 (sprawdź godziny pracy infolinii) lub skontaktuj się z naszym Wirtualnym Oddziałem.

Jeśli skorzystałeś z formularza otwarcia konta online, możesz zalogować się od razu po potwierdzeniu tożsamości i zatwierdzeniu wniosku.

Nasz system potrzebuje kilku dni, aby połączyć Twoje konto w Serwisie Transakcyjnym z posiadanymi przez Ciebie produktami.

Jeśli w ciągu dwóch dni roboczych od uzyskania dostępu do konta nie zobaczysz swoich rejestrów, zgłoś nam ten problem:

Tak, oczywiście. Aby to zrobić, kliknij w zakładkę „Zarządzanie kontem” w prawej górnej części strony.

Nowy identyfikator powinien mieć od 8 do 15 znaków. Nowe hasło – min. 8 znaków, w tym min. 1 małą literę, 1 dużą literę i 1 cyfrę.

Na stronie logowania kliknij w link „Zapomniałeś hasła?”. Wyświetli się strona, na której poprosimy Cię o wpisanie e-maila podanego do Umowy. Następnie wyślemy Ci e-mail z linkiem do zmiany hasła i identyfikatorem. Link jest aktywny 24 godziny.

Jeśli masz pytania w tej sprawie, zadzwoń pod numer 22 588 18 51 (sprawdź godziny pracy infolinii) lub skontaktuj się z naszym Wirtualnym Oddziałem.

 

W zależności od zdefiniowanej przez Ciebie metody autoryzacji:

 • kody wysyłane są SMS-em – na numer telefonu podany podczas rejestracji, albo
 • zawarte na liście kodów jednorazowych – przesłanej na adres korespondencyjny

W takiej sytuacji wpisz go ponownie – masz w sumie 3 próby. Jeśli pomylisz się 3. raz, będziemy musieli zablokować Twoje konto na 24 godziny. Po tym czasie możesz logować się ponownie.

Przyczyn problemów z otrzymaniem wiadomości SMS może być wiele, m.in. brak sieci, przepełniona skrzynka odbiorcza w telefonie, czy też problem z dostarczaniem wiadomości SMS po stronie operatora telefonii komórkowej nadawcy lub odbiorcy.

Od momentu wysłania wiadomości SMS, Towarzystwo nie ma wpływu na czas jej dostarczenia. Może się też okazać, że problem dotyczy operatora Twojej sieci komórkowej. W takiej sytuacji rozwiązanie problemu będzie po stronie operatora i Towarzystwo nie może w tym pośredniczyć.

Jeśli problem będzie się powtarzał, prosimy o kontakt z naszą infolinią 22 431 52 28. Postaramy się wyjaśnić przyczynę i przekażemy Ci informacje, z którymi (jeśli będzie to konieczne) będziesz mógł udać się do swojego operatora.

Przyczyn nieotrzymania wiadomości SMS może być wiele, m.in. brak sieci, przepełniona skrzynka odbiorcza w telefonie, czy też problem z dostarczaniem wiadomości SMS po stronie operatora telefonii komórkowej nadawcy lub odbiorcy.

Zanim ponowisz żądanie wysyłki SMS, sprawdź:

 • poprawność numeru telefonu, który zapisany jest w serwisie transakcyjnym - zrobisz to w zakładce Zarządzanie kontem,
 • czy nie masz zablokowanego otrzymywania automatycznych wiadomości,
 • zasięg w miejscu, w którym się znajdujesz,
 • dostępną pamięć w Twoim telefonie.

Może się okazać, że problem dotyczy operatora Twojej sieci komórkowej. W takiej sytuacji rozwiązanie problemu będzie po stronie operatora i Towarzystwo nie może w tym pośredniczyć.

Jeśli chcesz zgłosić problem z otrzymywaniem kodów SMS prosimy o kontakt z naszą infolinią 22 431 52 28. Postaramy się wyjaśnić przyczynę i przekażemy Ci informacje, z którymi (jeśli będzie to konieczne) będziesz mógł udać się do swojego operatora.

Możesz to zrobić samodzielnie po zalogowaniu się do systemu. Następnie kliknij „Kup”, a potem – „Kup fundusz”. Wyświetli się strona z wykazem subfunduszy. Możesz kupić jednostki na dwa sposoby:

 • dokupić je do już istniejącego rejestru – wybierz go z listy i postępuj według dalszych wskazówek systemu;
 • kupić jednostki pieniędzy na nowy rejestr – kliknij „Otwórz rejestr” i postępuj według dalszych wskazówek systemu.

Gdy wybierzesz interesującą Cię opcję i wpiszesz potrzebne dane, przepisz jednorazowy kod z otrzymany SMS lub z listy kodów. Następnie otrzymasz informację o przyjęciu zlecenia do realizacji i dane do przelewu.

Jeśli kupujesz jednostki jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej dwóch reprezentantów wskazanych w Serwisie Transakcyjnym.

Przelewem – najszybciej przez Internet lub za pomocą usługi PayByNet.

Szczegóły znajdziesz w Serwisie Transakcyjnym (w ostatnim kroku składania zlecenia nabycia) i na stronie https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/jak-wplacac-na-fundusz

Jest to tzw. zlecenie odkupienia.

1. Wybierz zakładkę „Zlecenia”, a następnie – „Sprzedaj fundusz”.

2. Wpisz – lub wybierz z podanych – następujące informacje:

 • nazwa subfunduszu,
 • numer rejestru,
 • kwota, liczba jednostek lub wszystkie jednostki (opcjonalnie),
 • konto, na które przelejemy pieniądze po odkupieniu (wybór jest możliwy tylko spośród kont wskazanych podczas rejestracji w Serwisie Transakcyjnym).

3. Zaakceptuj zlecenie jednorazowym kodem autoryzacyjnym z SMS-a lub z listy kodów. Otrzymasz od nas informację o przyjęciu zlecenia.
Jeśli nabywasz jednostki jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej 2 reprezentantów wskazanych w Serwisie Transakcyjnym

1. Wybierz zakładkę „Zlecenia”, a następnie – „Zamiana” lub „Konwersja”.
2. Wybierz:

 • numer rejestru w subfunduszu źródłowym, z którego chcesz przenieść pieniądze,
 • numer rejestru w subfunduszu docelowym, do którego chcesz przenieść pieniądze, lub zakładkę „Otwórz nowy rejestr”,
 • kwotę, liczbę jednostek lub wszystkie jednostki (opcjonalnie).

3. Zaakceptuj zlecenie jednorazowym kodem autoryzacyjnym z SMS-a lub z listy kodów. Otrzymasz od nas informację o przyjęciu zlecenia.
Jeśli zlecasz zamianę lub konwersję jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej 2 reprezentantów.
 

Zamiana to przeniesienie środków z jednego subfunduszu na inny, ale w ramach tego samego Funduszu – np. z Generali Fundusze FIO do Generali Fundusze FIO. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zamianie nie ma podatku od zysków kapitałowych.

Konwersja to przeniesienie środków z jednego subfunduszu na inny, ale w ramach innych Funduszy – np. z Generali Fundusze FIO do GeneraliFundusze SFIO. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy konwersji możesz zapłacić podatek od zysków kapitałowych.

Tak – po każdej transakcji wysyłamy Ci jej potwierdzenie. Robimy to według wskazanej przez Ciebie podczas rejestracji formy:

 • e-mailem w formie hasłowanego pliku .pdf lub
 • zwykłym listem na adres korespondencyjny wskazany w Serwisie Transakcyjnym.

Tak, możesz samodzielnie zablokować wysyłkę potwierdzeń zlecanych przez Ciebie transakcji. Aby to zrobić:

1. Wybierz zakładkę „Zarządzanie kontem”, a następnie – „Potwierdzenia transakcji” i „Blokada wysyłki potwierdzeń transakcji dla rejestrów zwykłych”,

2. Zatwierdź zmianę jednorazowym kodem z SMS-a lub z listy kodów.
Jeśli zlecasz zmianę jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej 2 reprezentantów wskazanych w Serwisie Transakcyjnym.

Aby zmienić formę otrzymywania potwierdzeń na elektroniczne:

1. Wybierz zakładkę „Zarządzanie kontem”, a następnie – „Potwierdzenia transakcji” i „Zmień”.

2. Wskaż adres e-mail, na który chcesz otrzymywać potwierdzenia.

3. Zatwierdź zmianę jednorazowym kodem z SMS-a lub z listy kodów.

Jeśli zlecasz zmianę jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej 2 reprezentantów wskazanych w Serwisie Transakcyjnym.

Nie. Jeżeli zlecenie zostało potwierdzone kodem jednorazowym, to nie ma możliwości jego wycofania.

Dzięki tej opcji możesz „przechowywać” operacje, których nie chcesz od razu przekazać do realizacji. Zlecenia z tej listy możesz autoryzować pojedynczo lub grupowo – za pomocą jednorazowego kodu.

W zakładce „Historia transakcji”.

1. Zaloguj się do Serwisu Transakcyjnego.

2. Wybierz zakładkę „Moje inwestycje”, a następnie – „Historia transakcji”.

 

Transakcji możesz szukać według następujących kryteriów:

 •   subfundusz,
 •   status transakcji (oczekująca, zrealizowana, anulowana),
 •   data wyceny,
 •   typ transakcji (nabycie, odkupienie, zamiana, konwersja).

Tak. W Serwisie Transakcyjnym możesz otworzyć nową umowę IKE / IKZE, masz także możliwość przeniesienia konta IKE/IKZE z innej instytucji finansowej do naszego Towarzystwa. W ramach konta IKE możesz również przenieść środki ze swojego PPE.


Jeśli posiadasz dostęp do Serwisu Transakcyjnego

 1. Zaloguj się Serwisu Transakcyjnego.
 2. Kliknij w „Kup”, a następnie w zakładkę – „Emerytura (IKE, IKZE)”.
 3. Wypełnij formularz. Zajmie Ci to ok. 5 minut.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do Serwisu Transakcyjnego

Aktywuj dostęp otwierając konto online. Zrobisz to korzystając z usługi służącej do zdalnego potwierdzenia tożsamości (usługa mojeID):

 1. Wybierasz bank, w którym prowadzisz swój rachunek.
 2. Logujesz się w standardowy sposób.
 3. Otrzymujesz listę danych, które zostaną nam przekazane i potwierdzasz ich przekazanie.
 4. Uzupełniasz pozostałe informacje i zatwierdzasz rejestrację.

Po zatwierdzeniu przez Ciebie wniosku, Umowa zostanie automatycznie aktywowana. Teraz możesz zalogować się i otworzyć IKE lub IKZE zgodnie z instrukcją, którą znajdziesz powyżej.

 

Jeśli masz pytania, zadzwoń pod numer 22 588 18 51 (sprawdź godziny pracy infolinii) lub skontaktuj się z naszym Wirtualnym Oddziałem.

Tak. Możesz to zrobić samodzielnie po zalogowaniu się do systemu, a następnie:

1. Na belce z nazwą produktu rozwiń listę oznaczoną 

2. Wybierz ‘Zmiana alokacji/wariantu’.

3. Wskaż wariant alokacji, który Cię interesuje. Zatwierdź zmianę jednorazowym kodem otrzymanym SMS lub z listy kodów.

Zmianę alokacji możesz zrobić dowolną liczbę razy w ciągu roku.

Wszystkie dyspozycje dostępne z poziomu Umowy IKE lub IKZE możesz znaleźć w Szczegółach Umowy w Serwisie Transakcyjnym.

Listę dyspozycji znajdziesz w Serwisie Transakcyjnym, w zakładce „Inne dyspozycje”. Najczęściej wybierane to:

 • status dyspozycji,
 • zmiana sposobu wysyłki potwierdzeń transakcji,
 • blokada wysyłki potwierdzeń,
 • blokada rejestrów,
 • pełnomocnictwa,
 • osoby uprawnione na wypadek śmierci,
 • zmiana danych użytkownika.
   

Z uwagi na Twoje bezpieczeństwo część dyspozycji wymaga dodatkowej autoryzacji w trakcie video rozmowy z naszym konsultantem.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z naszym Wirtualnym Oddziałem.

 

Poniższe dane możesz zmienić samodzielnie po zalogowaniu do Serwisu Transakcjnego, w zakładce "Zarządzanie kontem":

 • nazwisko lub imię,
 • dokument tożsamości,
 • adres zamieszkania,
 • adres korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu do autoryzacji, 
 • numer rachunku bankowego,
 • inne (np. kraj urodzenia / obywatelstwo)
   

Zmiana danych poprzez Serwis Transakcyjny wymaga dodatkowej autoryzacji poprzez: wpisanie kodu jednorazowego albo potwierdzenie tożsamości Klienta za pośrednictwem usługi zdalnego potwierdzania tożsamości (mojeID).
 

Swoje dane możesz zmienić także w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Senatorska 18 w Warszawie, w naszym Wirtualnym Oddziale lub w placówkach dystrybutora, za pośrednictwem którego fundusz został zakupiony. Zadzwoń pod numer 22 588 18 51 (sprawdź godziny pracy infolinii).

Tak. Małżonkowie mogą wspólnie korzystać z serwisu, jednak każdy z nich powinien wypełnić osobny formularz rejestracyjny oraz posiadać odrębne dane identyfikacyjne.

Nie, zgodnie z regulaminem korzystania z serwisu nie ma takiej możliwości.

 • Przechowuj identyfikator i hasło w bezpiecznym miejscu. Nie wpisuj ich na kartkę, którą będziesz nosić w portfelu lub torebce.
 • Nikomu nie podawaj identyfikatora ani hasła.
 • Nie zapisuj identyfikatora ani hasła w przeglądarce internetowej.
 • Ustaw nieoczywiste hasło. Najlepiej, by tworzyło przypadkowy ciąg znaków, w tym m.in. 1 małą literę, 1 dużą literę i 1 cyfrę.

 

Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu on-line.

Lista kodów jednorazowych

1. Listę haseł przechowuj w bezpiecznym miejscu.

2. Jeśli podejrzewasz, że ktoś nieuprawniony miał dostęp do Twoich haseł, od razu unieważnij je w Serwisie Transakcyjnym. Aby to zrobić:

 • zaloguj się do systemu,
 • wybierz zakładkę „Inne dyspozycje”, a następnie – „Kody do realizacji zleceń” i „Dezaktywacja listy kodów jednorazowych”.

Dezaktywowana lista nie może być użyta ponownie. Aby zamówić kolejną, kliknij „Zamówienie listy kodów jednorazowych”.

 

Jednorazowe kody przesyłane SMS-em
Przede wszystkim – chroń swój telefon. Nie noś go w tylnej kieszeni spodni ani nie zostawiaj w otwartej torbie. Ustaw hasło lub PIN na ekranie startowym.

 • loguj się do serwisu zawsze na znanych i bezpiecznych urządzeniach. Unikaj logowania i przeprowadzania transakcji w miejscach publicznych
  – kafejkach, bibliotekach itp.
 • jeśli odchodzisz od komputera (lub innego urządzenia), pamiętaj, by się najpierw wylogować.
 • pamiętaj, żeby zawsze wylogować się po zakończeniu sesji.
 • jeśli masz firmę, korzystaj z opcji podwójnej autoryzacji zleceń – transakcje będą musieli zatwierdzać 2 reprezentanci.
   

Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu on-line.

 • zainstaluj na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i często je aktualizuj.
 • przynajmniej raz w miesiącu skanuj dyski pod kątem obecności wirusów.
 • korzystaj z legalnego oprogramowania i na bieżąco pobieraj aktualizacje.
 • korzystaj z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
 • pobieraj pliki wyłącznie z zaufanych źródeł.
 • nie otwieraj e-maili, co do których masz jakiekolwiek podejrzenia – są od nieznanego nadawcy, zawierają prośby o kliknięcie w załączone linki itp.
 • linki do nieznanych stron otwieraj tylko wtedy, kiedy masz pewność, że pochodzą z zaufanych źródeł.
 • nie odpowiadaj na zaproszenia do serwisów społecznościowych pochodzące od nieznanych osób.
 • ignoruj informacje wyświetlające się w przeglądarce internetowej typu: „Twój komputer jest zawirusowany, przeskanuj go teraz”. Ufaj tylko swojemu programowi antywirusowemu.
 • nie instaluj nieznanych dodatków do przeglądarki internetowej.

 

Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu on-line.

Tutaj zamieszczamy informacje dotyczące naszych funduszy.

Wyjaśnienia podstawowych pojęć dotyczących inwestowania zamieściliśmy tutaj. Znajdziesz tam definicje terminów, takich jak depozytariusz, agent transferowy czy rating.

Aktualną wycenę publikujemy tutaj.

Najważniejsze zagadnienia związane z prowadzoną przez naszą firmę polityką prywatności zamieszczamy tutaj. Są tam informacje na temat administratora danych, czasu przechowywania danych oraz sposobu wykorzystywania „cookies”.

Działania Generali Investments można śledzić na serwisach:

 • Facebook - na naszym fanpage’u patrzymy na finanse z innej perspektywy,
 • LinkedIn - informacje na temat naszych produktów i najważniejszych aktywności Generali Investments,
 • YouTube - czyli GeneraliTV - najnowsze komentarze rynkowe ekspertów Generali Investments

Wszystkie dokumenty związane z naszymi funduszami publikujemy pod tym linkiem. W odpowiednich zakładkach znajdują się prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, statuty, sprawozdania finansowe czy regulaminy usług.

Aktualne perspektywy dla rozwiązań inwestycyjnych Generali Investments TFI oraz pozycjonowanie według kategorii funduszy publikujemy co miesiąc tutaj.

Wszyscy pracodawcy zatrudniający co najmniej jedną osobę, dla której zatrudnienie to stanowi obowiązkowy tytuł ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Do PPK muszą być zgłaszane osoby zatrudnione na podstawie m.in.: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług będących obowiązkowym tytułem ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Uczestnictwo w PPK jest możliwe po upływie trzeciego miesiąca ich zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia liczy się zatrudnienie z poprzednich 12 miesięcy u tego pracodawcy, a także zatrudnienie w innych przedsiębiorstwach, jeśli obecny pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach prawnych zatrudnienia.

Jeśli pracodawca prowadzi PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) na odpowiednich warunkach (tj. na składce co najmniej 3,5% przy partycypacji pracowników na poziomie 25%), nie stosuje się do niego ustawy o PPK. Pracownicy na umowach o pracę (osoby w zatrudnieniu cywilnoprawnym także jeżeli przewiduje to umowa zakładowa) mogą uczestniczyć w PPE u takiego pracodawcy, jeżeli spełniają warunki uczestnictwa i złożą deklarację przystąpienia do programu.

Obowiązku prowadzenia PPK nie mają także mikroprzedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali do 9 pracowników, a także gdy ich roczny obrót netto bądź suma aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła w złotych 2 milionów euro. Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK dotyczy jedynie tych mikroprzedsiębiorców, u których wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji. Pomimo tego taki przedsiębiorca i tak będzie stosował mechanizmy tzw. auto-enrolmentu (wznowienia dokonywania wpłat dla rezygnujących osób), jaki jest stosowany zgodnie z art. 23 ust. 5-6 ustawy o PPK.

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to system długoterminowego oszczędzania na emeryturę. PPK są organizowane przez pracodawcę dla pracowników oraz współfinansowane przez niego. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne – każdy pracownik może zrezygnować z oszczędzania w PPK nawet po zapisaniu do PPK przez pracodawcę. Aktywne uczestnictwo w PPK jest dobrowolne dla pracowników. Pracodawcy mają obowiązek prowadzić PPK. Podstawowym celem PPK jest zwiększenie oszczędności Polaków oraz zapewnienie im dodatkowego zabezpieczenia finansowego po 60 roku życia.

Do programu automatycznie zostają zapisani wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Uczestnictwo możliwe jest jedynie dla osób pełnoletnich. Zatem z PPK wykluczeni są pracownicy młodociani. Automatyczne zapisanie oznacza, że pracodawca zawiera w ich imieniu i na ich rzecz (w terminach wyznaczanych na podstawie ustawy) umowy o prowadzenie PPK z instytucją finansową. Osoby pomiędzy 55. a 70. rokiem życia przystępują do PPK na zasadzie dobrowolności. Osoby takie uczestniczą na swój wniosek. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania ich o prawie złożenia takiego wniosku. Złożenie wniosku oznacza, że pracodawca ma obowiązek zawrzeć dla nich umowę o prowadzenie PPK.

Osoby, które najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyły 70 lat, nie mogą przystąpić do PPK. Wyłączenie dotyczy wyłącznie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK, a także stosowanie mechanizmu wznawiania wpłat (tzw. auto-enrolment) lub dobrowolnego wznawiania wpłat po wcześniejszej rezygnacji. Nie oznacza, że uczestnik PPK, który ukończył 70. rok życia przestaje uczestniczyć w PPK.

Jeśli pracownik chce zrezygnować z PPK, składa na piśmie pisemny wniosek. Musi go odnawiać co 4 lata – jeśli tego nie zrobi, po 4 latach zostanie ponownie automatycznie zapisany.

Ustawa zwalnia z obowiązku tworzenia PPK pracodawcę, jeśli ten:

 • w dniu rozpoczęcia przez niego stosowania ustawy o PPK wskazanego w art. 134 ust. 1 ustawy, prowadzi Pracownicze Programy Emerytalne dla przynajmniej 25% pracowników (do tej ustalenia poziomu partycypacji należy także uwzględnić np. osoby w zatrudnieniu cywilnoprawnym), ze składką 3,5% ( tj. nalicza i odprowadza składki podstawowe w tej wysokości),
 • jest mikroprzedsiębiorcą – o ile wszystkie osoby zatrudnione odmówią udziału w PPK
 • jest osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Osoby pozostające w samozatrudnieniu, które nie zatrudniają innych osób, nie są objęte obowiązkiem stosowania ustawy i nie tworzą PPK.

 • podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybraną przez siebie instytucją finansową znajdującą się w ewidencji PPK; szczegółowe zasady wyboru takiej instytucji opisuje art. 7 Ustawy o PPK,
 • podpisywać w imieniu i na rzecz pracowników umowy o prowadzenie PPK,
 • terminowo naliczać wpłaty podstawowe i dodatkowe,
 • realizować obowiązki informacyjne, np. informowanie instytucji finansowej o złożeniu przez pracownika /uczestnika rezygnacji z wpłat na PPK (w ciągu 7 dni od jej złożenia),
 • ponownie zapisać pracownika do PPK – jeśli ten nie złożył po 4 latach kolejnego wniosku o rezygnację (pierwszy taki obowiązek pojawi się w 2023 roku).
 • ulga ZUS – wpłata podstawowa i dodatkowa finansowana przez pracodawcę do PPK jest elementem wynagrodzenia, od którego pracodawca nie będzie naliczał składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • ulga w podatku – koszty, które pracodawca ponosi w związku z wdrożeniem i prowadzeniem PPK będą stanowiły jego koszty uzyskania przychodu.
 • zwiększona emerytura – dzięki wpłatom własnym, pracodawcy oraz dopłatom państwa z Funduszu Pracy (powitalna 250 zł i coroczna 240 zł), może zgromadzić dodatkowe środki na czas emerytury,
 • dopłaty z Funduszy Pracy nie są traktowane jako przychód pracownika, a więc nie płaci od nich podatku,
 • ulga w podatku – jeśli pracownik zacznie wypłacać pieniądze z PPK po ukończeniu 60 lat, nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych,
 • możliwość sfinansowania ze środków zgromadzonych w PPK wkładu własnego na cele mieszkaniowe,
 • możliwość skorzystania z oszczędności na PPK w trudnej sytuacji życiowej, np. choroby,
 • dziedziczenie – pieniądze zgromadzone w PPK są dziedziczone w przypadku śmierci uczestnika; spadkobiercy nie zapłacą podatku spadkowego.

Wpłaty na PPK realizowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika. Dlatego tez uczestnik PPK zapłaci od nich podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeżeli pracodawca jest płatnikiem podatku, to uczestnictwo w PPK oznacza zwiększoną zaliczkę na podatek dochodowy o wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę.

Tak, ale wpłata nie może być mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia i jeśli uczestnik PPK w danym miesiącu otrzymał mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia (ze wszystkich źródeł dochodu łącznie).

Pracownik sam określa wysokość swojej wpłaty dodatkowej. Nie może ona jednak przekroczyć 2% jego wynagrodzenia.

Pracodawca również sam określa wysokość wpłaty dodatkowej, którą będzie finansował. Jest ona określana w umowie o zarządzanie PPK. Maksymalnie wpłata dodatkowa może wynieść 2,5% wynagrodzenia brutto. Deklarowanie wpłaty dodatkowej przez pracownika nie zobowiązuje pracodawcy do zadeklarowania wpłaty dodatkowej przez siebie.

Tak – o ile składka nie będzie wyższa niż 2,5% wynagrodzenia brutto.

Pracodawca może zróżnicować wpłatę dodatkową ze względu na staż pracy lub w inny sposób, na podstawie regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego obowiązującego u pracodawcy.

Składka na PPK naliczana jest od tej samej podstawy, od której płacone są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W większości przypadków podstawą tą jest wynagrodzenie brutto, które pracownik otrzymuje z tytułu wykonywanej pracy.

Są jednak składniki wynagrodzenia, które nie są zaliczane do podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych i nie będą też wliczone do podstawy naliczenia składki na PPK. Te składniki to m.in.:

 • nagrody jubileuszowe,
 • nagrody za szczególne osiągnięcia w życiu zawodowym,
 • świadczenia z tytułu odpraw i odszkodowań,
 • świadczeń z ZFŚS (Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych),
 • ekwiwalenty za własny sprzęt używany do celów służbowych.

Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z PPK, musi być zapisany do 10 dnia czwartego miesiąca zatrudnienia u danego pracodawcy.

Przykład 1
Pracownik zostaje zatrudniony 3 stycznia. Musi zostać zapisany do PPK do 10 maja.

Przykład 2
Pracownik zostaje zatrudniony 30 marca. Musi zostać zapisany do PPK do 10 lipca.

Pracodawca może zapłacić karę grzywny – do 1,5% funduszu wynagrodzeń́ u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Pracodawca może zapłacić karę grzywny – od tysiąca do miliona złotych.

Pracodawca może zapłacić karę grzywny – do 1,5% funduszu wynagrodzeń́ u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Tak – prowadzi ją Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Instytucja finansowa, która zarządza PPK.

Tak. Wdrożenie PPK niesie ze sobą dwa dodatkowe koszty:

 1. koszt wpłat na PPK finansowanych dla zatrudnianych pracowników,
 2. koszty organizacyjne i administracyjne, które wiążą się z uruchomieniem i prowadzeniem PPK.

Tak, jest możliwość zwrotu przed ukończeniem 60. r. ż. W takiej sytuacji jednak pieniądze z konta PPK zostaną pomniejszone o:

 • dopłaty roczne z Funduszu Pracy,
 • wpłatę powitalną z Funduszy Pracy,
 • 30% wpłat od pracodawcy (trafią one do ZUS-u).

Pracownik zapłaci też 19-proc. podatek dochodowy – zarówno od kwoty zgromadzonej na jego PPK jak i od zysku, który jest wynikiem inwestowania środków zgromadzonych na PPK.

Wysokość potrąceń i podatków pokazuje tabela:

 

 

 

Do funduszu zdefiniowanej daty (FZD). Każda instytucja zarządzająca ma obowiązek utworzenia ośmiu lub dziewięciu takich funduszy. FZD inwestuje składki zgodnie z wiekiem uczestnika PPK. Pracownik jest zapisywany automatyczne do funduszu właściwego dla jego aktualnego wieku.

250 zł – jednorazowa dopłata powitalna.
240 zł – coroczna dopłata dla osób, które w danym roku kalendarzowym wpłacą na PPK kwoty powyżej ustalonego progu.

Pracownik może otrzymać tylko jedną dopłatę powitalną, a raz w roku – jedną dopłatę roczną (bez względu na to, na ile PPK wpłaca).

Dopłata roczna przysługuje w przypadku, gdy suma wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę i pracownika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. W 2021 roku to 588 zł.

W przypadku pracowników, którzy mają prawo do obniżenia wysokości swoich wpłat podstawowych z uwagi na dochody poniżej 120% wynagrodzenia minimalnego, stanowi co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych naliczanych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

Pracodawca wybiera instytucję finansową, z którą chce zawrzeć umowę. Następnie zawiera z nią umowę o zarządzanie PPK. Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta najpóźniej na 10 dni roboczych przed dniem, w którym pracodawca w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

W kolejnym etapie zawierana jest umowa o prowadzenie PPK z instytucją finansową, która została wybrana przez pracodawcę oraz zawarta została z nią umowa o zarządzanie PPK. Umowę taką zawiera w imieniu pracownika jego pracodawca. Jeśli pracownik nie ukończył 55 lat i nie złożył oświadczenia o rezygnacji, umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta do 10 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu 3 miesiąca zatrudnienia u pracodawcy. Pracodawca powinien uwzględnić okresy zatrudniania z poprzednich 12 miesięcy. Dla pierwszej grupy zatrudnionych (obecnych zatrudnionych) ustawa wprowadza szczególny termin. W przypadku największych pracodawców, którzy rozpoczną stosowanie ustawy od 1 lipca 2019 roku, termin na zawarcie umowy dla obecnych zatrudnionych upływa 12 listopada 2019 roku.

Zarządzenie funduszem zdefiniowanej daty polega na prowadzeniu polityki inwestycyjnej w oparciu o wiek uczestnika PPK. Im młodszy uczestnik, tym dopuszczalne będzie większe ryzyko w lokowaniu jego środków. Polityki inwestycyjne poszczególnych subfunduszy mają być dostosowywane do wieku uczestnika tak, aby zminimalizować ryzyko strat w miarę, jak zbliża się on do 60. roku życia.

Tak – pracownik jako uczestnik PPK ma prawo do zmiany subfunduszu. Dwa razy do roku jest ona bezpłatna. Opłaty związane z trzecia i każdą kolejną zamianą ustala instytucja zarządzająca środkami. Aby dokonać zmiany subfunduszu, pracownik składa bezpośrednio do instytucji finansowej wniosek o przeniesienie jego środków do innego subfunduszu lub subfunduszy zdefiniowanej daty. We wniosku musi określić procentowy podział zgromadzonych środków w PPK, pomiędzy poszczególne subfundusze. Taka zamiana dotyczy środków już zgromadzonych na rachunku PPK, jak i wpłat przyszłych.

Tak – uczestnik PPK może wskazać osobę uprawnioną. Jeśli tego nie zrobi, dziedziczenie odbywa się na zasadach ogólnych. Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK był w związku małżeńskim i małżonkowie mieli wspólność majątkową, instytucja finansowa prowadząca jego PPK na wniosek małżonka przelewa połowę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, które są objęte wspólnością majątkową, na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka.

Pracownik, zanim ukończy 60 lat, może wypłacić pieniądze z PPK w czterech sytuacjach:

 • w przypadku poważnego zachorowania,
 • na cele mieszkaniowe,
 • w ramach wypłaty transferowej,
 • w formie zwrotu (skutki opisane powyżej).

 

Gdy pracownik ukończy 60 lat, może:

 • wypłacić wszystkie zgromadzone pieniądze,
 • skorzystać ze świadczenia małżeńskiego,
 • wypłacić pieniądze w ramach szczególnego rodzaju wypłaty transferowej.

 

Wypłata w przypadku poważnego zachorowania

Jeśli pracownik, jego współmałżonek lub jego dziecko poważnie zachoruje, pracownik może wypłacić z PPK do 25% zgromadzonych środków. Aby to zrobić, pracownik składa w instytucji finansowej, która zarządza PPK:

 • wniosek o wypłatę,
 • orzeczenie lub zaświadczenie lekarza, które potwierdza diagnozę poważnego zachorowania.

Wypłata nastąpi do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Definicja poważnego zachorowania znajduje się w art. 2 pkt. 23 ustawy o PPK.

 

Wypłata na cele mieszkaniowe

Pracownik, który nie ukończył 45 lat, może wypłacić do 100% zgromadzonych pieniędzy na wkład własny do kredytu na zakup lub budowę domu albo mieszkania. W tym przypadku jednak pracownik musi zwrócić całą kwotę na swoje konto w PPK. Taki zwrot powinien się rozpocząć najpóźniej po 5 latach od wypłaty i zakończyć najpóźniej po 15 latach od wypłaty.

 

Wypłata transferowa

Wypłata transferowa to przekazanie wszystkich pieniędzy z konta PPK na:

 • inne PPK (np. gdy pracownik zmienia pracę lub w przypadku śmierci uczestnika - na PPK osoby dziedziczącej środki),
 • IKE lub PPE osoby dziedziczącej środki (po śmierci uczestnika).

Wniosek o wypłatę transferową może złożyć pracownik, jego współmałżonek lub inna upoważniona osoba.

 

Wypłata

Gdy pracownik ukończy 60 lat, będzie mógł wypłacić zgromadzone pieniądze w dwóch częściach:

 • 25% jednorazowo,
 • 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Wysokość rat może się zmieniać. Pracownik może zlecić wypłatę w mniejszej liczbie rat, jednak w takim przypadku zapłaci 19% podatku dochodowego od zysku ze środków zgromadzonych na PPK.

 

Świadczenie małżeńskie

Pracownik, który ukończy 60 lat, może wnioskować o wypłatę zgromadzonych pieniędzy w ramach świadczenia małżeńskiego. Warunki są trzy:

 • małżonek również ukończył 60 lat,
 • małżonkowie wpłacają na PPK w tej samej instytucji finansowej,
 • małżonkowie składają oświadczenie, że chcą skorzystać ze świadczenia małżeńskiego (instytucja finansowa utworzy dla nich wspólny rejestr).

Świadczenie małżeńskie będzie wypłacane wspólnie, w co najmniej 120 ratach. Jeśli jeden z małżonków umrze przed wypłaceniem ostatniej raty, pozostała część pieniędzy zostanie wypłacona żyjącemu współmałżonkowi.

 

Wypłata transferowa

Wypłata transferowa także dotyczy pracownika, który ukończy 60 lat. Jest to wypłata pieniędzy z PPK na:

 • terminową lokatę oszczędnościową – jednak musi być to lokata, z której przewidziana wypłata ratalna możliwa będzie przez co najmniej 120 miesięcy, i to bez możliwości uzyskania pieniędzy w inny sposób

albo

 • ubezpieczenie na życie – okresowe lub dożywotnie.

PPK to tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli wspierany przez państwo system długoterminowego oszczędzania na przyszłość. Celowo używamy tu określenia „na przyszłość”, bo choć większość osób traktuje PPK jak system oszczędzania na emeryturę, to w rzeczywistości można w nim odkładać pieniądze na zupełnie dowolny cel. Warunkiem pełnego skorzystania ze wszystkich benefitów PPK jest wypłata środków po 60. roku życia, z czego 25% trzeba wypłacić jednorazowo, a resztę w 120 miesięcznych ratach.

Nie. Jeśli jesteś tzw. samozatrudnionym, to nie możesz być uczestnikiem PPK. Nie oznacza to jednak, że ustawa o PPK Cię nie dotyczy. Jeśli w ramach swojej działalności zatrudniasz przynajmniej jedną osobę, wówczas jako pracodawca musisz zapewnić swoim pracownikom możliwość skorzystania z PPK. Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, zatrudniasz mniej niż 10 pracowników i wszyscy zrezygnują z PPK, nie masz obowiązku uruchamiania PPK.

Najważniejszą zaletą PPK jest to, że Twoje oszczędności budowane są znacznie szybciej i efektywniej dzięki dodatkowym dopłatom dokonywanym przez Twojego pracodawcę oraz przez państwo. Wpłaty na PPK pochodzą zatem aż z trzech źródeł: od Ciebie, od pracodawcy i od państwa. Po przystąpieniu do PPK z każdym kolejnym miesiącem będzie więc rosła suma wpłat dokonanych z myślą o Twojej przyszłości.

Odłożone w ten sposób pieniądze będą następnie pomnażane w specjalnie zaprojektowanym funduszu inwestycyjnym, dostosowanym do Twojego wieku lub – jeśli domyślny fundusz nie będzie Ci odpowiadać – w funduszu, który wybierzesz z kilku dostępnych opcji.

Środki na PPK pochodzić będą z trzech źródeł:

 • wpłat pracownika,
 • wpłat pracodawcy,
 • dopłat państwa.

Ty będziesz przekazywać na PPK 2% swojego wynagrodzenia brutto. Jeżeli zarabiasz mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce możesz wybrać składkę w wysokości od 0,5% do 2%.
Twój pracodawca przekaże kwotę równą 1,5% Twojego wynagrodzenia (to dodatkowe środki z kieszeni pracodawcy, a nie z Twojej pensji).

Państwo co roku dopłaci na Twoje PPK dodatkowe 240 zł (ale tylko wtedy, gdy składka na PPK, którą Ty płacisz, jest w wysokości co najmniej 2% Twojego wynagrodzenia brutto).

Na początku uczestnictwa w PPK otrzymasz także jednorazowo 250 zł od państwa w formie tzw. opłaty powitalnej.

Wpłaty na PPK są naliczane od wynagrodzenia stanowiącego tzw. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Skoro od premii płacisz składki emerytalne i rentowe, to są one również objęte PPK.

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe będą naliczane od kwoty brutto Twojego wynagrodzenia. Również dopłata od pracodawcy, w wysokości 1,5%, będzie naliczana od kwoty brutto Twojego wynagrodzenia. Warto jednak pamiętać, że tych 1,5% pochodzić będzie właśnie od pracodawcy, a nie z Twojego wynagrodzenia.

Tak, możesz podwyższyć wpłatę na PPK, jednak nie więcej niż o dodatkowe 2% swojego wynagrodzenia brutto. Wystarczy, że złożysz swojemu pracodawcy stosowne oświadczenie i już w kolejnym miesiącu zostanie odprowadzona wyższa składka. Równie prosto, składając pracodawcy kolejne oświadczenie, możesz zrezygnować z wpłaty dodatkowej.

Maksymalnie możesz więc wpłacić 4% wynagrodzenia brutto: 2% składki podstawowej i 2% dobrowolnej wpłaty dodatkowej.

Twój pracodawca ma obowiązek co miesiąc wpłacić na Twoje PPK kwotę stanowiącą równowartość 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto. Ta część – nazywana „wpłatą podstawową” – jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Każdy pracodawca może jednak zwiększyć wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, podwyższając je nawet o dodatkowe 2,5% wynagrodzenia brutto, w formie tzw. wpłaty dobrowolnej. O ile wpłata podstawowa (1,5% wynagrodzenia) dotyczy wszystkich zatrudnionych w danej firmie, to wpłatę dobrowolną (maksymalnie 2,5% wynagrodzenia) pracodawca ma prawo różnicować, wiążąc ją np. z okresem zatrudnienia. Z wpłaty dobrowolnej pracodawca może również zrezygnować.

Maksymalnie pracodawca wpłaci więc na PPK 4% wynagrodzenia brutto: 1,5% wpłaty podstawowej i 2,5% wpłaty dobrowolnej.

Jeśli pracujesz równocześnie w kilku firmach, to będziesz mieć kilka PPK. Wynika to z faktu, że każdy pracodawca prowadzi odrębne PPK.

Pracowniczymi Planami Kapitałowymi objęte są osoby, które:

 • po pierwsze: ukończyły 18 lat,
 • po drugie: są zatrudnione
 • i po trzecie: podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu tego zatrudnienia.

Co oznacza stwierdzenie „są zatrudnione”? Formy zatrudnienia mogą być różne, na przykład:

 • umowa o pracę;
 • umowa agencyjna lub umowa zlecenia;
 • umowa o pracę nakładczą (jest to szczególna umowa dla tzw. chałupnika);
 • członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub w spółdzielni kółek rolniczych;
 • członkostwo w radach nadzorczych (pod warunkiem, że członek rady nadzorczej jest wynagradzany z tytułu tych funkcji) itp.

Jeśli spełniasz powyższe warunki i masz mniej niż 55 lat, pracodawca zapisze Cię automatycznie do PPK.
Od powyższych zasad obowiązuje kilka wyjątków. Przykładem może być sytuacja, gdy Twój pracodawca prowadzi PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) na odpowiednich warunkach. Ma wówczas prawo zrezygnować z prowadzenia PPK, a Ty zyskasz możliwość uczestniczenia w PPE zamiast PPK.

Tak, choć jest to mało opłacalne, gdyż w takiej sytuacji utracisz szereg korzyści związanych z PPK. Wcześniejsze wycofanie oszczędności z PPK nazywa się zwrotem i wiąże się z potrąceniami:

 • 30% zgromadzonych środków z części finansowanej przez pracodawcę zostanie przelane do ZUS i zapisane na Twoim koncie w ZUS jako składka emerytalna;
 • od zysków wypracowanych przez pozostałe 70% części finansowanej przez pracodawcę zapłacisz podatek od zysków kapitałowych;
 • zapłacisz również podatek od zysków kapitałowych od zysków wypracowanych przez środki pochodzące z Twoich wpłat;
 • zwrócisz 100% środków sfinansowanych przez państwo, czyli wszystkie wpłaty roczne, wpłatę powitalną oraz całość zysków wypracowanych przez te wpłaty.

Uczestnictwo w PPK jest w pełni dobrowolne. Wprawdzie wpis do PPK odbywa się automatycznie, ale w każdej chwili możesz się wypisać na własne życzenie. Wystarczy, że złożysz swojemu pracodawcy pisemną deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Taką rezygnację należy jednak ponawiać, gdyż zgodnie z wymogami ustawy o PPK co 4 lata pracodawca będzie automatycznie zapisywał do PPK pracowników, którzy zrezygnowali.

Możesz wielokrotnie zmieniać zdanie – nie ma tu ograniczeń. Jeśli zdecydujesz o rezygnacji z PPK, to pracodawca nie zrobi wpłaty już od miesiąca, w którym złożysz wniosek o zaprzestanie dokonywania wpłat do PPK (a gdy wpłaty zostały już w tym miesiącu pobrane, uzyskasz ich zwrot).

Twój wniosek o ponowne oszczędzanie w PPK będzie natomiast skutkował oszczędzaniem od kolejnego miesiąca.

PPK nie są częścią systemu emerytalnego. Środki zgromadzone w PPK stanowią Twoją prywatną własność. Jest to jednoznacznie zapisane w ustawie o PPK. Możesz je w każdej chwili wycofać, dokonując zwrotu.

Ustawa o OFE nie zawierała wyraźnego wskazania, że środki zgromadzone w OFE są prywatne. Nie można ich było również wycofać. Ustawa o PPK mówi o tym wprost.

W dowolnym momencie możesz dokonać tzw. zwrotu z PPK. Natomiast wypłaty można dokonać dopiero po ukończeniu 60. roku życia. Na czym polega różnica?

Wycofanie oszczędności z PPK przed 60. rokiem życia nazywa się zwrotem i będzie się wiązało z potrąceniami:

 • 30% zgromadzonych środków z części finansowanej przez pracodawcę zostanie przelane do ZUS i zapisane na Twoim koncie w ZUS jako składka emerytalna;
 • od zysków wypracowanych przez pozostałe 70% części finansowanej przez pracodawcę zapłacisz podatek od zysków kapitałowych;
 • zapłacisz również podatek od zysków kapitałowych od całości zysków wypracowanych przez środki pochodzące z Twoich wpłat;
 • zwrócisz 100% środków sfinansowanych przez państwo, czyli wszystkie wpłaty roczne, wpłatę powitalną oraz całość zysków wypracowanych przez te wpłaty.

Po ukończeniu 60. roku życia możesz natomiast rozpocząć wypłaty z PPK.

Dokonując takiej wypłaty, 25% wszystkich zgromadzonych na Twoim PPK środków otrzymasz jednorazowo (chyba że wolisz na raty), a pozostałe 75% otrzymasz w formie co najmniej 120 miesięcznych rat (przez 10 kolejnych lat).

Jeśli po 60. roku życia wypłacisz jednorazowo 100% zgromadzonych środków, to zapłacisz podatek od zysków kapitałowych.

Możesz wypłacić środki z PPK w celu pokrycia wkładu własnego, wymaganego przez bank przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Z PPK możesz w ten sposób pożyczyć środki na wkład własny związany z różnymi inwestycjami, które finansujesz kredytem hipotecznym, np. z: budową lub przebudową budynku mieszkalnego, kupnem prawa własności budynku mieszkalnego, prawa do lokalu mieszkalnego itp.

Możesz wypłacić nawet 100% środków, które znajdują się na w Twoim PPK, jednak nie więcej niż wymagany wkład własny, zadeklarowany w umowie kredytu hipotecznego. Taka wypłata dotyczy nie tylko środków odprowadzonych przez Ciebie na PPK, lecz także wpłat pracodawcy i dopłat państwa.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest wiek poniżej 45 lat (w dniu złożenia wniosku).

Te pieniądze musisz w kolejnych latach zwrócić. Zwrot rozpoczynasz nie później niż 5 lat po wyciągnięciu środków z PPK, a kończysz nie później niż 15 lat od tego momentu.

Tak, środki zgromadzone w Pracowniczym Planie Kapitałowym podlegają dziedziczeniu. Po śmierci uczestnika PPK małżonek otrzymuje połowę środków na swój rachunek PPK, IKE lub PPE, w stopniu, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

Wypłata transferowa (tak właśnie nazywa się przelew z PPK na inne PPK, IKE lub PPE) następuje w terminie 3 miesięcy od dnia dostarczenia przez małżonka dokumentów potwierdzających, że środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego mu przypadają: odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa, oświadczenia o stosunkach majątkowych. Spadkobierca, który posiada kilka PPK, wybiera, które z nich chce zasilić.

Małżonek może również otrzymać zwrot środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika na własny wniosek w formie pieniężnej (poza PPK).

Środki, których nie otrzymał małżonek zmarłego uczestnika, przekazywane są osobom uprawnionym.

Osobę lub osoby uprawnione wskazuje sam uczestnik PPK. Mogą to być: małżonek, dzieci, rodzeństwo, rodzice lub jeszcze inne osoby. W każdym momencie uczestnik PPK może zmienić osoby uprawnione: dopisać nowe, usunąć wcześniej wpisane, zmienić udział w podziale środków lub nawet nie wyznaczać nikogo.

Nie. Pracodawca ma obowiązek dopłacać 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto. Jeśli Ty zwiększysz swoją część, pracodawca nie ma obowiązku powiększenia swojej części.

Nie. Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.

Jedynym odstępstwem od tej reguły są alimenty. Roszczenia alimentacyjne, w tym należności budżetu państwa powstałe z tytułu alimentów (gdy państwo zapłaciło za dłużnika alimentacyjnego), mogą być zaspokajane również z PPK.

W przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, środki zgromadzone w PPK podlegają podziałowi – analogicznie jak reszta majątku wspólnego małżonków.

Po podziale majątku część przypadająca byłemu małżonkowi będzie przelana na jego konto w PPK. Jeśli tych rachunków jest kilka, były małżonek sam wybiera, który chce zasilić.

Kiedy jednak były mąż lub żona nie posiada PPK, wówczas otrzyma przelew na wskazany rachunek lokaty terminowej. Ważne jest, czy taką lokatę utrzyma do 60. roku życia. Jeśli tak – dokona wypłaty środków na zasadach ogólnych. Jeśli nie – będzie to traktowane jak zwrot i będzie związane z potrąceniami.

Stan swoich środków możesz sprawdzić w każdej chwili w specjalnym serwisie elektronicznym.

Dodatkowo od instytucji finansowej prowadzącej Twoje PPK do końca lutego każdego roku otrzymasz roczną informację o:

 • wysokości środków zgromadzonych na rachunku PPK,
 • wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym,
 • o innych transakcjach zrealizowanych w tym czasie na rachunku PPK.

Informacja będzie przygotowana w postaci elektronicznej albo, na Twój wniosek, w postaci papierowej.

Załóżmy, że zarabiasz 3000 zł brutto, a wpływ inflacji będzie neutralny, czyli wynagrodzenia będą rosły w tempie inflacji, tak aby ich siła nabywcza była stała (w rzeczywistości od wielu lat wynagrodzenia rosną szybciej od inflacji).

Załóżmy również, że masz dziś 30 lat – do momentu, w którym uzyskasz możliwość rozpoczęcia wypłat z PPK również pozostało zatem 30 lat. Jaka będzie wartość środków na Twoim PPK po tym czasie?

Wartość miesięcznych wpłat na Twoje PPK wyniesie:

60 zł od Ciebie (2%) + 45 zł od pracodawcy (1,5%) + średnio 20 zł od państwa (uśredniona wartość miesięczna rocznej dopłaty) = 125 zł.

Załóżmy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie 3% w skali roku i na początku każdego z 360 miesięcy, które zostały do 60 roku życia, na Twoje PPK wpłynie 125 zł.

Przy takich założeniach wartość środków na Twoim PPK w 60. roku życia wyniesie około: 73 024 zł.

Z tej kwoty Ty wpłacisz w sumie: 360 x 60 zł = 21 600 zł.

Reszta to dopłaty pracodawcy, dopłaty państwa oraz wypracowane zyski.

Środki wpłacone przez Ciebie, przez pracodawcę oraz przez państwo na Twoje PPK, będą pomnażane na rynku kapitałowym za pośrednictwem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych. Domyślny fundusz będzie dostosowany do Twojego wieku, ale będziesz mieć również możliwość zmienić go na inny, bardziej Ci odpowiadający. Takimi funduszami zarządzać będzie instytucja finansowa wybrana przez Twojego pracodawcę.

Jeśli Twój pracodawca zdecyduje, aby powierzyć pomnażanie pieniędzy w ramach PPK Generali Investments TFI, wówczas otrzymasz dostęp do kilku starannie przygotowanych w tym celu funduszy.

Nadzór nad Pracowniczymi Programami Emerytalnymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), czyli ta sama instytucja, która nadzoruje bezpieczeństwo banków, firm ubezpieczeniowych oraz TFI. KNF monitoruje i analizuje sytuację finansową podmiotów prowadzących PPK, sprawdza, czy postępują one zgodnie z prawem, oraz identyfikuje zagrożenia w ich funkcjonowaniu. KNF może również nakładać sankcje na instytucje finansowe.
Odpowiedni poziom bezpieczeństwa środków od strony inwestycyjnej wynika natomiast m.in. z:

 • limitów inwestycyjnych zakładających maksymalny wkład części udziałowej (głównie akcji) oraz części dłużnej (głównie obligacji),
 • odpowiedniego poziomu dywersyfikacji portfela,
 • odpowiedniego poziomu płynności aktywów itp.

W przypadku Generali Investments TFI o odpowiedzialne inwestowanie środków uczestników PPK dbać będą nasi najlepsi zarządzający aktywami, którzy od kilkunastu lat skutecznie pomnażają środki naszych klientów.

Z zasady po przystąpieniu do PPK wysokość dokonywanej przez Ciebie wpłaty wynosi 2% Twojego wynagrodzenia brutto. Obniżenie wpłaty na PPK poniżej tych 2% jest możliwe tylko, gdy zarabiasz nie więcej niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji możesz swoją wpłatę obniżyć nawet do 0,5% wynagrodzenia brutto.

W praktyce większość osób posiadać będzie tylko jedno konto PPK. Jeśli przez cały czas funkcjonowania PPK pracujesz w jednej firmie – będziesz mieć jedno konto PPK, ponieważ Twój pracodawca zawiera tylko jedną umowę o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy zmieniasz pracę. Wówczas to Ty zadecydujesz, czy środki zgromadzone na Twoim PPK przenieść na PPK u nowego pracodawcy w formie tzw. wypłaty transferowej, czy pozostawić je na dotychczasowym koncie. Jeśli nie zdecydujesz się na wypłatę transferową, a u nowego pracodawcy rozpoczniesz oszczędzanie w kolejnym PPK, będziesz mieć dwa PPK. A gdy sytuacja będzie się powtarzała, możesz mieć jeszcze więcej kont PPK.

Generalnie założenie jest takie, że PPK powinno „wędrować za Tobą”, gdy zmieniasz pracę.

W przypadku wykonywania krótkoterminowej pracy dorywczej, możesz nie mieć PPK.

Wynika to z faktu, że pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK dla Ciebie, gdy upłynie 3. miesiąc zatrudnienia. Dlatego też dopiero gdy przepracujesz ponad 3 miesiące w jednej firmie, pracodawca założy w Twoim imieniu i na Twoją rzecz rachunek PPK.

Do okresu zatrudnienia liczy się zatrudnienie z poprzednich 12 miesięcy u pracodawcy, a także zatrudnienie w innych przedsiębiorstwach, jeśli Twój obecny pracodawca jest ich następcą prawnym.

Jeśli masz ukończony już 55. rok życia, dołączenie do PPK nie odbędzie się automatycznie. O ile jednak nie masz jeszcze ukończonego 70. roku życia, masz prawo przystąpić do PPK na własny wniosek składany do pracodawcy. PPK nie przysługuje natomiast osobom, które już ukończyły 70 lat.

Oczywiście po rezygnacji z PPK możesz ponownie przystąpić do programu. Wystarczy, że złożysz pracodawcy stosowny wniosek o ponowne rozpoczęcie oszczędzania.

W każdym momencie możesz złożyć oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK składając odpowiednią deklarację u swojego pracodawcy.

Tak, choć ze względu na konstrukcję PPK takie ryzyko wydaje się niewielkie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że każda wpłata, której dokonujesz na swoje PPK, jest od razu powiększona o wpłatę pracodawcy, a państwo co roku dopłaci do Twojego PPK dodatkowe 240 zł. Pokażmy to na przykładzie:

Jeśli zarabiasz 4000 zł brutto, to z Twojego wynagrodzenia na PPK zostanie wpłacone 2% tej kwoty, czyli 80 zł. Dodatkowo Twój pracodawca dołoży 1,5% wynagrodzenia, czyli kolejne 60 zł. W ciągu roku na Twoje PPK wpłynie w ten sposób: 12 x (80 zł + 60 zł) = 1680 zł. Otrzymasz co roku też od państwa wpłatę w wysokości 240 zł. Łączna wartość środków z wpłat na Twoim PPK to 1920 zł. Suma Twoich wpłat to 12 x 80 zł = 960 zł. Z tytułu samych wpłat od pracodawcy i od państwa masz zatem ponad 2 razy więcej środków na PPK, niż sam wpłacasz.

Ile musiałby stracić na wartości fundusz inwestycyjny, aby z kwoty 1930 zł zrobiło się 960 zł? Strata musiałaby wynieść ponad 50% i dopiero wtedy – przy takim poziomie zarobków i wpłat – stan Twojego konta spadłby do wartości dokonanych przez Ciebie wpłat.

Tak duże spadki wartości wydają się z kolei mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę jasno zdefiniowane limity inwestycyjne.

Polityka inwestycyjna PPK zakłada inwestycje w różne produkty: od bardzo bezpiecznych – jak obligacje Skarbu Państwa, przez bardziej ryzykowne – jak obligacje korporacyjne, aż po wysoce ryzykowne – jak akcje firm. W miarę zbliżania się momentu wypłaty środków, coraz większa część Twoich oszczędności będzie inwestowana w bardziej bezpieczne instrumenty – jak np. obligacje skarbowe.

Z tego powodu ryzyko, że wypłacając środki z PPK uzyskasz mniej niż do niego wpłaciłeś, wydaje się bardzo niewielkie. Szczególnie, że otrzymujesz dopłaty od pracodawcy i Skarbu Państwa.

Środki wpłacane do PPK będą inwestowane na rynkach kapitałowych, dlatego nie da się przewidzieć, ile dokładnie zarobisz w PPK. Wszystko zależeć będzie od sytuacji na rynku i od wypracowanych zysków. Nie można tu również mówić o konkretnym oprocentowaniu, ponieważ nie jest to lokata bankowa. Bieżącą wartość swojej inwestycji możesz sprawdzić po zalogowaniu w Serwisie Transakcyjnym, a stopę zwrotu subfunduszu, w które lokowane są Twoje środki na stronie www.generali-investments.pl

W każdym dowolnym momencie. Wystarczy, że złożysz pracodawcy stosowny wniosek o rozpoczęcie oszczędzania.

W każdym dowolnym momencie. Wystarczy, że złożysz pracodawcy stosowny wniosek o rozpoczęcie oszczędzania.

Najłatwiej możesz tego dokonać za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego. Jeśli posiadasz konto online w kilka minut możesz założyć IKE lub IKZE zaznaczając podczas rejestracji opcję transferu z innej instytucji. Kliknij link, aby otworzyć konto.
Możesz także przenieść swoje środki kontaktując się z naszym Wirtualnym Oddziałem lub udając się do jednej z placówek sieci dystrybucji oferującej nasze IKE lub IKZE, gdzie podpiszesz nową umowę z zaznaczeniem, że będzie to wypłata transferowa.

Po otrzymaniu potwierdzenia zawarcia Umowy możesz zgłosić się do instytucji, która prowadzi Twoje IKE lub IKZE i tam podpisać zlecenie wypłaty transferowej. Na tej podstawie zostanie wykonany transfer zgromadzonych przez Ciebie środków oraz dotychczasowej historii wpłat.

Możesz wypłacić pieniądze z IKE lub IKZE na podstawie odpowiedniego wniosku. Wypłata może być jednorazowa lub odbywać się w ratach.

Ponieważ nie ma górnych ograniczeń wiekowych co do posiadania IKE i IKZE, oznacza to, że w ten sposób możesz oszczędzać także na emeryturze. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również nie zawierają żadnych ograniczeń wiekowych odnośnie możliwości odliczania wpłat w zeznaniu podatkowym.

Tak. Jedyny warunek jest taki, że musisz rozliczać się z urzędem skarbowym za pomocą PIT-36 lub PIT-28, do których dołączasz PIT-0. W tym formularzu rozliczysz swoje wpłaty na IKZE.

Tak, jak najbardziej. Nie można mieć natomiast dwóch takich samych produktów, np. dwóch IKE lub dwóch IKZE.

W naszym Towarzystwie nie pobieramy opłat za otwarcie IKE i IKZE. Nie będziesz też płacić za zakup jednostek uczestnictwa w ramach tych kont. Jedyną opłatą jest opłata za zarządzanie, która zawarta jest w cenie jednostek.

Jeśli wybierzesz IKE lub IKZE w naszym Towarzystwie, Twoje pieniądze będą inwestowane w nasze fundusze. Sam wybierasz, jakie to będą fundusze: spokojne czy bardziej agresywne. Możesz też zdać się na nasze wskazówki – proponujemy Ci gotowe warianty, w których alokacja środków zmieniać się będzie wraz z Twoim wiekiem. Są to warianty: bezpieczny, umiarkowany i dynamiczny.

Jeśli spełnisz warunki - wiek i okres wpłat - Twoje wypłaty z IKE i IKZE będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo w IKZE zyskujesz jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego: pieniądze, które wpłacasz, możesz odliczyć od podstawy swojego opodatkowania. W ten sposób odprowadzasz mniejszy podatek dochodowy.

Tylko od Ciebie zależy, jaką kwotę chcesz wpłacić w danym roku. Jedynym ograniczeniem jest tzw. roczny limit wpłat, który jest ustalany każdego roku. Limit roczny to maksymalna wysokość wpłat, które możesz zrealizować na IKE i IKZE w danym roku kalendarzowym.

Wpłaty na IKE nie mogą przekroczyć 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W przypadku IKZE roczny limit wpłat nie może przekroczyć:

 • 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce na dany rok dla limitu podstawowego lub
 • 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce na dany rok dla limitu podwyższonego, który przysługuje wyłącznie osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, zgodnie z art. 13a ust. 1a ustawy o IKE i IKZE.

Możesz wpłacić całą kwotę jednorazowo lub w ratach, przez cały rok.

Wpłaty na IKZE (do wysokości rocznego limitu) możesz odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, osiągając dodatkowe korzyści podatkowe.

Sprawdź aktualny limit wpłat.

IKZE jest produktem przygotowanym z myślą o oszczędzaniu na emeryturę. Dlatego też z preferencyjnych warunków podatkowych możesz skorzystać, gdy:

 • ukończysz 65 lat,
 • pieniądze wpłacałeś na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.

Spełniając te warunki, przy wypłacie pieniędzy nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych, a jedynie zryczałtowany podatek 10% od wypłacanych środków. Jest on naliczany z uwagi na to, że wpłaty do IKZE były odliczane od podstawy opodatkowania.

Swoje oszczędności możesz wypłacić jednorazowo lub w ratach. Jeżeli zdecydujesz się na raty, wypłaty muszą odbywać się przez co najmniej 10 lat (jeśli oszczędzałeś krócej, to wypłaty mogą trwać przez okres co najmniej równy czasowi oszczędzania). W każdej chwili możesz jednak zmienić zdanie i złożyć dyspozycję wypłaty jednorazowej, o ile nie zostały wypłacone wszystkie środki zgromadzone na IKZE.

Po swoje oszczędności z IKZE możesz sięgnąć również przed 65 rokiem życia. Wypłatę nazywamy wówczas zwrotem i w tym przypadku realizujesz zwrot całości zgromadzonych środków. Musisz jednak zapłacić wtedy podatek, ponieważ przez okres oszczędzania korzystałeś z ulgi podatkowej. Wypłacaną (zwracaną) kwotę wpisujesz w PIT za dany rok.

Przed decyzją o wypłacie z IKZE warto pamiętać o tym, że nie będzie można założyć go ponownie, ponieważ zwolnienie podatkowe z tytułu gromadzenia oszczędności na IKZE przysługuje tylko raz.

Pamiętaj też, ze nie możesz kontynuować wpłat na IKZE, jeżeli zrealizowałeś wypłatę pierwszej raty.

Podwyższony limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), stanowiący 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, przysługuje wyłącznie osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, zgodnie z art. 13a ust. 1a ustawy o IKE i IKZE.

Do tej grupy należą m.in. twórcy, artyści, osoby wykonujące wolne zawody czy przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem art. 8 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

2. twórcę i artystę;

3. osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

 • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

4a) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;

5. osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).SPI IKZE

Podwyższony limit wpłat na IKZE obowiązuje od stycznia 2021 roku.

Podpisując umowę o IKE lub IKZE możesz wskazać osoby uprawnione do dysponowania zgromadzonymi oszczędnościami po Twojej śmierci. W razie takiego zdarzenia osoby uprawnione będą mogły wypłacić pieniądze lub dokonać transferu środków na własne IKE lub IKZE. Jeśli nie wskażesz żadnej osoby uprawnionej, Twoje środki zgromadzone na IKE lub IKZE wejdą do masy spadkowej.

Jeśli potrzebujesz sięgnąć po zainwestowane pieniądze wcześniej, jest taka możliwość. Wycofanie środków przed spełnieniem warunków do wypłaty z ulgą podatkową nazywa się zwrotem. W przypadku zwrotu z IKE zapłacisz podatek od zysków kapitałowych, natomiast w przypadku zwrotu z IKZE trzeba zapłacić podatek dochodowy (według skali, w jakiej płacisz podatek - 17%, 19% lub 32%) od całej wypłacanej kwoty.

Jeśli środki na Twoim IKE pochodzą z przeniesienia środków z PPE, w przypadku złożenia dyspozycji zwrotu środków z IKE potrącona zostanie kwota w wysokości 30% sumy składek podstawowych (finansowanych przez pracodawcę) wpłaconych wcześniej do PPE. Kwota ta jest przekazywana do ZUS na indywidualne konto ubezpieczonego w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli po dokonaniu zwrotu całości środków, jednak będziesz chciał kontynuować oszczędzanie, możesz ponownie otworzyć IKE i IKZE.

IKE jest produktem przygotowanym z myślą o oszczędzaniu na emeryturę. Dlatego też z preferencyjnych warunków podatkowych możesz skorzystać, gdy:

 • ukończysz 60 lat lub nabędziesz uprawnienia emerytalne i ukończysz 55 lat,
 • pieniądze wpłacałeś na IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub ponad połowę wartości wpłat zrealizowałeś nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Spełniając te warunki przy wypłacie pieniędzy nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych, czyli wypłacisz zaoszczędzoną kwotę wraz z całym zyskiem wypracowanym przez fundusz.

Swoje oszczędności możesz wypłacić jednorazowo lub w ratach.

Przed decyzją o wypłacie z IKE warto pamiętać o tym, że nie będzie można założyć go ponownie, ponieważ zwolnienie podatkowe z tytułu gromadzenia oszczędności na IKE przysługuje tylko raz. Warto też pamiętać, że jest od tego wyjątek: jeśli przy wypłacie nie skorzystasz ze zwolnienia podatkowego od dochodów kapitałowych będziesz mógł ponownie otworzyć IKE.

Pamiętaj też, ze nie możesz kontynuować wpłat na IKE, jeżeli zrealizowałeś wypłatę pierwszej raty.

Po oszczędności z IKE możesz sięgnąć również przed 60 rokiem życia. Taką wypłatę nazywamy wówczas zwrotem. Musisz jednak mieć na uwadze, że zapłać zostanie wtedy potrącony podatek od zakumulowanych przez cały okres zysków (19%). Więcej na temat zwrotu przeczytasz tu: Co się stanie, jeśli zamknę moje IKE lub IKZE przed osiągnięciem wieku emerytalnego?

Do PPE może przystąpić każdy pracownik, który spełnia warunki stażu pracy ustalone w Umowie zakładowej (dokument dostępny jest do wglądu u pracodawcy).

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to forma grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę, organizowana przez pracodawcę. Przystąpienie do PPE jest dobrowolne. Składki podstawowe do PPE opłacane przez pracodawcę ze środków własnych są wpłacane do wybranej instytucji finansowej, której zadaniem jest zarządzanie środkami.

Chęć przystąpienia do programu należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji oraz złożenie dokumentu do działu kadr.

Tak, składka podstawowa jest traktowana jako dodatkowy przychód pracownika, od którego pracodawca jako płatnik jest zobowiązany do obliczenia oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Składka podstawowa nie jest wliczana do wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne.

Składka podstawowa jest ustalana przez każdego pracodawcę indywidualnie. Wynosi ona 3,5% chyba, że Umowa Zakładowa stanowi inaczej. Jest ona naliczana od każdego wypłacanego wynagrodzenia brutto, stanowiącego podstawę naliczenia składki ZUS (w tym: premie, bonusy itp.).

Składka podstawowa, w odniesieniu do składników wynagrodzenia wypłacanych w okresach nie dłuższych niż miesiąc, jest odprowadzana raz w miesiącu, w terminie przewidzianym przez pracodawcę. W przypadku składników wynagrodzenia należnych za okresy dłuższe niż miesiąc – w terminie wypłaty tych składników.

Tak, każdy pracownik uprawniony do przystąpienia do PPE może zadeklarować składkę dodatkową. Składka jest potrącana przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika. Wysokość składki pomniejsza wynagrodzenie netto pracownika raz w miesiącu.

Tak, wysokość składki dodatkowej można zmienić w każdej chwili.

Wysokość składki minimalnej jest ustalona w Umowie zakładowej. Maksymalny roczny limit wpłat jest ustalany co roku przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i możesz go sprawdzić na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/ppe-pracownicze-programy-emerytalne.

W przypadku zmiany pracodawcy masz trzy możliwości:

 • Wypłata transferowa do IKE – możesz przenieść środki do swojego IKE.
 • Wypłata transferowa do PPE – możesz przenieść środki do innego PPE, jeśli Twój nowy pracodawca prowadzi PPE.
 • Możesz pozostawić środki w obecnym PPE – nie będą one powiększane przez nowe wpłaty.

W Serwisie Transakcyjnym oprócz podglądu aktualnego stanu aktywów oraz wartości zysku na portfelu można już złożyć samodzielnie większość oświadczeń w formie on-line. Poniżej znajdziesz informację, które dyspozycje złożysz samodzielnie w Serwisie Transakcyjnym.
 

W ramach PPE pracodawca może zaoferować Ci wariant oparty na modelu cyklu życia (lifecycle) lub wariant indywidualny.

 • portfel modelowy life-cycle – tzw. strategia cyklu życia, w której alokacja do poszczególnych subfunduszy zależy od liczby lat pozostałych do ukończenia 60. roku życia
 • wariant indywidualny – pracownik samodzielnie podejmuje decyzję o podziale składki pomiędzy dostępne subfundusze

Zmiana alokacji portfela modelowego ze względu na wiek pracownika następuje od początku roku kalendarzowego po roku, w którym uczestnik PPE osiągnął wiek kwalifikujący do kolejnego przedziału alokacji wpłaty.

W ciągu roku kalendarzowego można zmienić wariant oszczędzania w ramach PPE czterokrotnie, chyba że Umowa Zakładowa stanowi inaczej. Każda kolejna zmiana alokacji nie jest wykonywana.

Opłata za zarządzanie jest wynagrodzeniem Towarzystwa za zarządzanie aktywami funduszu. Jest to opłata stała od wartości aktywów subfunduszu. Wysokość opłaty jest podawana w skali roku. Opłata za zarządzanie jest wliczona w codzienną wycenę jednostki uczestnictwa, co oznacza, że publikowane wyniki funduszy uwzględniają już opłatę za zarządzanie.

Pracownik nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi opłatami ze strony instytucji zarządzającej oraz pracodawcy z tytułu przystąpienia do PPE.

Tak, środki zgromadzone na PPE podlegają dziedziczeniu.

Informację o aktualnym stanie rejestru można uzyskać:

 • przez Internet – logując się do serwisu transakcyjnego poprzez stronę www.generali-investments.pl.
 • korespondencyjnie – wystarczy zadzwonić pod numer 22 355 46 71 i poprosić o przesłanie potwierdzenia z zestawieniem stanu rejestrów. Zostanie ono wysłane na Twój adres korespondencyjny.

Wystarczy otworzyć konto wybierając opcję potwierdzania tożsamości za pomocą usługi mojeID. System pokieruje Cię przez kolejne kroki weryfikacji danych, aż do uruchomienia dostępu online.

 • Z usługi mojeID przy zakładaniu konta online skorzystać może Uczestnik PPE, którego bank dostępny jest w ramach tej usługi (logo banku będzie widoczne na stronie startowej),
 • Jeżeli Twój bank nie jest dostępny w ramach usługi, prosimy o uzupełnienie formularza na dole strony rejestracyjnej, który poprowadzi Cię do połączenia wideo z naszym Wirtualnym Oddziałem. Nasz konsultant zweryfikuje Twoją tożsamość i sprawdzi, czy dane podane we wniosku zgadzają się z danymi z dokumentu tożsamości, którym się posługujesz. Jeśli weryfikacja będzie pozytywna, uzyskasz dostęp do Serwisu Transakcyjnego.

Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji przystąpienia do PPE lub inne dyspozycje, np. wypłaty środków, możesz dokonać samodzielnie w Serwisie Transakcyjnym.

W celu uzyskania informacji można skontaktować się z infolinią Towarzystwa pod numerem telefonu 22 355 46 71, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Tak, istnieje taka możliwość. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • po ustaniu zatrudnienia u danego pracodawcy można dokonać wypłaty transferowej na Indywidualne Konto Emerytalne, a następnie wypłacić stamtąd pieniądze; w danym przypadku zarządzający (instytucja finansowa prowadząca IKE) przekazuje 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do PPE na rachunek bankowy wskazany przez ZUS; środki ewidencjonowane są na koncie ubezpieczonego. Dodatkowo instytucja finansowa pobiera podatek od wypracowanych zysków w wysokości 19%,
 • jest to tzw. zwrot, tj. wycofanie środków zgromadzonych w ramach PPE w przypadku jego likwidacji, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej.

W czasie obowiązywania stosunku pracy z aktualnym pracodawcą nie ma możliwości wykonania wypłaty transferowej do swojego IKE. Możliwość wypłaty transferowej do IKE istnieje po ustaniu zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym.

Wykonanie wypłaty całości środków z PPE może być zlecone przez pracownika po osiągnięciu 60. roku życia lub ukończeniu 55. roku życia i przedstawieniu decyzji o przyznaniu prawa do emerytury.

Wycena wartości jednostki uczestnictwa jest publikowana codziennie na stronie internetowej Towarzystwa www.generali-investments.pl w zakładce „Wyceny funduszy otwartych”, pod warunkiem, że w danym dniu odbywa się sesja notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wszelkie informacje dotyczące subfunduszy (np. polityki inwestycyjnej, składu portfela itp.) są dostępne na stronie internetowej www.generali-investments.pl. W celu uzyskania dodatkowych informacji można także skontaktować się z infolinią pod numerem 22 355 46 71.

W skrócie:

Od 1 stycznia 2024 roku w przypadku umorzenia/odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa, uczestnik będący osobą fizyczną, jeśli osiągnie zysk, otrzyma całą, niepomniejszoną o podatek kwotę (podatek nie będzie potrącany). Uczestnik będzie zobowiązany do samodzielnego obliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego, dokonując rozliczenia rocznego. Co ważne, uczestnik będzie miał możliwość kompensowania zysków i strat z tytułu umarzania/odkupienia/konwersji tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych z dochodami i stratami z innych inwestycji kapitałowych.

Rozwinięcie:

Obowiązujące do końca 2023 roku zasady opodatkowania dochodu z funduszy inwestycyjnych skutkują tym, że to fundusz inwestycyjny (płatnik) oblicza, pobiera oraz odprowadza należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, tym samym powodując, że na osobie fizycznej będącej uczestnikiem funduszu, która z tytułu inwestycji osiągnęła dochód (zysk), nie ciążą żadne obowiązki względem organów podatkowych. Obowiązujące do końca 2023 r. nie pozwalają na  rozliczenie straty z inwestycji w jednostki uczestnictwa.

Powyższa sytuacja ulegnie zmianie od 1 stycznia 2024 r. Wtedy to wejdą w życie przepisy ustawy zmieniającej[1], która wprowadziła zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na skutek zmiany przepisów, fundusz inwestycyjny (płatnik) nie będzie już pobierał zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów osiągniętych przez osoby fizyczne z umorzenia/odkupienia jednostek uczestnictwa. W przypadku umorzenia/odkupienia jednostek uczestnictwa, uczestnik będący osobą fizyczną, jeśli osiągnie zysk (dochód), otrzyma całą, niepomniejszoną o podatek kwotę (podatek nie będzie potrącany). Zasada ta będzie miała także zastosowanie do konwersji jednostek uczestnictwa. Uczestnik będzie więc zobowiązany do samodzielnego obliczenia, wykazania i zapłaty podatku dochodowego dokonując rozliczenia rocznego.

W konsekwencji dodatkową zmianą w stosunku do zasad obowiązujących do końca 2023 r. będzie wystawianie przez Fundusz po zakończeniu roku informacji PIT- 8C (dla Uczestnika w terminie do końca lutego następującego po roku uzyskania przychodów z funduszu), w której w ujęciu zbiorczym uwzględnione zostaną wszystkie odkupienia/umorzenia oraz konwersje  dokonane przez uczestnika w danym roku podatkowym (w informacji ujęte będą przychody i koszty uzyskania przychodu związane z odkupieniem/umorzeniem/konwersją jednostek uczestnictwa). Na podstawie informacji PIT 8C uczestnik samodzielnie obliczy oraz odprowadzi należny podatek. Uczestnik zobowiązany będzie do złożenia zeznania podatkowego, w którym wykaże przychody i koszty uzyskania przychodu dotyczące umorzenia/odkupienia/konwersji jednostek uczestnictwa (wykazane w otrzymanej informacji PIT-8C).  Co bardzo istotne, w przeciwieństwie do aktualnie obowiązujących zasad, od 2024 roku jeśli uczestnik osiągnie stratę, będzie mógł ją rozliczyć z innymi dochodami z inwestycji kapitałowych. Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono możliwość kompensowania zysków i strat z tytułu umarzania/odkupienia/ konwersji tytułów uczestnictwa w Funduszach z dochodami i stratami z innych inwestycji kapitałowych (z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży, z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny).

W konsekwencji dochód z funduszu inwestycyjnego będzie mógł być pomniejszony o stratę z innych inwestycji kapitałowych lub stratę z inwestycji w inne fundusze, a strata z funduszu inwestycyjnego będzie mogła pomniejszyć dochód z innych inwestycji kapitałowych. Strata będzie mogła być rozliczana w okresie 5 lat.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami Uczestnik będzie zobowiązany w terminie do 30 kwietnia roku następnego złożyć zeznanie roczne (formularz PIT-38) przygotowanie samodzielnie na podstawie otrzymanych informacji PIT-8C oraz w tym samym terminie zapłacić należny podatek.

 

[1] Właściwie: ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1059)

W skrócie:

Nie.

Rozwinięcie:

Stawka podatku wynosząca obecnie 19% pozostanie bez zmian. Możliwa będzie kompensacja przez uczestnika dochodów lub strat z funduszy z dochodami lub stratami z innych inwestycji kapitałowych, co oznacza, że w ujęciu całościowym uczestnik, rozliczając się na nowych zasadach, będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania i podatek do zapłaty, inaczej niż zgodnie z zasadami obowiązującymi do końca 2023 roku.

W skrócie:

Uczestnik po rozliczeniu zlecenia odkupienia/umorzenia/konwersji jednostek uczestnictwa, jeżeli osiągnął zysk, otrzyma kwotę niepomniejszoną o podatek. Po zakończeniu roku podatkowego będzie zobowiązany do złożenia zeznania i zapłaty podatku, jeżeli będzie on należny.

Rozwinięcie:

Uczestnik zyska możliwość dysponowania całą kwotą z tytułu odkupienia/umorzenia/konwersji jednostek uczestnictwa. W przeciwieństwie do zasad obowiązujących do końca 2023 r., realizacja zlecenia odkupienia/umorzenia/konwersji jednostek uczestnictwa z zyskownej inwestycji od 2024 roku skutkować będzie wypłatą całej, niepomniejszonej o podatek kwoty. Trzeba jednak pamiętać, że uczestnik po zakończeniu roku podatkowego będzie zobowiązany do złożenia zeznania i zapłaty podatku.

W skrócie:

Jeżeli data wyceny zlecenia zostanie ustalona w 2023 roku, to podatek zostanie pobrany. Jeżeli data wyceny zlecenia zostanie ustalona w 2024 roku, podatek zostanie rozliczony według nowych zasad.

Rozwinięcie:

W przypadku zleceń złożonych w 2023 roku, których data wyceny będzie ustalona w 2023 roku, zostaną one rozliczone na cele podatkowe w 2023 roku, a w przypadku zleceń złożonych w 2023 roku, których data wyceny nie będzie ustalona w 2023 roku, zostaną one rozliczone w 2024 roku według nowych zasad. Do końca 2023 roku obowiązuje zasada rozliczania umorzenia/odkupienia według daty wyceny, a od 1 stycznia 2024 roku Agent Transferowy wprowadził jako moment rozliczenia transakcji datę realizacji przelewu z tytułu odkupienia/umorzenia jednostek uczestnictwa.

W skrócie:

PIT 8C zostanie przekazany w takiej samej formie jak potwierdzenia transakcji.

Rozwinięcie:

Domyślną formą przekazywania informacji PIT 8C będzie forma elektroniczna, jednak w stosunku do uczestników, którzy nie wyrazili zgody na przekazywanie danych drogą elektroniczną, informacja PIT 8C zostanie wysłana w formie papierowej. Udostępnienie PIT-8C uczestnikom nastąpi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Niezależnie od powyższego każdy z funduszy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przekaże informację PIT 8C do właściwego urzędu skarbowego, w wyniku czego widoczna ona będzie w e-Urządzie Skarbowym na platformie Twój e-PIT w zakładce Twój PIT – dokumenty źródłowe (na profilu Uczestnika).

W skrócie:

Jeżeli w 2024 roku uczestnik wykona transakcję odkupienia/umorzenia/konwersji jednostek uczestnictwa, PIT 8C otrzyma do końca lutego 2025 r.

Rozwinięcie:

Informacja PIT 8C zostanie sporządzona po raz pierwszy za rok 2024 r. oraz dostarczona uczestnikom do końca lutego 2025 r. W przypadku, gdy w 2024 r. uczestnik nie wykona żadnej transakcji stanowiącej zdarzenie podatkowe (odkupienie, konwersja), PIT 8C nie zostanie wystawiony. PIT 8C nie zostanie wystawiony również w przypadku, gdy uczestnik w ciągu roku składał będzie wyłącznie zlecenia nabycia, zamiany lub nie wykona żadnej transakcji.

W skrócie:

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Rozwinięcie:

Standardowo uczestnik funduszu inwestycyjnego, który otrzyma PIT 8C, powinien złożyć zeznanie podatkowe na druku PIT 38.  Informacja PIT 8C sama w sobie nie stanowi zeznania podatkowego, lecz zawiera ona dane, które w takim zeznaniu powinny zostać uwzględnione. Złożenie zeznania podatkowego powinno nastąpić do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Gdy 30 kwietnia wypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin do złożenia zeznania podatkowego ulegnie przesunięciu do najbliższego dnia roboczego.

W skrócie:

Nie.

Rozwinięcie:

Podmiotem obowiązanym do wystawienia i przekazania informacji PIT 8C jest fundusz inwestycyjny. Informacja ta zostanie przekazana bezpośrednio do podatnika. Uczestnik nie będzie mógł otrzymać informacji PIT 8C za pośrednictwem agenta lub dystrybutora.

W skrócie:

Tak.

Rozwinięcie:

Z uwagi na to, że odkupienie jednostek uczestnictwa na skutek zlecenia złożonego przez spadkobiercę będzie zdarzeniem podatkowym, spadkobierca otrzyma informację PIT 8C.

W skrócie:

Tak.

Rozwinięcie:

Fundusz poza przekazaniem informacji PIT 8C uczestnikowi, przekaże ją również do właściwego urzędu skarbowego. Po przekazaniu informacji PIT 8C do urzędu skarbowego powinna być ona dostępna w e-Urzędzie Skarbowym w zakładce Twój PIT – dokumenty źródłowe.

W skrócie:

Tak, na stronie e-Urzędu Skarbowego dostępny będzie wstępnie wypełniony PIT 38.

Rozwinięcie:

Jeżeli uczestnik będzie rozliczał się na formularzu PIT 38, będzie miał on możliwość zaakceptowania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego dostępnego na stronie e-Urzędu Skarbowego.  

Jeśli uczestnik nie złoży (nie zaakceptuje) zeznania do końca kwietnia, wstępnie wypełniony PIT 38 zostanie automatycznie zaakceptowany przez system.

Należy pamiętać, że poza złożeniem zeznania podatkowego (PIT-38), na podatniku będzie ciążył obowiązek odprowadzenia należnego podatku. W przypadku braku zapłaty podatku będą podejmowane przez urząd skarbowy czynności egzekucyjne. Zapłata podatku z opóźnieniem skutkować będzie naliczeniem odsetek od zaległości podatkowych.

W skrócie:

Tak, kwestię podlegania nowym zasadom rozliczania podatku rozstrzyga data odkupienia/umorzenia/konwersji jednostek uczestnictwa, a nie rozpoczęcia inwestycji.

Rozwinięcie:

Zdarzeniem podatkowym jest odkupienie/umorzenie/konwersja. Jeżeli uczestnik złoży co najmniej jedno z powyższych zleceń rozliczonych po dniu 1 stycznia 2024 roku, otrzyma PIT 8C oraz zobowiązany będzie do złożenia rocznego zeznania podatkowego i wykazania w nim przychodów i kosztów wskazanych w PIT-8C, a także zapłaty podatku w przypadku osiągnięcia dochodu (zysku).

W skrócie:

Strata odnotowana z tytułu inwestycji będzie pomniejszała kwotę do opodatkowania stanowiącą zysk z tytułu innej inwestycji.

Rozwinięcie:

Najprościej rzecz ujmując, w przypadku gdy uczestnik funduszu inwestycyjnego osiągnie zysk (dochód) z tytułu inwestycji w jednostki uczestnictwa i jednocześnie odnotuje stratę np. w związku ze sprzedażą akcji, będzie miał on możliwość kompensacji obu transakcji w rozliczeniu rocznym – strata z tytułu sprzedaży akcji pomniejszać będzie kwotę do opodatkowania stanowiącą zysk z tytułu inwestycji w jednostki uczestnictwa.

W skrócie:

Nabycie jednostek uczestnictwa funduszu docelowego nastąpi za całą kwotę pochodzącą z odkupienia. Osiągnięty zysk lub stratę Uczestnik rozliczy samodzielnie po zakończonym roku podatkowym.

Rozwinięcie:

Dotychczas w przypadku konwersji kwota przeznaczona na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu docelowego pomniejszana była o należny podatek. Po zmianie przepisów nabycie jednostek uczestnictwa funduszu docelowego nastąpi za całą kwotę pochodzącą z odkupienia, a informacja o osiągniętym zysku (dochodzie) lub stracie wykazana zostanie w potwierdzeniu transakcji, a także wraz z pozostałymi transakcjami dotyczącymi jednostek uczestnictwa danego funduszu ujęta zostanie w formie zbiorczej w informacji PIT 8C.

W skrócie:

Tak.

Rozwinięcie:

W przypadku poniesienia straty na inwestycji w jednostki uczestnictwa Uczestnik również otrzyma informację PIT 8C i uwzględni ją w rozliczeniu rocznym. Stratę z inwestycji w jednostki uczestnictwa uczestnik będzie mógł skompensować z zyskami wypracowanymi z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w innych funduszach lub z innymi źródłami przychodów z kapitałów pieniężnych (z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży, z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny).

Wykazaną w zeznaniu rocznym stratę podatkową można będzie rozliczyć w okresie pięciu kolejnych lat następujących po roku jej poniesienia.

W skrócie:

Nie.

Rozwinięcie:

Nie, w przypadku odkupienia tzw. niepodatkowych jednostek uczestnictwa, uczestnik nie otrzyma informacji PIT 8C. Wartym podkreślenia jest również, że po zmianie przepisów prawa podatkowego, dochód osiągnięty z odkupienia tzw. niepodatkowych jednostek uczestnictwa nadal podlegał będzie zwolnieniu z opodatkowania.

Zastrzeżenia:

Powyższe informacje mają charakter ogólny i nie stanowią formy doradztwa podatkowego. Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

W skrócie:

Tak.

Rozwinięcie:

 W przypadku rejestrów małżeńskich każdy z małżonków otrzyma odrębną informację PIT 8C przy uwzględnieniu podziału 50/50.

Nie, w przypadku inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy oraz subfunduszy walutowych odpowiednich przeliczeń kursów walut każdorazowo dokonuje fundusz. Odbywa się to bez udziału Uczestnika.  

Inwestując w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy walutowych, uczestnik otrzyma w  informacji PIT-8C dane potrzebne do ustalenia wymiaru należnego podatku przeliczone już na złote. Oznacza to, że uczestnik nie będzie musiał samodzielnie dokonywać przeliczania kwot w walucie obcej na złote celem rozliczenia transakcji w składanym zeznaniu rocznym (PIT-38).

Kursy walut właściwe do obliczeń przychodów oraz kosztów ich uzyskania ustalane są zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o PIT, które przewidują, że:

 1. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
 2. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Co istotne, jeśli w danym roku podatkowym uczestnik dokonywał będzie odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa różnych subfunduszy wydzielonych w jednym funduszu parasolowym, dane, które Uczestnik otrzyma w informacji PIT-8C, przygotowanej przez fundusz, będą miały charakter zbiorczy, bez wyszczególniania transakcji na jednostkach uczestnictwa subfunduszy wycenianych w złotych oraz subfunduszy wycenianych w walutach obcych.

 

Tytułem przykładu:

Jeśli w danym roku podatkowym Uczestnik odkupi jednostki uczestnictwa subfunduszu Generali Euro oraz jednostki uczestnictwa subfunduszu Generali Złota, w informacji PIT-8C sporządzonej przez Generali Fundusze SFIO Uczestnik otrzyma dane o wyniku z inwestycji na poziomie całego funduszu inwestycyjnego Generali Fundusze SFIO, bez rozbicia na poszczególne subfundusze. W opisywanym przypadku, dane prezentowane będą w złotych. Dane w informacji PIT-8C zostaną zaprezentowane z uwzględnieniem zasad przeliczania przychodów i kosztów w walutach obcych na złote, o których mowa powyżej.

Nie. W opisanym przypadku uczestnik otrzyma jedną informację PIT-8C. Wynika to z faktu, że informacja PIT-8C również w przypadku funduszy parasolowych sporządzana jest na poziomie Funduszu. Oznacza to, że jeśli uczestnik dokonywał będzie transakcji na jednostkach uczestnictwa kilku subfunduszy wydzielonych w jednym funduszu parasolowym, to i tak otrzyma on jedną informację PIT-8C, w której prezentowane będą zbiorczo dane z wszystkich dokonanych w ciągu roku podatkowego (kalendarzowego) transakcji. Powyższa zasada obowiązywać będzie bez względu na to, czy wśród subfunduszy, danego funduszu parasolowego, znajdować się będą wyłącznie takie, które wyceniane są w złotych, czy też takie które wyceniane są w walutach obcych. W każdym z takich przypadków dane w informacji PIT-8C prezentowane będą w złotych.

W dużym uproszczeniu, „wynikiem” z inwestycji możemy nazwać różnicę pomiędzy kapitałem przeznaczonym na nabycie jednostek uczestnictwa a kwotą uzyskaną z ich odkupienia, w tej sytuacji wynik ustalany jest w walucie w jakiej denominowane są jednostki uczestnictwa danego subfunduszu/funduszu.

Jednak dla celów podatkowych wynik (dochód) z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu i subfunduszu walutowego różni się od definicji zaprezentowanej powyżej, gdyż powinien on uwzględniać również zmianę kursu waluty, albowiem celem ustalenia podstawy opodatkowania (przychodu/kosztu uzyskania przychodu/dochodu) należy dokonać przeliczenia wartości w ustalonych w walucie obcej na złote.

 

Tytułem przykładu:

Załóżmy, że uczestnik zainwestował 1000 EUR w jednostki uczestnictwa wyceniane po 100 EUR każda. Dla uproszczenia przyjmijmy, że w związku z dokonaną inwestycją Uczestnik nie poniósł żadnych opłat manipulacyjnych, a w ciągu roku fundusz wypracował stopę zwrotu równą 5%. Oznacza to, że uczestnik po odkupieniu przez fundusz jednostek uczestnictwa, wzbogacił się o 50 EUR. Tym samym jego wynik z inwestycji (przed opodatkowaniem) wyniósł 50 EUR.

Żeby ustalić wynik z inwestycji (dochód) dla celów podatkowych potrzebne nam będą dodatkowe dane o kursie EUR. Dla potrzeb naszego przykładu przyjmijmy, że kurs średni EUR ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu wyniósł 4,50 zł, natomiast kurs średni EUR ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu wyniósł (tutaj rozważmy 2 warianty):

 • 4,70 zł w wariancie I zakładającym umocnienie się EUR
 • 4,30 zł w wariancie II zakładającym osłabienie się EUR

Mając wszystkie potrzebne dane przejdźmy do obliczeń.

W wariancie I zwrot (dochód) z inwestycji dla celów podatkowych wyniósł:

 • 1050x4,70 zł -1000x4,50 zł = 4935 zł -4500 zł = 435 zł

Kwota podlegająca opodatkowaniu: 435 zł

W wariancie II zwrot (dochód) z inwestycji dla celów podatkowych wyniósł:

 • 1050x4,30 zł -1000x4,50 zł =4515 zł- 4500 zł= 15 zł

Kwota podlegająca opodatkowaniu: 15 zł

Jak więc widać, mimo, że w każdym z powyższych przypadków zwrot z inwestycji w EUR (przed opodatkowaniem) wynosił tyle samo, to kwota podlegająca opodatkowaniu/dochód (czyli kwota uwzględniana w rozliczeniu rocznym przez uczestnika w formularzu PIT-38, na podstawie otrzymanej informacji PIT-8C) różni się w zależności od tego, czy w okresie inwestycji kurs EUR się umocnił (wariant I), czy też osłabił (wariant II).

W przypadku inwestycji w fundusze walutowe, zmiana kursu waluty jest jednym z czynników wpływających na zwrot z inwestycji w przeliczeniu na złote i tym samym na wymiar należnego podatku.

Umocnienie się kursu EUR w okresie inwestycji powoduje, że w przypadku wypracowania przez fundusz walutowy zysku, kwota podlegająca opodatkowaniu (czyli kwota uwzględniana w rozliczeniu rocznym przez uczestnika w formularzu PIT-38, na podstawie otrzymanej informacji PIT-8C) jest wyższa niż w sytuacji, w której kurs EUR pozostałby na niezmienionym poziomie.

W przypadku osłabienia się kursu EUR w okresie inwestycji, sytuacja wygląda odwrotnie.  Wypracowanie przez fundusz walutowy zysku powoduje, że kwota podlegająca opodatkowaniu (czyli kwota uwzględniana w rozliczeniu rocznym przez uczestnika w formularzu PIT-38, na podstawie otrzymanej informacji PIT-8C) będzie niższa w porównaniu do sytuacji, w której kurs EUR pozostałby na niezmienionym poziomie.

W przypadku inwestycji w fundusze walutowe, zmiana kursu waluty jest jednym z czynników wpływających na zwrot z inwestycji w przeliczeniu na złote i tym samym na wymiar należnego podatku.

Umocnienie się kursu USD w okresie inwestycji, powoduje, że w przypadku wypracowania przez fundusz walutowy zysku, kwota podlegająca opodatkowaniu (czyli kwota uwzględniana w rozliczeniu rocznym przez uczestnika w formularzu PIT-38, na podstawie otrzymanej informacji PIT-8C) jest wyższa niż w sytuacji, w której kurs USD pozostałby na niezmienionym poziomie.

W przypadku osłabienia się kursu USD w okresie inwestycji, sytuacja wygląda odwrotnie.  Wypracowanie przez fundusz walutowy zysku powoduje, że kwota podlegająca opodatkowaniu (czyli kwota uwzględniana w rozliczeniu rocznym przez uczestnika w formularzu PIT-38, na podstawie otrzymanej informacji PIT-8C) będzie niższa w porównaniu do sytuacji, w której kurs USD pozostałby na niezmienionym poziomie.

Zobacz także

Aktualności
Zobacz więcej »
Komentarze
Zobacz więcej »
Aktualne perspektywy funduszy
Zobacz więcej »
Ogłoszenia
Zobacz więcej »