Tabela opłat

Dowiedz się, jak naliczamy opłatę manipulacyjną za nabycie jednostek uczestnictwa

1. Zasada akumulacji

Do ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej za nabycie brana jest pod uwagę suma wpłacanej kwoty oraz wartości zgromadzonych środków na subrejestrach w danym subfunduszu, na dzień nabycia jednostek uczestnictwa.

2. Opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa

2.1. Tabela Opłat*

Grupa 1 subfunduszy:

Generali Korona Zrównoważony, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Akcje, Generali Akcje Value, Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Surowców, Generali Złota*****, Generali Akcji Europejskich*****, Generali Akcji Amerykańskich*****, Generali Akcji Ekologicznych*****

Grupa 2 subfunduszy:

Generali Stabilny Wzrost

Grupa 3 subfunduszy:

Generali Dolar**, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Generali Obligacje Aktywny

Grupa 4 subfunduszy:

Generali Korona Obligacje, SGB Dłużny****

Grupa 5 subfunduszy:

Generali Konserwatywny, Generali Korona Dochodowy, Generali Oszczędnościowy, Generali Dolar***, Generali Euro, Generali Profit Plus, SGB Bankowy****, Generali Aktywny Dochodowy*****

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Suma wpłaty oraz wartości jednostek uczestnictwa na subrejestrach prowadzonych w danym subfunduszu (w PLN)Grupa 1 subfunduszyGrupa 2 subfunduszyGrupa 3 subfunduszyGrupa 4 subfunduszyGrupa 5 subfunduszy
poniżej 10 0005,00%3,00%2,00%1,00%0,00%
10 000 - poniżej 50 0004,00%2,00%1,50%0,80%0,00%
50 000 - poniżej 100 000    3,00%1,00%0,75%0,50%0,00%
100 000 - poniżej 500 000    2,00%0,75%0,50%0,40%0,00%
500 000 - poniżej 1 000 000    1,50%0,50%0,40%0,30%0,00%
1 000 000 i powyżej1,00%0,50%0,30%0,20%0,00%

* Nie dotyczy opłat w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych. Sposób i wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w specjalistycznym Planie Inwestycyjnym określa każdorazowo Umowa Uczestnictwa w Planie.
** Dla celów naliczenia opłat za konwersję z oraz zamianę z subfunduszu Generali Dolar w walucie PLN dla Klientów posiadających rejestr w PLN przed 16 maja 2011 r.
*** Dla celów naliczenia opłat za nabycie w subfunduszu Generali Dolar w USD oraz opłat za za konwersję z oraz zamianę z subfunduszu Generali Dolar w walucie PLN dla Klientów posiadających rejestr w PLN od 16 maja 2011 r.
**** Brak zamian i konwersji.
***** Brak zamian do subfunduszy stosujących limity funduszy inwestycyjnych zamkniętych: Generali Obligacje Aktywny, Generali Profit Plus, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące oraz do subfunduszu Generali Euro.

3. Opłata za otwarcie subrejestru - 0 PLN

Towarzystwo zwalnia osoby przystępujące do funduszu z ponoszenia opłat za otwarcie subrejestru.****** 

****** Nie dotyczy opłat za otwarcie subrejestru w SPI, IKE i IKZE, które każdorazowo określa Umowa Uczestnictwa oraz Regulamin produktu.

4. Odkupienie jednostek uczestnictwa - 0 PLN

Towarzystwo zwalnia uczestników funduszu z ponoszenia opłat za odkupienie jednostek.

5. Konwersja/zamiana jednostek uczestnictwa

Konwersję/zamianę możesz zrobić tylko pomiędzy funduszami w tej samej walucie.

Konwersja/zamiana jednostek uczestnictwa jest możliwa jedynie pomiędzy funduszami oferowanymi w tej samej walucie.

Za konwersję/zamianę pobierana jest tylko opłata ruchoma. Towarzystwo zwalnia uczestników wszystkich funduszy z ponoszenia opłaty stałej za konwersję/zamianę.

Wysokość opłaty ruchomej za konwersję/zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję/zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję/zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu/subfunduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/subfundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu/subfunduszu, w którym odkupywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna.

Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu, w którym nabywane są jednostki (subfundusz docelowy), od kwoty konwertowanych/zamienianych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję/ zamianę jest wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika w funduszu/subfunduszu źródłowym w dniu wyceny (w przypadku Generali Dolar dotyczy to wartości jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika w danej walucie). Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku.

 

Zasady przetwarzania zleceń

6. Zwolnienie z opłat lub obniżenie opłat

Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących wypadkach:

  • w przypadku nabywania jednostek bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa Generali Investments lub przez Internet (szczegóły w regulaminie promocji bez opłat),
  • w ramach gromadzenia oszczędności na IKE lub IKZE,
  • w przypadku dokonywania przez Uczestnika reinwestycji,
  • w innych przypadkach określonych przez Towarzystwo w prospektach informacyjnych funduszy.

O zwolnieniu z opłaty lub jej obniżeniu decyduje każdorazowo Towarzystwo.

7. Podatek od zysków kapitałowych

W związku z "Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych" (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 14 poz. 176 z późn. zm.) od wszelkich zysków kapitałowych pobierany jest podatek w wysokości 19%. Podatek pobierany jest w złotych polskich. W przypadku walut przeliczany jest po średnim kursie NBP.

W funduszach inwestycyjnych podatek ten pobierany jest tylko w przypadku odkupienia bądź konwersji jednostek uczestnictwa. Podatek ten jest wykazywany na potwierdzeniach przesyłanych uczestnikowi po każdorazowym dokonaniu odkupienia bądź konwersji jednostek.